Quyết định 5569/QĐ-BCT

Quyết định 5569/QĐ-BCT năm 2011 phê duyệt dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5569/QĐ-BCT phê duyệt dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5569/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2011-2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 1158/TCDN-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai thực hiện kinh phí Dự án “đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 và xây dựng dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 4531/QĐ-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc giao chủ đầu tư Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015”;

Xét đề nghị của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tại Tờ trình số 418/TTr-TCBCTTW ngày 06 tháng 10 năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015.

2. Chủ đầu tư: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư:

a. Mục tiêu tổng quát:

- Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo nghề Thương mại điện tử. Tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên, sinh viên có thể nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành để nâng cao trình độ và tay nghề, thích ứng được sự phát triển mạnh mẽ của ngành Thương mại điện tử.

- Xây dựng một mô hình đào tạo Thương mại điện tử hiệu quả, theo chuẩn quốc tế để các cơ sở đào tạo nghề Thương mại điện tử khác có thể học tập, góp phần thống nhất mô hình đào tạo nghề Thương mại điện tử trên toàn quốc.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng theo yêu cầu thực tiễn của đào tạo nghề Thương mại điện tử để phù hợp với xu thế Thương mại điện tử toàn cầu.

- Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn đào tạo Thương mại điện tử trên thế giới.

- Xây dựng và hoàn thiện công cụ đào tạo, hướng dẫn trực quan và toàn diện trong việc học tập và giảng dạy nghề Thương mại điện tử tại Trường với chi phí hợp lý, hiệu quả cao.

- Cập nhật các công cụ đào tạo mới, hiện đại trên thế giới và áp dụng tại Trường để giảng viên và sinh viên có thể giảng dạy và học tập thuận tiện, mọi lúc mọi nơi.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng hệ thống Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử với mục tiêu xây dựng 1 trung tâm ứng dụng, thực hành, triển khai mô hình Thương mại điện tử phục vụ cho việc thực hành nghề Thương mại điện tử của sinh viên và giảng viên.

- Xây dựng hệ thống Thư viện Thương mại điện tử, sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ trong công tác đào tạo, giảng dạy, thực hành cho giảng viên và sinh viên của Trường.

- Xây dựng Cổng thông tin Thương mại điện tử sử dụng làm công cụ quảng bá, thông tin tuyển sinh, đào tạo cũng như hỗ trợ cho công tác quản lý cơ bản trong lĩnh vực Thương mại điện tử của Trường.

- Xây dựng Hệ thống Quản lý đào tạo Thương mại điện tử, tin học hóa công tác đào tạo nghề Thương mại điện tử của Trường, mọi công tác quản lý đào tạo nghề Thương mại điện tử của Trường đều được thông qua hệ thống.

- Xây dựng giáo trình nghề Thương mại điện tử.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên ở trong nước và nước ngoài.

- Cải tạo mặt bằng tầng 1 nhà C của Trường để phục vụ lắp đặt thiết bị.

6. Địa điểm đầu tư:

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Địa chỉ: 193 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

7. Thiết kế sơ bộ:

a) Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ:

- Hạ tầng mạng: Thiết bị tại các phân hệ mạng cho đào tạo TMĐT được nối với nhau thông qua Switch và cáp mạng để hình thành mạng máy tính. Việc sử dụng chuẩn kết nối nào là tùy thuộc vào cấu hình mạng cũng như giao thức truyền thông được sử dụng. Các môi trường truyển phổ thông hiện nay là cáp xoắn, cáp đồng trục, cáp quang và kết nối không dây (wireless).

- Trung tâm thực hành thương mại điện tử: Nâng cấp và bổ sung tính năng mô hình B2B, B2C, C2C, hệ thống mô phỏng thanh toán, hệ thống chữ ký điện tử, hệ thống mô phỏng hải quan điện tử, hệ thống quản lý chung, hệ thống quản lý dành cho nhà quản trị, cho giảng viên, cho sinh viên, nâng cấp chức năng thiết kế. Xây mới mô hình B2T, mô hình đấu giá, hệ thống sách hướng dẫn điện tử, công cụ tạo Website, hệ thống quản trị khách hàng CRM, hệ thống đánh giá thực hành.

- Thư viện điện tử: Phát triển mới hệ thống thư viện điện tử với kho dữ liệu trung tâm cho các dữ liệu được số hóa, dễ dàng quản lý hệ thống thư viện bằng cách cung cấp hệ thống thông tin số có khả năng tổ chức, phân loại, biên mục, chú dẫn và tổng hợp các tài nguyên theo các chuẩn IMS, DC, … trên nền hỗ trợ của siêu dữ liệu XML, tạo nên giao diện duy nhất và thống nhất cho các giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh cùng truy cập, tra cứu, tìm kiếm các tài nguyên số hóa này để hỗ trợ nguồn thông tin cho các bài giảng, công việc học tập, tham khảo của sinh viên và công tác nghiên cứu khoa học.

- Cổng thông tin Thương mại điện tử: Cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau, cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống tìm kiếm và đánh chỉ mục các văn bản, tài liệu, cung cấp các công cụ phát triển mạnh mẽ và dựa trên các tiêu chuẩn, cho phép kỹ thuật viên tích hợp các ứng dụng và các chức năng Cổng thông tin mở rộng khác, cho phép người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau, thông qua các trình duyệt web khác nhau để truy xuất vào Cổng thông tin.

- Hệ thống quản lý đào tạo thương mại điện tử: Quản lý hiệu quả chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, cơ sở vật chất của việc đào tạo, tăng cường sự kết nối giữa cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên, cung cấp dịch vụ thi trắc nghiệm nhằm đổi mới cho công tác kiểm tra, thi cử của việc đào tạo nghề TMĐT, tăng cường và đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên và giảng viên học tập và giảng dạy tại trường.

b) Giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo.

8. Thiết bị chính, phụ:

- Thiết bị máy tính, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị quản lý phòng học, thiết bị phụ trợ, thiết bị chống sét, phần mềm hệ thống.

- Phát triển phần mềm đào tạo thương mại điện tử, phần mềm thư viện điện tử, phần mềm cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào tạo.

- Mua cơ sở dữ liệu kinh tế, thương mại, CNTT, TMĐT.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu thi trắc nghiệm.

- Thiết lập nội dung Cổng thông tin.

9. Tổng mức đầu tư của dự án:

9.1. Tổng mức đầu tư: 33.955.688.000 đồng

(Ba mươi ba tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn).

9.2. Phần công nghệ thông tin:

Tổng khái toán:                  28.139.027.000 đồng

- Chi phí thiết bị:                23.116.660.433 đồng

- Chi phí quản lý dự án:           440.031.924 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư:        1.501.210.137 đồng

- Chi phí khác:                        523.030.843 đồng

- Chi phí dự phòng:              2.558.093.663 đồng

9.2. Phần đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, viết giáo trình:

Tổng khái toán:                    4.503.820.000 đồng

- Chi phí viết giáo trình:            546.220.000 đồng

- Chi phí đào tạo:                 3.537.300.000 đồng

- Chi phí khác:                         10.862.163 đồng

- Chi phí dự phòng:                 409.437.837 đồng

9.3. Phần xây dựng cải tạo, sửa chữa phòng học thực hành:

Tổng khái toán:                    1.312.841.000 đồng

- Chi phí xây dựng:              1.110.308.400 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư:             76.264.364 đồng

- Chi phí khác:                           6.919.142 đồng

- Chi phí dự phòng:                 119.349.094 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 do ngân sách cấp.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: 2011-2013.

Điều 2. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện các giai đoạn của Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai;
- Lưu: VT; TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5569/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5569/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5569/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5569/QĐ-BCT phê duyệt dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5569/QĐ-BCT phê duyệt dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5569/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5569/QĐ-BCT phê duyệt dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5569/QĐ-BCT phê duyệt dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

            • 26/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực