Quyết định 5489/QĐ-UBND

Quyết định 5489/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5489/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5489/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo) với cơ cấu như sau:

1. Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh - Trưởng ban;

2. Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Đ/c Lãnh đạo Sở Y tế - Thành viên;

4. Đ/c Lãnh đạo Công an Thành phố - Thành viên;

5. Đ/c Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thành viên;

6. Đ/c Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên;

7. Đ/c Lãnh đạo Sở Xây dựng - Thành viên;

8. Đ/c Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Đ/c Lãnh đạo Sở Công Thương - Thành viên;

10. Đ/c Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

11. Đ/c Lãnh đạo Sở Khoa học, Công nghệ - Thành viên;

12. Đ/c Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành viên;

13. Đ/c Lãnh đạo Sở Nội vụ - Thành viên;

14. Đ/c Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố - Thành viên;

15. Đ/c Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố - Thành viên;

16. Mời đ/c Lãnh đạo Ban pháp chế (Hội đồng nhân dân Thành phố) - Thành viên;

17. Mời đ/c Lãnh đạo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp - Thành viên;

18. Mời đ/c Lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố - Thành viên;

19. Mời đ/c Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố - Thành viên.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành nêu trên có trách nhiệm cử Lãnh đạo Sở, ngành mình tham gia Ban chỉ đạo và bảo đảm hiệu quả hoạt động của thành viên được cử tham gia. Văn bản cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo của các Sở, ngành gửi về Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo sẽ quyết định điều chỉnh thành phần, số lượng thành viên của Ban chỉ đạo hoặc yêu cầu Lãnh đạo Sở, ngành có liên quan tham gia họp Ban chỉ đạo theo đề nghị của Sở Tư pháp.

Điều 2. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức triển khai để thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội” trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổ chức phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các Sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Đề án theo những yêu cầu, mục tiêu chung.

3. Tổng hợp và định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ban hành.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập. Mỗi Sở, ngành có Lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo cử một chuyên gia am hiểu về công tác giám định tư pháp tham gia Tổ Thư ký.

Thủ trưởng các Sở, ngành quy định tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm gửi văn bản cử người của Sở, ngành mình tham gia Tổ Thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo về Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố; Phó trưởng Ban thường trực ký thay Trưởng Ban chỉ đạo thì sử dụng con đấu của Sở Tư pháp.

Ban chỉ đạo được đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết khác từ ngân sách nhà nước để hoạt động có hiệu quả.

Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo phải được sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, ngành mình theo sự hướng dẫn của các Bộ trực tiếp quản lý được phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Như Điều 1, Điều 6;
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CPVP, NC, VHKG, TH, PC;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2010
Ngày hiệu lực05/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5489/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5489/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành05/11/2010
        Ngày hiệu lực05/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5489/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5489/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao

           • 05/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực