Quyết định 542/QĐ-UBND

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 542/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO MẮC BỆNH, NGHI MẮC BỆNH BẮT BUỘC PHẢI TIÊU HỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 925/STC-QLNS ngày 07/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh (dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh) bắt buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan (kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật), cụ thể:

- Đối với lợn thịt, lợn con các loại: Hỗ trợ 32.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ 48.000 đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).

2. Đối với lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc trên địa bàn tỉnh trước ngày ban hành Quyết định này, mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ cho tất cả các loại lợn là 38.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, do ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy trình, hồ sơ trong việc tiêu hủy lợn mắc bệnh.

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ do các xã, phường, thị trấn (số lượng, trọng lượng, số tiền đề nghị hỗ trợ...) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật tiêu hủy, lập hồ sơ số liệu về số lượng, trọng lượng lợn bắt buộc phải tiêu hủy và thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí của các huyện, thành phố; tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành; trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ khi giá thị trường biến động theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi Thú y;
- Lưu VT, VP3, VP5.
bh.22

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 542/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 542/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu542/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Văn Điến
       Ngày ban hành08/05/2019
       Ngày hiệu lực08/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 542/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 542/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình