Quyết định 5565/QĐ-UBND

Quyết định 5565/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã được thay thế bởi Quyết định 3402/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5565/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;

Căn cứ Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần;

Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần;

Căn cứ Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 419/TTr-PCLB ngày 19 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương;
- UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo PCLB TW tại miền Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên BCH PCLB và TKCN TP;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT (CNN-Tr) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

KẾ HOẠCH

TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC TIÊU:

1. Bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra.

2. Dự kiến một số tình huống thiên tai, tai nạn, thảm họa cơ bản, trên cơ sở đó xác định cơ quan chỉ huy, lực lượng tham gia ứng phó và xác định chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu nạn.

3. Từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; định hướng, cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

II. CƠ QUAN CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH, LỰC LƯỢNG, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN:

1. Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, triều cường, giông sét, lốc xoáy, nước dâng, sạt lở, sự cố vỡ đê:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở - ngành có liên quan.

- Quận - huyện: Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Bộ đội biên phòng, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Thanh niên xung phong, dân phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, Y tế, Chữ thập đỏ… và các lực lượng khác tại các đơn vị, địa phương.

c) Phương tiện, trang thiết bị: máy bay trực thăng, các loại ca nô, tàu, xuồng, xe chuyên dụng, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu, áo phao, nhà bạt cứu sinh, phao cứu sinh các loại, cưa máy, máy đục, cắt bê tông …

2. Cháy rừng:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có rừng.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Lực lượng thanh niên xung phong, Chi cục Kiểm lâm, dân phòng, dân quân tự vệ … và các lực lượng khác tại các đơn vị, địa phương.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, máy xúc, xe chuyên dùng, máy bay trực thăng.

3. Cháy lớn khu dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, đường ống dẫn khí, kho xăng dầu:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an, Quân đội, Y tế, Chữ thập đỏ, dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, máy bơm, máy hút khói, xe cấp cứu, các phương tiện thoát nạn, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu.

4. Động đất, sóng thần, sập đổ nhà cao tầng, công trình ngầm, công trình xây dựng:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: máy bay trực thăng, cầu phao, máy xúc, máy gạt, xe cẩu, xe nâng, kích, xe đầu kéo, tàu thuyền, máy đục, cắt bê tông, nhà bạt cứu sinh, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu.

5. Sự cố tràn dầu:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Giao thông Vận tải.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi xảy ra sự cố tràn dầu.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp ứng cứu sự cố tràn dầu chuyên nghiệp.

c) Phương tiện, trang thiết bị: tàu, ca nô, phao quây dầu, thiết bị hút dầu.

6. Sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Công thương.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe, máy đặc chủng, quần áo, mũ phòng hóa, các trang thiết bị chuyên dụng, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu.

7. Tai nạn máy bay xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: máy bay trực thăng, các trang thiết bị chuyên dụng, phương tiện, thiết bị y tế cấp cứu, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu.

8. Tai nạn tàu thuyền trên biển:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Bộ đội biên phòng, Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, huyện Cần Giờ, lực lượng ngư dân tại địa phương.

c) Phương tiện, trang thiết bị: máy bay trực thăng, tàu chuyên dụng, ca nô, dụng cụ phương tiện cần thiết, phao cứu sinh.

9. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt nội đô, đường sông, đường hầm:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi xảy ra tai nạn.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Bộ đội biên phòng Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong, các quận - huyện nơi địa bàn xảy ra sự cố.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe cấp cứu, xe cẩu, xe nâng, ca nô, phao cứu sinh, máy cắt sắt, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu.

10. Cháy nổ, đổ sập do các hoạt động khủng bố phá hoại:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, dân quân tự vệ, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: các phương tiện đặc chủng chống khủng bố, xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu…

11. Sự cố tai nạn nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, đời sống hàng ngày (như cháy nổ, người bị điện giật, sét đánh; người bệnh tâm thần đang trong tình trạng nguy hiểm; người đang trong tình trạng nguy hiểm dưới ao, hồ, giếng, sông, kênh, rạch…; người đang trong tình trạng nguy hiểm ở trên cao, trên mái nhà, trên cây, trên cột điện…; người bị chết đuối, tự tử; người ốm, bị bệnh, bị thương, người khuyết tật, người thiểu năng trí tuệ mà không tự thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc căn phòng, căn nhà, thang máy…; sụp đổ nhà, công trình không thuộc diện cao tầng):

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an, Quân đội, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe cứu thương, các thiết bị leo nhà cao tầng, phao cứu sinh, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu…

12. Sự cố cháy và thú nguy hiểm sổng chuồng tại các công viên, khu vui chơi giải trí và Thảo Cầm viên Sài Gòn:

a) Cơ quan chỉ huy:

- Thành phố: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế.

