Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Ban hành Tiêu chuẩn Ngành về Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68 - 227: 2006 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 227: 2006.


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25  tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Ngành: Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68 - 227: 2006.

Điều 2. Tiêu chuẩn Ngành nêu tại Điều 1 được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn Ngành “Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng”, Mã số TCN 68 - 227: 2004 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Sở BCVT;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2006
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo06/01/2007
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 227: 2006.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 227: 2006.
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2006/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Nguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành25/12/2006
        Ngày hiệu lực21/01/2007
        Ngày công báo06/01/2007
        Số công báoTừ số 11 đến số 12
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 227: 2006.

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 227: 2006.

           • 25/12/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực