Quyết định 54/2012/QĐ-UBND

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và xã

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định việc cấp giấy phép xây dựng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CẤP, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM CHO SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định s 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/20012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 92/TTr-SXD ngày 27/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hi giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, y ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và y ban nhân dân các xã. Cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ):

- Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình thuộc dự án; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh.

- Công trình xây dựng thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung đô thị mới.

- Công trình xây dựng dọc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung đô thị mới.

- Công trình xây dựng liên quan đến địa gii hành chính của hai huyện, thành phố trở lên.

2. Giao y ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng các công trình xây dựng còn lại và nhà ở riêng lẻ đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Giao y ban nhân dân các xã cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, y ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân các xã cấp không đúng quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có liên quan được y ban nhân dân tỉnh ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giy phép xây dựng nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp và quy định của pháp luật có liên quan;

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo Quyết định này và quy định của pháp luật liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và khi có yêu cầu.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Quy định cụ thể khu vực phải xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các đim dân cư nông thôn trên địa bàn xã làm cơ sở để y ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn của y ban nhân dân các xã theo Quyết định này và quy định của pháp luật liên quan trên địa bàn mình quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý; báo cáo y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất) xem xét, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Báo cáo y ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp) theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và khi có yêu cu.

4. Sau khi cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng gửi 01 bản sao giấy phép báo cáo y ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố gửi Sở Xây dựng; UBND các xã gửi y ban nhân dân các huyện, thành phố để theo dõi, quản lý.

5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch, cấp phép xây dựng và Công văn số 1447/UBND-KTN ngày 23/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- VP Tnh y, VP ĐĐBQH-HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- S Nội vụ;
- Đài PT-TH tnh, Báo Kon Tum,
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT-KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực29/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành19/12/2012
       Ngày hiệu lực29/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2012/QĐ-UBND ủy quyền giao nhiệm vụ cấp điều chỉnh gia hạn cấp lại