- Quận - huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

b) Lực lượng tham gia ứng cứu: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an, Quân đội, Thú y, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong, Thảo Cầm viên Sài Gòn và các đơn vị quản lý các khu vui chơi, giải trí.

c) Phương tiện, trang thiết bị: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, xe cứu hộ, xe cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị cấp cứu và các thiết bị chuyên dùng bắt thú…

III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ:

Tổ chức hệ thống cơ quan chỉ đạo và lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ từ cấp thành phố đến cấp phường – xã – thị trấn như sau:

1. Cấp thành phố:

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố…

2. Cấp quận - huyện:

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Ban Chỉ huy Quân sự quận - huyện, Công an quận - huyện, các Đồn Biên phòng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận – huyện.

3. Cấp phường - xã - thị trấn:

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn phường - xã - thị trấn.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Ban Chỉ huy Quân sự phường - xã - thị trấn, Công an phường - xã - thị trấn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ MUA SẮM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ GIAI ĐOẠN 2010-2015:

1. Mục tiêu đầu tư:

a) Xây dựng cơ bản: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa, xây dựng bến ca nô và kho quản lý phương tiện, trang thiết bị để tập kết, bố trí và huy động chi viện, sử dụng khi cần thiết.

b) Mua sắm phương tiện, trang thiết bị:

Để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo các loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, ứng phó với tai nạn, thảm họa của các lực lượng của thành phố, tiêu chí đầu tư phương tiện, trang thiết bị như sau:

- Từ nay đến năm 2015 tập trung trang bị bổ sung, thay thế các thiết bị hư cũ. Ưu tiên trang bị các loại thiết yếu, thông dụng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các vùng trọng điểm lụt, bão, thiên tai và các vùng ven biển để đưa vào dự trữ, sẵn sàng cấp phát khi cần gồm: bè phao các loại, nhà bạt cứu sinh các loại, áo phao, phao cứu sinh các loại và các loại trang thiết bị cần thiết (đính kèm phụ lục I).

- Từng bước trang bị các loại thiết bị chuyên dụng đặc biệt, như: tàu tìm kiếm cứu nạn đa năng, chuyên dụng có tốc độ cao, tầm hoạt động xa bờ, chịu được gió bão đến cấp 8; tàu đa năng, chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, tầm hoạt động xa bờ; thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; các loại xuồng, ca nô có tốc độ cao, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn (đính kèm phụ lục II).

c) Trường hợp khẩn cấp:

Ngoài việc trưng dụng trang thiết bị của cá nhân, tổ chức theo quy định của Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp, có thể thuê phương tiện, trang thiết bị cần thiết của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ đề ra.

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Hàng năm các sở - ngành, đơn vị, quận – huyện liên quan xây dựng kế hoạch, nhu cầu phương tiện, trang thiết bị cần thiết, lập dự toán kinh phí cho lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách thành phố, nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố và nguồn vốn quận – huyện.

- Ngoài ra, trong trường hợp có nguồn vốn tài trợ, viện trợ của nước ngoài thì tiến hành tổ chức mua sắm theo điều khoản ký kết.

3. Quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Việc quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

V. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020:

Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giai đoạn năm 2010 - 2015, trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung và chủ trương kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020, trong đó bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Bổ sung, điều chỉnh tổ chức hệ thống tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm sự phù hợp với giai đoạn mới.

2. Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đã đầu tư giai đoạn trước, đề xuất hướng đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.

3. Giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các sở - ngành, đơn vị, quận – huyện liên quan.

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp lý đối với lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để làm cơ sở điều hành, thực thi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của sở - ngành, đơn vị, quận – huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tăng cường giáo dục truyền thông cho cộng đồng trong việc phòng, chống lụt, bão, thiên tai, ứng phó với tai nạn, thảm họa.

3. Đến năm 2015, cập nhật, tổng hợp, đánh giá để có hướng điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu của lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các sở - ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

b) Căn cứ Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy xây dựng danh mục quy định chi tiết các chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, đề xuất các dự án mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bảo đảm phù hợp với nhu cầu công tác, không trùng lặp, lãng phí. Đồng thời, đề xuất bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo nhu cầu của các quận – huyện, sở - ngành khác hàng năm.

2. Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và cơ quan liên quan xây dựng các văn bản về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: căn cứ danh mục tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố bố trí kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, cân đối, bố trí vốn đầu tư hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của thành phố.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, các sở - ban - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai, tai nạn, thảm họa kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt.

b) Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn. Huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị đã được trang cấp.

c) Tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị phòng chống lụt, bão, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị việc quản lý, bảo trì, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư để đảm bảo sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các sở - ban - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển kịp thời, có hiệu quả.

b) Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thực hiện đúng quy định về trang thiết bị thông tin, liên lạc, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền.

7. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy:

a) Xây dựng Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trực thuộc và thành lập Đội cứu nạn, cứu hộ ở các Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận - huyện và Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy trên sông đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phụ trách.

b) Tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, hiện đại, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới như thiết bị dò tìm, quan sát trong đống đổ nát, trong lòng đất, camera quan sát dưới nước, thiết bị dò tìm thân nhiệt, phát hiện nhiệt độ tăng cao… trang bị cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tương xứng ngang tầm với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các nước trong khu vực và trên thế giới.

c) Chủ trì phối hợp với các lực lượng, sở - ngành, đoàn thể tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý nhanh, kịp thời hiệu quả trong công việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước và an toàn tính mạng của nhân dân.

d) Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện và thực hành diễn tập nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng năm cho cán bộ chiến sỹ tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

đ) Tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các sự cố nghiêm trọng khi có lệnh điều động của lãnh đạo cấp trên.

8. Công an thành phố:

a) Chủ trì lập kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khi có thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra triển khai ngay kế hoạch bảo vệ, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng thiên tai, tai nạn, thảm họa để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân.

b) Xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống lụt, bão, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trình Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố (theo phân cấp) phê duyệt chủ trương để phân kỳ thực hiện. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa… các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả trong quá trình tham gia giải quyết các tình huống sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa và chi viện, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu.

c) Tổ chức thực tập, diễn tập các phương án tìm kiếm cứu nạn nhằm ứng phó có hiệu quả khi xảy ra tình huống xấu…; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

9. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố: chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí để chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa; chi viện, hỗ trợ cho quận - huyện khi được yêu cầu.

10. Sở Y tế:

a) Xây dựng hệ thống cấp cứu toàn thành phố đủ mạnh, hiện đại, triển khai kịp thời trong mọi tình huống. Trong đó, bao gồm xây dựng phương án cấp cứu, điều trị nạn nhân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

b) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố lập kế hoạch, phương án về phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, ứng phó xử lý sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập dượt để phòng ngừa, ứng phó động đất, sóng thần. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xử lý môi trường do động đất, sóng thần, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra.

12. Hội Chữ thập đỏ thành phố:

a) Phối hợp với các sở - ngành liên quan và quận – huyện tham gia sơ cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ xã hội khẩn cấp khi có thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn thành phố.

b) Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ.

c) Tổ chức, tham gia diễn tập với các ban ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt diễn tập có số lượng nạn nhân lớn.

13. Các sở - ngành, đơn vị khác:

a) Xây dựng phương án đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng của từng sở - ngành, đơn vị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thông qua Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

b) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế khách quan, địa bàn hoạt động để quyết định thành lập các Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trực thuộc đơn vị. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của sở - ngành, đơn vị mình.

c) Xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố; chịu trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ liên quan đến sở - ngành, đơn vị mình.

14. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

a) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn phường - xã - thị trấn.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

c) Hàng năm lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Chỉ đạo các đơn vị, phường - xã - thị trấn trực thuộc chủ động tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5565/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5565/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2010
Ngày hiệu lực07/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5565/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5565/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành07/12/2010
        Ngày hiệu lực07/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5565/QĐ-UBND Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