Quyết định 556/QĐ-UBND

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 556/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ thuộc quyền Sở Tư pháp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 8 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính mới ban hành, 14 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 9 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐÔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

2

Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

3

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

4

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

5

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

6

Ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

7

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

8

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm (tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài)

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

9

Thay đổi người đứng đầu hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

10

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

11

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-255057-TT

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quy định danh mục và mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

2

T-DBI-255063-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

3

T-DBI-255064-TT

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

4

T-DBI-255065-TT

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, tử, kết hôn

5

T-DBI-255067-TT

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc

6

T-DBI-255069-TT

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

7

T-DBI-255070-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

8

T-DBI-255072-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

9

T-DBI-255073-TT

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

10

T-DBI-255076-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

11

T-DBI-255078-TT

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

12

T-DBI-257438-TT

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

13

T-DBI-257443-TT

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

14

T-DBI-257378-TT

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

3. Danh mục TTHC đề nghị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-255036-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

2

T-DBI-255041-TT

Thủ tục ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

3

T-DBI-255044-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

4

T-DBI-255048-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

5

T-DBI-255051-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

6

T-DBI-255053-TT

Thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

7

T-DBI-255056-TT

Thay đổi người đứng đầu hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

8

T-DBI-098621-TT

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

Đã được thay thế bởi TTHC mới

9

T-DBI-105681-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Đã được thay thế bởi TTHC mới

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 556/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu556/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 556/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 556/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ thuộc quyền Sở Tư pháp Điện Biên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 556/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ thuộc quyền Sở Tư pháp Điện Biên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu556/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýMùa A Sơn
     Ngày ban hành08/07/2015
     Ngày hiệu lực08/07/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 556/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ thuộc quyền Sở Tư pháp Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 556/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ thuộc quyền Sở Tư pháp Điện Biên