Quyết định 557/QĐ-UBND

Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 557/QĐ-UBND cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Đắk Lắk 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 557/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 14/TTr-STP ngày 22 tháng 02 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp
(Cục Công nghệ th
ông tin);
- TT.Tnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND
tỉnh;
- VP UBND tnh: LđVP;
+ Các P. TT;
- Lưu VT.NCm80

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số
557/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Để triển khai các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2015), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Thực hiện đầy đủ việc tổng hợp, cập nhật các văn bản pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Đắk Lắk (http://vbpl.vn/daklak) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; trích xuất về Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản pháp luật của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả của việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ đã nêu để đảm bảo hiệu quả đề ra tại Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh để nâng cao hiệu quả của việc khai thác, sử dụng các Cơ sở dữ liệu này:

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực thông tin truyền thông của tỉnh: Chủ động tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Cơ sở dữ liệu nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và chủ động khai thác, sử dụng các Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật khi có nhu cầu.

+ Các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động phổ biến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc tìm hiểu, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên trong năm 2016.

2. Cập nhật, kiểm tra kết quả cập nhật các văn bản pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh:

a) Duy trì việc cập nhật các văn bản pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được ban hành mới:

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Các Sở, ban, ngành ở tỉnh: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản pháp luật được HĐND, UBND tỉnh ban hành, cơ quan, đơn vị đã chủ trì soạn thảo văn bản phải gửi bản điện tử văn bản đã trình ban hành đến Sở Tư pháp theo địa chỉ email pktvbq[email protected]tuphap.daklak.gov.vn để giúp UBND tỉnh thực hiện việc cập nhật (trường hợp phát sinh văn bản đính chính đi với văn bản đã gửi thì phải gửi bổ sung văn bản đính chính để cập nhật bổ sung). Riêng đối với văn bản quy định biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc văn bản có hiệu lực kể từ ngày ban hành thì phải gửi ngay trong ngày ban hành theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

+ Sở Tư pháp: Thực hiện cập nhật đầy đủ bản PDF, bản word, excel của văn bản lên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh đầy đủ các trường dữ liệu, đúng thời hạn (15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và 02 ngày làm việc đi với văn bản khn cp, văn bản đáp ứng yêu cu phòng, chng thiên tai, dịch bệnh hoặc văn bản có hiệu lực k từ ngày ban hành); kim tra kết quả cp nht theo đúng quy trình tại Điều 14, 15, 17 của Nghị định, trong trường hợp thông tin đã cập nhật khác với bản chính thì thực hiện việc hiệu đính văn bản theo quy định tại Điu 20 của Nghị định để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của văn bản được đăng tải.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên ngay sau khi văn bản pháp luật được HĐND, UBND tỉnh ban hành.

b) Tiếp tục thu thập, cập nhật các văn bản pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực:

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp tiếp tục phối hp với các Sở, ban, ngành ở tỉnh thu thập các văn bản pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đã được ban hành nhưng không còn lưu trữ qua các kỳ hệ thống hóa (nếu có); trường hợp văn bản thu thập được là bản chính, bản gốc, công báo, bản sao y bản chính hoặc bản sao lục của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện việc cập nhật bổ sung theo đúng quy định.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên ngay sau khi thu thập được văn bản.

3. Trích xuất Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh về Cổng thông tin điện tử của tỉnh:

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện việc trích xuất phần Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Trung ương (http://vbpl.vn/tw) và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Đắk Lắk (http://vbpl.vn/daklak) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Mục văn bản pháp quy trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://daklak.gov) để phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn.

- Tiến độ: Hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

4. Nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh:

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh có trách nhiệm chủ trì, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Tiến độ thực hiện: Hàng năm, theo đề nghị phối hp của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các văn bản liên quan.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 557/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu557/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 557/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 557/QĐ-UBND cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Đắk Lắk 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 557/QĐ-UBND cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Đắk Lắk 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu557/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 557/QĐ-UBND cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Đắk Lắk 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 557/QĐ-UBND cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Đắk Lắk 2016

         • 29/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực