Quyết định 56/2008/QĐ-UBND

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND về bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Pleiku tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2008/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TẠI KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP XÃ DIÊN PHÚ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 197/2004/NĐ-CP , ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC , ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Thông tư số 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 26/9/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 (bất thường), về việc phê duyệt giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

- Nhóm 1 (04 lô) gồm các lô: C1, C14, C41, C54 giá: 450.000 đồng/m2;

- Nhóm 2: (08 lô), gồm các lô: C2, C9, C11, C13, C42, C49, C51, C53 giá 360.000 đồng/m2;

- Nhóm 3 (34 lô), trong đó:

+ 06 lô góc: C8, C20, C21, C33, C48, C61 giá 350.000 đồng/m2;

+ 28 lô còn lại: C3, C4, C5, C6, C7, C10, C12, C15, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C24, C29, C30, C34, C35, C36, C43, C44, C45, C46, C47, C62, C63, C64 giá 290.000 đồng/m2;

- Nhóm 4 (20 lô), trong đó:

+ Gồm 16 lô:

C25, C26, C27, C31, C32, C37, C38, C39, C50, C52, C55, C56, C57,C58, C59, C65 giá 235.000 đồng/m2;

+ Gồm 04 lô: C28, C40, C60, C66 giá 280.000 đồng/m2;

Điều 2.

1/ Mức giá quy định trên là mức thấp nhất làm cơ sở để đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; các khu đất đấu giá đất tuân thủ theo quy hoạch đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và theo quy định hiện hành.

2/ Thành phố Pleiku quy hoạch ít nhất 50% tổng quỹ đất để giao cho các hộ sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng di dời vào khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú (từ lô C21 đến lô C40 và từ lô C61 đến lô C66). Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất của từng ngành nghề và nhu cầu sử dụng đất của từng hộ kinh doanh. Số lô đất còn lại (từ lô C01 đến lô số C20 và từ lô C41 đến lô C60) thực hiện đấu giá đất đúng quy định hiện hành.

Điều 3.

1/ Giao Uỷ ban Nhân dân thành phố Pleiku tổ chức đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất khu tiểu thủ công nghiệp đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật.

2/ Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc đấu giá đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất đúng quy định, đúng quy hoạch.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Pleiku và Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Ngọc Mỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2008
Ngày hiệu lực 20/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/09/2019
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Pleiku tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Pleiku tỉnh Gia Lai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Phùng Ngọc Mỹ
Ngày ban hành 10/10/2008
Ngày hiệu lực 20/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/09/2019
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Pleiku tỉnh Gia Lai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2008/QĐ-UBND bảng giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Pleiku tỉnh Gia Lai

  • 10/10/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/10/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực