Quyết định 5379/QĐ-BYT

Quyết định 5379/QĐ-BYT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 5379/QĐ-BYT 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5379/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5379 /QĐ-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Hình thức văn bản/cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

4031/2001/QĐ-BYT
27/9/2001

Ban hành Quy định về chế độ giao tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2015 quy định về Quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế

01/5/2014

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

40/2006/QĐ-BYT
25/12/2006

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 Ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành y tế

15/03/2014

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

23/2008/QĐ-BYT
07/7/2008

Về việc ban hành quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

01/6/2014

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

29/2008/QĐ-BYT
18/8/2008

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế

01/5/2014

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

02/BYT-TT
28/02/1997

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại

Được bãi bỏ bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước

15/03/2014

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

04/2007/TT-BYT
12/02/2007

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Được bãi bỏ bởi Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

01/03/2014

7.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

08/2009/TT-BYT
01/7/2009

Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc không kê đơn

15/8/2014

8.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

13/2010/TT-BYT
12/5/2010

Hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

01/6/2014

9.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

28/2011/TT-BYT
24/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

01/6/2014

10.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp

16/2005/TTLT-BYT-BCN
20/5/2005

Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

26/5/2014

11.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Thủy sản

24/2005/TTLT/BYT-BTS
8/12/2005

Hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

26/5/2014

12.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/2006/TTLT/BYT-BNN
04/01/2006

Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

26/5/2014

13.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Thương mại

18/2005/TTLT/BYT-BTM
12/7/2005

Về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

26/5/2014

14.

Thông tư liên tịch Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Bộ Y tế

05/TTLB-DS-YT
15/6/1993

Hướng dẫn việc ký hợp đồng trách nhiệm phần kinh phí thuộc ngân sách Trung ương chi cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Do Ủy ban Quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình đã giải thể. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn giá trị áp dụng

08/8/2007

B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Hình thức văn bản/Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm hết hiệu lực

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1895/1997/QĐ-BYT
19/9/1997

Quy chế bệnh viện

01/6/2014

Mục 4 Phần IV

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh

15/3/2014

Quy chế công tác Khoa Y học cổ truyền

Được bãi bỏ bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước

08/7/2004

Mục 11, phần III

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2365/2004/QĐ-BYT ngày 08/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế trang phục y tế

2

Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính

09/2009/TTLT-BYT-BTC
14/8/2009

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

01/9/2014

Khoản 10, 11 và Khoản 13 Điều 1; Điểm a Khoản 2; Khoản 3 Điều 11; Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 15; Khoản 1 Điều 24

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5379/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5379/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo04/02/2015
Số công báoTừ số 183 đến số 184
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5379/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5379/QĐ-BYT 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5379/QĐ-BYT 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5379/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýPhạm Lê Tuấn
       Ngày ban hành26/12/2014
       Ngày hiệu lực26/12/2014
       Ngày công báo04/02/2015
       Số công báoTừ số 183 đến số 184
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5379/QĐ-BYT 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5379/QĐ-BYT 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế

           • 26/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực