Quyết định 582/QĐ-UBND

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định 542/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 582/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 542/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2019 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO MẮC BỆNH, NGHI MẮC BỆNH BẮT BUỘC PHẢI TIÊU HỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1019/STC-QLNS ngày 17/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

- Đối với lợn thịt, lợn con các loại: Hỗ trợ 26.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ 39.000 đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).”

Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Lưu VT, VP3, VP5.
bh.27

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu582/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(06/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 582/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 582/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu582/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýPhạm Quang Ngọc
       Ngày ban hành20/05/2019
       Ngày hiệu lực20/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (06/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 582/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 582/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Ninh Bình

           • 20/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực