Quyết định 544/QĐ-UBND

Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 1183/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 544/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

01

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

20 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.000.000 đ

- Nghị định s108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của B Tài chính;

02

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

- 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn.

- 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mt, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1.200.000 đ

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính;

03

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

10 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

500.000đ

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính;

04

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

5 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

200.000đ

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính;

05

Thủ tc xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

- 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.

- 01 ngày làm việc (kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chưa có quy định

- Nghị định s 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 544/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu544/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 544/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu544/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 544/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai