Quyết định 5500/QĐ-BCT

Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5500/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương và cấp cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị: Vụ XNK, Cục QLTT, VP Bộ;
- Lưu: VT, QLTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5500/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu, căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu như sau:

I. Trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Doanh nghiệp tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) là doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định bằng văn bản (còn hiệu lực thi hành) có trách nhiệm như sau:

1. Gửi Hợp đồng mua bán thuốc lá với đối tác nước ngoài cho Vụ Xuất nhập khẩu và Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, trong bản Hợp đồng phải ghi rõ phương thức và cửa khẩu làm thủ tục tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu trước khi triển khai thực hiện.

2. Lập kế hoạch giao nhận, vận chuyển, tồn trữ, tái xuất về thời gian, địa điểm, công việc sẽ triển khai gửi cho Chi cục Quản lý thị trường địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động và Cục Quản lý thị trường. Khi có sự thay đổi về kế hoạch và lịch cụ thể phải báo cáo kịp thời.

3. Thông báo trước lịch cụ thể cho Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động về: thời gian, địa điểm nhận thuốc lá từ cơ quan đầu mối nhập về kho doanh nghiệp, xuất kho, làm thủ tục tái xuất. Chịu sự giám sát giao nhận, vận chuyển của các Chi cục Quản lý thị trường địa phương nơi giao, nhận, vận chuyển.

4. Phối hợp với cơ quan làm đầu mối tập trung phân loại thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và tiếp nhận hết số thuốc lá nhập lậu còn chất lượng bị tịch thu để tái xuất.

5. Cử đại diện doanh nghiệp trực tiếp áp tải và vận chuyển thuốc lá để tái xuất về kho của doanh nghiệp theo hướng dẫn này và bảo đảm điều kiện về bảo quản, kho chứa, tồn trữ thuốc lá.

6. Xuất trình văn bản của Bộ Công Thương về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Thủ tục tái xuất thực hiện theo qui định của pháp luật.

7. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận thuốc lá của Cơ quan đầu mối, doanh nghiệp không thực hiện tái xuất được thì phải gửi kho ngoại quan số thuốc lá đó để tiếp tục tái xuất. Nếu không thể tái xuất được thì buộc phải tiêu hủy.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thuốc lá để tái xuất lọt ra ngoài thị trường nội địa trong thời gian doanh nghiệp quản lý (từ khi nhận của cơ quan đầu mối đến khi giao cho doanh nghiệp nhập khẩu).

9. Chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng sau phải gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng về Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã giao thuốc lá để tái xuất về tình hình và kết quả thực hiện tái xuất.

II. Trách nhiệm của Cơ quan đầu mối tập trung thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Các lực lượng xử lý tịch thu thuốc lá nhập lậu tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ Đội biên phòng...) chỉ định 01 cơ quan làm đầu mối tập trung số thuốc lá do lực lượng mình đã xử lý tịch thu được ở địa phương (gọi tắt là Cơ quan đầu mối). Cơ quan đầu mối có trách nhiệm như sau:

1. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp để lập kế hoạch tập trung và xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, chủ động bố trí lịch cụ thể và bảo đảm các điều kiện cho việc tập trung, xử lý thuốc lá.

2. Là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp thực hiện tái xuất để tiến hành phân loại thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

3. Bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất đúng số lượng, chủng loại thuốc lá nhập lậu bị xử lý tịch thu còn chất lượng tái xuất được. Việc giao nhận chỉ được tiến hành sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã có chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước.

4. Thực hiện tiêu hủy số lượng thuốc lá nhập lậu có chất lượng không tái xuất được.

5. Tổng hợp tình hình xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương và Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do đơn vị quản lý lọt ra ngoài thị trường nội địa.

III. Vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

1. Vận chuyển từ cơ quan xử lý tịch thu về cơ quan đầu mối

1.1. Vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị tịch thu từ cơ quan xử lý tịch thu về cơ quan đầu mối của mỗi lực lượng tại địa phương phải có các loại giấy tờ sau đây:

a) Các Quyết định xử lý vi phạm hành chính (bản sao);

b) Bảng kê về số lượng, chủng loại thuốc lá nhập lậu bị tịch thu;

c) Văn bản của cơ quan xử lý tịch thu thuốc lá nhập lậu về việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị tịch thu đến cơ quan đầu mối, trong đó ghi rõ thời gian, số lượng, chủng loại thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, phương tiện vận chuyển, biển số xe, địa điểm chuyển đi và chuyển đến.

1.2. Việc giao nhận thuốc lá bị xử lý tịch thu từ cơ quan xử lý tịch thu với cơ quan đầu mối tại địa phương do các cơ quan thống nhất. Việc giao nhận phải lập thành biên bản giao nhận, trong đó có ghi đầy đủ các giấy tờ kèm theo.

2. Vận chuyển thuốc lá từ Cơ quan đầu mối về kho Iưu trữ của doanh nghiệp thực hiện tái xuất

2.1. Vận chuyển thuốc lá từ Cơ quan đầu mối của mỗi lực lượng tại địa phương về kho của doanh nghiệp thực hiện tái xuất phải có các loại giấy tờ sau đây:

a) Biên bản giao nhận thuốc lá giữa cơ quan đầu mối và doanh nghiệp có xác nhận của thủ trưởng Cơ quan đầu mối và đại diện doanh nghiệp, trong đó thể hiện rõ số lượng, chủng loại thuốc lá còn chất lượng để tái xuất;

b) Văn bản giao thuốc lá của Cơ quan đầu mối về việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tái xuất, trong đó thể hiện rõ thời gian, số lượng, chủng loại, phương tiện vận chuyển, biển số xe, địa điểm chuyển đi và chuyển đến;

c) Chứng từ đã nộp tiền mua thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu để tái xuất của lô hàng (nộp tiền vào kho bạc nhà nước tại địa phương).

2.2. Việc giao nhận thuốc lá bị xử lý tịch thu giữa cơ quan đầu mối với doanh nghiệp do hai bên thống nhất về thời gian, địa điểm.

3. Vận chuyển từ kho của doanh nghiệp thực hiện tái xuất đến nơi làm thủ tục hải quan để tái xuất

Vận chuyển thuốc lá từ kho của doanh nghiệp thực hiện tái xuất đến cửa khẩu làm thủ tục tái xuất phải có các loại giấy tờ sau đây:

1. Bảng kê thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu để tái xuất, trong đó thể hiện rõ số lượng, chủng loại và cơ quan giao nhận;

2. Văn bản giao thuốc lá của các Cơ quan đầu mối, trong đó thể hiện rõ thời gian, số lượng, chủng loại, phương tiện vận chuyển, biển số xe, địa điểm chuyển đi và chuyển đến;

3. Văn bản chỉ định thực hiện tái xuất của Bộ Công Thương.

4. Hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài có qui định rõ cửa khẩu tái xuất.

IV. Trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng kết thực hiện

1. Chi cục Quản lý thị trường

1.1. Tiếp nhận kế hoạch, lịch cụ thể của doanh nghiệp về giao nhận, vận chuyển, tồn trữ và tái xuất.

1.2. Tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát doanh nghiệp thực hiện tái xuất trong việc giao nhận, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục tái xuất, tiêu hủy (nếu có).

1.3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo qui định và báo cáo ngay cho Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường) và UBND tỉnh nơi xảy ra vi phạm.

1.4. Hàng tháng báo cáo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện tái xuất thuốc lá của các lực lượng trên địa bàn và báo cáo Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện (gửi báo cáo trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp).

2. Cục Quản lý thị trường

2.1. Phối hợp với Vụ Xuất nhập khẩu chỉ định doanh nghiệp thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

2.2. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá để hỗ trợ cho các lực lượng chống buôn lậu.

2.3. Theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong việc thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng. Trong trường hợp cần thiết kiến nghị Bộ Công Thương dừng việc tái xuất của doanh nghiệp vi phạm.

2.4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính theo dõi kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu trong việc tuân thủ theo quy định pháp luật và báo cáo Bộ Công Thương những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.5. Tổng hợp tình hình thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và tham mưu cho Bộ trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 về việc thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

3. Vụ Xuất nhập khẩu

3.1. Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường chỉ định doanh nghiệp thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu và đề xuất dừng tái xuất của doanh nghiệp vi phạm.

3.2. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong việc thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng.

3.3. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổng hợp tình hình thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và tham mưu cho Bộ trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5500/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5500/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực20/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5500/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5500/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành20/09/2012
        Ngày hiệu lực20/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5500/QĐ-BCT năm 2012 hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá

            • 20/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực