Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tách thửa Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 16/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tại Tờ trình số 159/TTr.TNMT ngày 09 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b) Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa đất theo quy định của pháp luật;

b) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa.

Điều 2. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

1. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở:

a) Đối với đất ở đô thị:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất ở từ các thửa đất đang sử dụng là 60,0 m2, chiều mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 mét và không được lớn hơn 6,0 mét; Đối với những nơi đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, diện tích thửa đất ở xin tách thành thửa mới từ các thửa đất đang sử dụng chỉ được phép tách thửa đối với các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất tối thiểu theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đối với đất ở khu vực ven đô, đất ở nông thôn nằm trên các trục đường tại các trung tâm xã, cụm xã, các điểm đầu mối giao thông, thị tứ, các khu công nghiệp, khu du lịch, chợ; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất ở từ các thửa đất đang sử dụng là 80,0 m2; chiều mặt đường tối thiểu là 4,5 mét và tối đa là 8 mét.

c) Đối với đất ở nông thôn các khu vực khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất ở từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2.

d) Đối với đất ở nhà vườn thực hiện theo phương án đã được phê duyệt

2. Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đối với đất ở thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không được làm thủ tục công chứng, chứng thực chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất ở thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và MT;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Như điều 3;
- Công báo Lào Cai;
- Các Chuyên viên;
- Lưu VT, TH, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2008
Ngày hiệu lực08/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành29/10/2008
        Ngày hiệu lực08/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai