Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2017/QĐ-UBND

Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Nội dung chi, công tác lập dự toán và quyết toán mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện theo Thông tư 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Điều 3. Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

2. Mức chi bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành.

3. Khi các văn bản qui đnh về chế đ, đnh mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại quyết định này được sa đi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bn mới thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT; KT.
QD16/2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Hà Nam

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực