Quyết định 54/QĐ-PCLBTW

Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn đã được thay thế bởi Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn


BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/QĐ-PCLBTW

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được Ủy Ban thường vụ Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN các bộ, ngành và ĐP;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, như sau:

- Các thành viên thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống lụt, bão của Bộ, ngành mình;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống lụt bão của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo sự phân công tại phụ lục số 1;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ đã được phân công.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Ban khi có các tình huống đột xuất về lũ, bão.

Điều 2. Tổ chức Ba (03) Tiểu ban của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và phân công các thành viên Ban chỉ đạo vào các Tiểu ban tại phụ lục số 2;

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/QĐ-PCLBTW ngày 07/4/2009 và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó TTg T.T Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW
(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-PCLBTW ngày 07 tháng 4 năm 2010).

TT

Họ, tên

Chức vụ cơ quan

Chức vụ BCĐ

Lĩnh vực phụ trách

1

Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

Phụ trách chung và phụ trách Tiểu ban tiền phương.

2

Đào Xuân Học

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó ban thường trực

Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngoài lĩnh vực thủy sản; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN T.P Hà Nội.

3

Văn Trọng Lý

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Ban

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, T.P Hồ Chí Minh; phụ trách Tiểu ban tổng hợp.

4

Trần Quang Khuê

Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐ NDVN

Phó Ban

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phó tiểu ban tiền phương.

5

Đặng Văn Hiếu

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Công an và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

6

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phụ trách lĩnh vực thủy sản; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

7

Trương Tấn Viên

Thứ trưởng Bộ Giao thông-VT

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Giao thông vận tải và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

8

Nguyễn Văn Đức

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Tài nguyên - Môi trường và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

9

Lê Dương Quang

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

10

Nguyễn Quân

Thứ trưởng Bộ Khoa học-CN

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Khoa học - Công nghệ và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh

11

Bùi Phạm Khánh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Xây Dựng và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

12

Nguyễn Bá Thủy

Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Y tế và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh, T.P: An Giang, Đồng Tháp, Long An, T.P Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang.

13

Lê Nam Thắng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Bưu chính - Viễn thông và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh, T.P: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng.

14

Cao Viết Sinh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & ĐT

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

15

Phạm Sỹ Danh

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Tài chính và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái

16

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng Bộ Lao động TB-XH

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Lao động - TB-XH và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; phụ trách tiểu ban hậu phương.

17

Trần Quang Quý

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh

18

Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của bộ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

19

Nguyễn Thanh Sơn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

Chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ lụt, bão thông qua lĩnh vực ngoại giao.

20

Trần Đình Dũng

Thiếu tướng, Phó tư lệnh – TMT Bộ đội Biên phòng

Ủy viên

Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN thuộc trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo. Chỉ đạo công tác thông tin quản lý tàu thuyền nghề cá.

21

Nguyễn Sơn Hà

Trung tướng, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn.

Ủy viên

Chỉ đạo, điều hành công tác Tìm kiếm, cứu nạn do thiên tai gây ra thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Cục Cứu hộ, cứu nạn.

22

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Bộ NN&PTNT

Ủy viên thường trực

Phụ trách Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW.

23

Nguyễn Hoàng Hiệp

Bí thư TW Đoàn, Phó Trưởng ban TN nông thôn

Ủy viên

Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng thanh niên tham gia công tác PCLB & TKCN và Khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

24

Hoàng Minh Nguyệt

Phó Tổng GĐ Đài TNVN

Ủy viên

Chỉ đạo việc tuyên truyền trên Đài PTTNVN và các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCLB&TKCN.

25

Đinh Quang Hưng

Phó Tổng GĐ Đài THVN

Ủy viên

Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên truyền hình về công tác PCLB&TKCN.

26

Bùi Văn Đức

Tổng GĐ Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

Trực tiếp chỉ đạo công tác dự báo KTTV phục vụ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCLBTW.

27

Phùng Văn Hoàn

Phó CT Hội CTĐ VN

Ủy viên

Phụ trách công tác cứu trợ xã hội đối với các tỉnh.

28

Lê Huy Minh

P. Viện trưởng Viện vật lý Địa cầu

Ủy viên

Chỉ đạo công tác thường trực, báo tin động đất và cảnh báo sóng thần theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg.

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-PCLBTW ngày 07 tháng 4 năm 2010)

● Tiểu ban tiền phương:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, đối phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn khi bão, lũ xảy ra gồm các đồng chí:

1- Ông: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Trưởng tiểu ban;

2- Ông: Trần Quang Khuê Tr.Tướng Phó TTMT QĐNDVN Phó trưởng tiểu ban;

3- Ông: Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT;

4- Ông: Đặng Văn Hiếu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

5- Ông: Trương Tấn Viên Thứ trưởng Bộ giao thông - Vận tải;

6- Ông: Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

7- Ông: Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT;

8- Ông: Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế;

9- Ông: Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10- Ông: Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

11- Ông: Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12- Ông: Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

13- Ông: Nguyễn Sơn Hà, Trung tướng, Cục trưởng Cục CHCN;

14- Ông: Trần Đình Dũng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BĐBP;

15- Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

● Tiểu ban Hậu phương:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác huy động các nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả bão, lụt, gồm các đồng chí:

1- Ông: Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Trưởng tiểu ban

2- Ông: Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

3- Ông: Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

4- Ông: Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

5- Ông: Phùng Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Hội CTĐ VN.

● Tiểu ban tổng hợp:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác thường trực, dự báo, cảnh báo, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, gồm các đồng chí:

1- Ông: Văn Trọng Lý - Phó Chủ nhiệm VPCP Trưởng tiểu ban;

2- Ông: Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi;

3- Ông: Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ;

4- Ông: Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường;

5- Ông: Lê Huy Minh, Phó viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu;

6- Bà: Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN;

7- Ông: Đinh Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN;

8- Ông: Bùi Văn Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/QĐ-PCLBTW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/QĐ-PCLBTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2010
Ngày hiệu lực07/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/QĐ-PCLBTW

Lược đồ Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/QĐ-PCLBTW
        Cơ quan ban hànhchống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng
        Người ký***, Cao Đức Phát
        Ngày ban hành07/04/2010
        Ngày hiệu lực07/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòn