Quyết định 90/QĐ-PCLBTW

Quyết định 90/QĐ-PCLBTW năm 2011 về phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo


BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-PCLBTW

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN các bộ, ngành và địa phương;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, như sau:

- Các thành viên thuộc các Bộ, ngành chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống lụt bão thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình;

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống lụt bão của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo sự phân công tại phụ lục số 01;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ đã được phân công.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Ban khi có các tình huống đột xuất về lũ, bão.

Điều 2. Tổ chức 03 (ba) Tiểu ban của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và phân công các thành viên Ban chỉ đạo vào các Tiểu ban tại phụ lục số 02;

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 54/QĐ-PCLBTW ngày 7/4/2010 và có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó TTg T.T Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Ban CH PCLB&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, TP;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TRƯỞNG BAN




Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-PCLBTW ngày 19 tháng 5 năm 2011)

TT

Họ, tên

Chức vụ cơ quan

Chức vụ BCĐ

Lĩnh vực phụ trách

1

Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

Phụ trách chung và phụ trách Tiểu ban tiền phương.

2

Đào Xuân Học

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó ban thường trực

Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngoài lĩnh vực thủy sản; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN T.P Hà Nội.

3

Văn Trọng Lý

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Ban

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh;

- Phụ trách Tiểu ban tổng hợp.

4

Trần Quang Khuê

Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐ NDVN

Phó Ban

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Phó tiểu ban tiền phương.

5

Phạm Minh Chính

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Công an và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Đảm bảo trật tự, an ninh khi thiên tai xảy ra;

- Phối hợp với các lực lượng thực hiện công tác TKCN;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

6

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phụ trách lĩnh vực thủy sản;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

7

Trương Tấn Viên

Thứ trưởng Bộ Giao thông-VT

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Giao thông vận tải và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Phụ trách lĩnh vực đảm bảo giao thông khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: T. Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

8

Trần Hồng Hà

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Tài nguyên - Môi trường và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo công tác dự báo khí tượng, thủy văn phục vụ công tác chỉ đạo PCLB và phát triển KT-XH;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

9

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện;

- Đảm bảo cung ứng các vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng bị thiên tai; chỉ đạo việc bình ổn giá khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

10

Nguyễn Quân

Thứ trưởng Bộ Khoa học - CN

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Khoa học - Công nghệ và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực PCLB&TKCN;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh

11

Bùi Phạm Khánh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo triển khai đề án hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ cho nhân dân các tỉnh miền Trung;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

12

Nguyễn Bá Thủy

Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Y tế và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo việc dự trữ và cung ứng các loại thuốc phòng, chữa bệnh, thuốc khử trùng; công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: TP. An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang.

13

Lê Nam Thắng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Bưu chính - Viễn thông và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo lĩnh vực đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo PCLB&TKCN khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh, TP. Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng.

14

Cao Viết Sinh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & ĐT

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác PCLB;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn

15

Nguyễn Hữu Chí

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Tài chính và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Đảm bảo ngân sách hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

16

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng Bộ Lao động TB-XH

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Lao động - TB-XH và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo cân đối nguồn lương thực để cứu đói cho dân và hỗ trợ các địa phương khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

- Phụ trách tiểu ban hậu phương

17

Trần Quang Quý

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người và tài sản, công trình tại các cơ sở đào tạo;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

18

Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các lĩnh vực khác liên quan đến công tác PCLB thuộc trách nhiệm của bộ;

- Chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các khu du lịch khi thiên tai xảy ra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB - TKCN các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

19

Nguyễn Thanh Sơn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

Chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ lụt, bão thông qua lĩnh vực ngoại giao.

20

Trần Đình Dũng

Thiếu tướng, Phó tư lệnh - TMT Bộ đội Biên phòng

Ủy viên

- Chỉ đạo công tác thông tin quản lý tàu thuyền nghề cá.

- Chỉ đạo công tác PCLB - TKCN thuộc trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo.

21

Phạm Hoài Giang

Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CHCN

Ủy viên

Chỉ đạo, điều hành công tác Tìm kiếm, cứu nạn do thiên tai gây ra thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Cục CHCN.

22

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Tổng cục trưởng TCTL Bộ NN&PTNT

Ủy viên thường trực

Tham mưu trực tiếp cho Ban chỉ đạo xử lý các tình huống trong công tác phòng chống lụt bão.

23

Nguyễn Hoàng Hiệp

Bí thư TW Đoàn, Phó Trưởng ban TN nông thôn

Ủy viên

Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng thanh niên tham gia công tác PCLB & TKCN và Khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

24

Vũ Hải

Phó Tổng GĐ Đài TNVN

Ủy viên

Chỉ đạo việc tuyên truyền trên Đài PTTNVN và các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCLB&TKCN.

25

Trần Bình Minh

Phó Tổng GĐ Đài THVN

Ủy viên

Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên truyền hình về công tác PCLB&TKCN.

26

Bùi Văn Đức

Tổng GĐ Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

Trực tiếp chỉ đạo công tác dự báo KTTV phục vụ chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCLBTW.

27

Đoàn Văn Thái

Phó CT Hội CTĐ VN

Ủy viên

Phụ trách công tác cứu trợ xã hội đối với các tỉnh.

28

Lê Huy Minh

P. Viện trưởng Viện vật lý Địa cầu

Ủy viên

Chỉ đạo công tác thường trực, báo tin động đất và cảnh báo sóng thần theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần ban hành tại Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg.

29

Trần Quang Hoài

Cục trưởng Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

Ủy viên

Trực tiếp điều hành Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-PCLBTW ngày 19 tháng 5 năm 2011)

• Tiểu ban tiền phương:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, đối phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn khi bão, lũ xảy ra gồm các đồng chí:

1. Ông: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT - Trưởng tiểu ban;

2. Ông: Trần Quang Khuê Tr. Tướng Phó TTMT QĐNDVN - Phó trưởng tiểu ban;

3. Ông: Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT;

4. Phạm Minh Chính, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

5. Ông: Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải;

6. Ông: Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

7. Ông: Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT;

8. Ông: Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế;

9. Ông: Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Ông: Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

11. Ông: Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12. Ông: Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

13. Ông: Phạm Hoài Giang, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CHCN;

14. Ông: Trần Đình Dũng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BĐBP;

15. Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

• Tiểu ban Hậu phương:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác huy động các nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả bão, lụt, gồm các đồng chí:

1. Ông: Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB - XH - Trưởng tiểu ban

2. Ông: Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

3. Ông: Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

4. Ông: Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

5. Ông: Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội CTĐ VN.

• Tiểu ban tổng hợp:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác thường trực, dự báo, cảnh báo, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, gồm các đồng chí:

1. Ông: Văn Trọng Lý - Phó Chủ nhiệm VPCP - Trưởng tiểu ban;

2. Ông: Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;

3. Ông: Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ;

4. Ông: Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường;

5. Ông: Lê Huy Minh, Phó viện trưởng Viện vật lý địa cầu;

6. Ông: Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN;

7. Ông: Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN;

8. Ông: Bùi Văn Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia;

9. Ông: Trần Quang Hoài, Cục trưởng Cục QLĐĐ&PCLB.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/QĐ-PCLBTW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/QĐ-PCLBTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2011
Ngày hiệu lực19/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/QĐ-PCLBTW

Lược đồ Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu90/QĐ-PCLBTW
       Cơ quan ban hànhchống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng
       Người ký***, Cao Đức Phát
       Ngày ban hành19/05/2011
       Ngày hiệu lực19/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/QĐ-PCLBTW phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo

           • 19/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực