Quyết định 56-BCNN-CBLĐ

Quyết định 56-BCNN-CBLĐ năm 1964 về nhiệm vụ và quyền hạn của các Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56-BCNN-CBLĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ


BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-BCNN-CBLĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CỤC QUẢN LÝ SẢN XUẤT THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Căn cứ nghị định số 182-CP ngày 02-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Các Cục quản lý sản xuất là những cơ quan trực thuộc Bộ có nhiệm vụ thay mặt Bộ quản lý và chỉ đạo các xí nghiệp trong Cục, chủ yếu về kế hoạch sản xuất, kỹ thuật công nghiệp, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các mặt hoạt động khác của xí nghiệp nhằm bảo đảm tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước; tham gia ý kiến với các Cục, Vụ có liên quan để giải quyết tốt các mặt nghiệp vụ của xí nghiệp.

Điều 2. - Các Cục quản lý sản xuất (từ đây về sau gọi tắt là các Cục) có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

A. nhiệm vụ:

1. Về kế hoạch:

- Căn cứ vào tình hình và khả năng của các xí nghiệp, các Cục quản lý tham gia ý kiến với Vụ Kế hoạch trong việc lập sổ kiểm tra về các mặt cho từng xí nghiệp.

- Hướng dẫn các xí nghiệp lập kế hoạch nhằm bảo đảm số kiểm tra của Bộ được hợp lý.

- Sau khi kế hoạch của xí nghiệp đã được Bộ phê chuẩn các Cục truyền đạt cho xí nghiệp quán triệt đầy đủ tinh thần của nhiệm vụ kế hoạch, đồng thời có biện pháp cụ thể chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và phát hiện những vấn đề cần thiết để đề nghị Bộ giải quyết.

2. Về kỹ thuật:

 - Nghiên cứu và chỉ đạo các xí nghiệp nghiên cứu những đề tài về kỹ thuật công nghệ, về nguyên vật liệu thay thế nhằm luôn luôn cải tiến mặt hàng nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất ra nhiều mặt hàng mới và  tìm nguyên liệu trong nước thay thế cho nguyên liệu phải nhập từ nước ngoài và nghiên cứu tổng hợp lợi dụng nguyên liệu.

- Căn cứ vào quy định của Bộ, các Cục có nhiệm vụ xây dựng và hướng dẫn các xí nghiệp trọng Cục xây dựng các quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, các định mức về sử dụng nguyên liệu và phẩm chất sản phẩm đồng thời xét duyệt các tiêu chuẩn, các định mức trên cho các xí nghiệp theo quy định của Bộ. Đối với các định mức khác như định mức lợi dụng thiết bị, định mức về lao động, các Cục có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện cho tốt.

- Xét duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm những mặt hàng mới do các Cục quản lý và sơ bộ xét đối với những mặt hàng thuộc Bộ và Nhà nước quản lý trước khi trình Bộ duyệt y.

- Tổ chức hướng dẫn xí nghiệp thực hiện tốt việc kiểm tra kỹ thuật phẩm chất sản phẩm kể cả về kỹ thuật và bao gói sản phẩm.

- Xét duyệt và tham gia xét duyệt những sáng kiến, phát minh của xí nghiệp theo quy định của Bộ.

- Đôn đốc các xí nghiệp trong việc thực hiện tốt các chế độ quy định về sử dụng, bảo quản máy móc, thiết bị các quy tắc đảm bảo an toàn lao động và an toàn sản xuất…

- Trường hợp các thiết bị máy móc hư hỏng mà xí nghiệp gặp khó khăn trong việc sửa chữa, các Cục quản lý có nhiệm vụ giải quyết cho xí nghiệp hoặc cùng với cơ quan có liên quan giải quyết những khó khăn về công nhân kỹ thuật, về nguyên liệu, về phương tiện… để xí nghiệp có thể bảo đảm sửa chữa và sớm trở lại sản xuất.

- Giúp đỡ cho công nghiệp địa phương giải quyết những khó khăn về mặt kỹ thuật công nghệ và phổ biến những kinh nghiệm quản lý kỹ thuật đối với các loại sản phẩm mà các Cục phụ trách.

3. Về tài vụ:

- Đôn đốc các xí nghiệp trong Cục chấp hành đầy đủ các chế độ, thể lệ về kế toán tài vụ Nhà nước và của Bộ ban hành.

- Hướng dẫn các xí nghiệp hạch toán để nâng cao trình độ quản lý, tiết kiệm được nhân lực, vật lực, tài lực, sử dụng các loại vốn hợp lý, đôn đốc các xí nghiệp nộp lãi và khấu hao đầy đủ đúng thời hạn cho Nhà nước.

4. Về cung cấp tiêu thụ:

- Tham gia ý kiến với Vụ Kế hoạch và Cục vật tư để xác định chỉ tiêu kế hoạch vật tư hàng năm của các xí nghiệp trong ngành. Trường hợp Bộ điều chỉnh kế hoạch vật tư của xí nghiệp lên hay xuống thì các Cục có trách nhiệm đôn đốc các xí nghiệp lập kế hoạch điều chỉnh vật tư cho kịp thời.

- Nắm tình hình nguyên vật liệu tồn kho của các xí nghiệp, đề xuất ý kiến để Bộ điều chỉnh cho hợp lý.

- Hướng dẫn các xí nghiệp trong Cục sử dụng vật tư đúng mức quy định, bảo đảm tiết kiệm nguyên vật liệu, tận dụng các phế liệu, phế phẩm được hợp lý.

- Hướng dẫn các xí nghiệp ký kết hợp đồng cụ thể theo quy định cụ thể của Bộ và Nhà nước. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng ấy.

- Về tiêu thụ các Cục có nhiệm vụ nghiên cứu và chỉ đạo cụ thể đối với từng xí nghiệp; mỗi xí nghiệp gặp khó khăn Cục sẽ tìm mọi biện pháp giúp đỡ giải quyết, nếu không giải quyết được phải báo cáo để Bộ can thiệp.

5. Về thiết kế và kiến thiết cơ bản:

- Trên cơ sở cân đối dây chuyền sản xuất và tận dụng công suất máy móc, các Cục quản lý có nhiệm vụ hướng dẫn các xí nghiệp lập nhiệm vụ thiết kế các công trình kiến thiết cơ bản mở rộng trên và dưới hạn ngạch.

- Đối với các công trình do xí nghiệp tự giám sát thi công hoặc tự thi công, các Cục có nhiệm vụ đôn đốc các xí nghiệp ấy hoàn thành việc xây dựng và tiến hành sản xuất, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Cùng với Vụ kiến thiết cơ bản nghiệm thu các công trình ấy, tiếp nhận các công trình đã hoàn thành do Vụ kiến thiết cơ bản bàn giao lại sau khi kết thúc thời gian sản xuất thử.

- Đề đạt ý kiến với Bộ trong việc phân bổ quỹ kiến thiết cơ bản trong và ngoài sản xuất cho thích hợp với tình hình của từng xí nghiệp trong Cục.

6. Về tổ chức cán bộ và lao động tiền lương:

 Dựa vào những chính sách, chế độ, thể lệ của Nhà nước và của Bộ đã ban hành về tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương mà đôn đốc các xí nghiệp trong việc thực hiện và đề đạt ý kiến với Bộ giải quyết hợp lý những mắc mứu của xí nghiệp.

B. Quyền hạn:

1. Về kế hoạch:

- Trên cơ sở đảm bảo:

a) Giá trị tổng sản lượng mà Bộ giao cho các cục trong quý đó;

b) Sản phẩm chủ yếu mà Nhà nước và Bộ giao cho các Cục trong quý đó;

c) Kế hoạch năm của Bộ đã giao cho từng xí nghiệp.

Các Cục quản lý sản xuất được quyền phân bổ và điều chỉnh kế hoạch quý cho các xí nghiệp thuộc Cục phụ trách.

- Được quyền quyết định cho xí nghiệp sản xuất các kế hoạch phụ để tận dụng khả năng của xí nghiệp trên cơ sở tổng hợp lợi dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu mà không tăng thiết bị, vốn, số lượng lao động bình quân của xí nghiệp.

2. Về kỹ thuật:

 - Được quyền xét duyệt cho xí nghiệp sản xuất thử và sản xuất mặt hàng mẫu.

- Được quyền quyết định những trường hợp xí nghiệp đề nghị thay đổi về nguyên vật liệu, về quy trình sản xuất trong trường hợp cần thiết mà không ảnh hưởng gì đến phẩm chất sản phẩm, thiết bị, giá thành, tổ chức cung cấp, v.v…

- Được quyết định thưởng đối với những sáng kiến phát minh, cải tiến mời về kỹ thuật có giá trị theo sự phân cấp của Bộ.

3. Về tài vụ:

- Được xét duyệt việc sử dụng vốn chuyên dùng của xí nghiệp vào sản xuất thí điểm mặt hàng mới trong phạm vi số vốn đã được Bộ phân bổ cho từng xí nghiệp.

- Sơ bộ xét giá cả các sản phẩm mới trước khi xí nghiệp trình Bộ duyệt và có thể được giao duyệt giá một số mặt hàng theo quy định của Bộ.

4. Kiến thiết cơ bản:

 Sơ bộ duyệt nhiệm vụ thiết kế đối với các công trình mở rộng trên hạn ngạch trước khi trình Bộ xét duyệt và được duyệt nhiệm vụ thiết kế đối với các công trình mở rộng dưới hạn ngạch cho các xí nghiệp.

5. Về cung cấp tiêu thụ:

 Được điều động tạm thời có tính chất vay mượn vật tư thuộc vốn cố định hay vốn lưu động giữa các xí nghiệp trong Cục, sau đó báo cho Cục vật tư biết để theo dõi.

6. Về hành chính:

 - Được sử dụng con dấu trong phạm vi trách nhiệm đã quy định trên.

- Được ký các văn bản hướng dẫn các xí nghiệp thực hiện những nhiệm vụ mà Bộ đã giao cho các Cục và ký sao lục các văn bản của Nhà nước và của Bộ thuộc phần việc của Cục phụ trách.

- Được quyền cấp giấy khen cho cán bộ, công nhân và các xí nghiệp trong Cục có thành tích trong công tác và sản xuất.

Điều 3. - Các Cục quản lý sản xuất sẽ do Cục trưởng phụ trách và có một số Cục phó giúp việc.

Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Cục gồm có một số phòng và nhóm công tác do Cục trưởng và Các phó trực tiếp chỉ đạo.

Các ông Cục trưởng Cục quản lý sản xuất, căn cứ vào quyết định này, xây dựng nội quy công tác của Cục để trình Bộ duyệt và thi hành.

Điều 5. - Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ cán bộ và lao động, Cục trưởng Cục quản lý sản xuất trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Riêng hai Cục Công nghiệp muối và quản lý chế biến gỗ còn có một số nhiệm vụ và quyền hạn sẽ có văn bản bổ sung thêm cho thích hợp với tổ chức và nhiệm vụ do Nhà nước quy định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56-BCNN-CBLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56-BCNN-CBLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/1964
Ngày hiệu lực10/03/1964
Ngày công báo04/03/1964
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56-BCNN-CBLĐ

Lược đồ Quyết định 56-BCNN-CBLĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56-BCNN-CBLĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56-BCNN-CBLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp nhẹ
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành24/02/1964
        Ngày hiệu lực10/03/1964
        Ngày công báo04/03/1964
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56-BCNN-CBLĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56-BCNN-CBLĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn Cục quản lý sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ

            • 24/02/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực