Quyết định 555/QĐ-UBND

Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 555/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch cơ chế một cửa sở tư pháp Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên công bố tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH VÀ DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015

1

T-DBI-284328-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Hộ tịch

Văn phòng UBND tỉnh

2. Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014

1

T-DBI-255057-TT

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Hộ tịch

Sở Tư pháp

2

T-DBI-255063-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

T-DBI-255064-TT

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

4

T-DBI-255065-TT

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

5

T-DBI-255069-TT

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

6

T-DBI-255070-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

7

T-DBI-255072-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

8

T-DBI-255073-TT

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

9

T-DBI-255076-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

10

T-DBI-255078-TT

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

II

Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015

11

T-DBI-284127-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Hộ tịch

Sở Tư pháp

12

T-DBI-284128-TT

Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

13

T-DBI-284129-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

14

T-DBI-284130-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

15

T-DBI-284131-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài

16

T-DBI-284132-TT

Ghi vào sổ hộ tịch hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài

17

T-DBI-284133-TT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

18

T-DBI-284134-TT

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm (tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài)

19

T-DBI-284135-TT

Thay đổi người đứng đầu hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 555/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu555/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 555/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 555/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch cơ chế một cửa sở tư pháp Điện Biên 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 555/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch cơ chế một cửa sở tư pháp Điện Biên 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu555/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýLò Văn Tiến
     Ngày ban hành21/04/2016
     Ngày hiệu lực21/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 555/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch cơ chế một cửa sở tư pháp Điện Biên 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 555/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính hộ tịch cơ chế một cửa sở tư pháp Điện Biên 2016

         • 21/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực