Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP

Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp


BNÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-TCLN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chc năng

Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp là tổ chức thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về phát triển sản xuất, thị trường tiêu thụ lâm sản; sử dụng rừng; quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Bộ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi ban hành.

2. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp; tổ chức, chỉ đạo, hướng dn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Chủ trì xây dựng, thẩm định trình Tổng cục Lâm nghiệp các đề án, dự án, công trình quy hoạch, điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

4. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch, đề án, chương trình, dự án phát triển sản xuất và thị trường tiêu thụ lâm sản, bao gồm:

a) Phát triển vùng lâm sản hàng hóa nguyên liệu;

b) Phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

c) Phát triển thương mại và thị trường tiêu thụ hàng hóa lâm sản.

6. Về sử dụng rừng

a) Thẩm định trình Tổng cục trưởng phương án quản lý rừng bền vững, quy chế khai thác gỗ và lâm sản, điều kiện chế biến gỗ và lâm sản;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; hướng dẫn, kiểm tra về chứng chỉ rừng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế khai thác gỗ và lâm sản, về điều kiện chế biến gỗ và lâm sản, việc thực hiện hoạt động dịch vụ về môi trường rừng, lĩnh vực chứng chỉ rừng.

7. Về quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất

a) Thẩm định trình Tổng cục trưởng và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước hoặc Nhà nước giữ cổ phần chi phối;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hình thức kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về quyền sở hữu, sử dụng rừng sản xuất đối với chủ rừng theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất và đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ của các địa phương theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quản lý sản xuất lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện một số nhiệm vụ về thương mại lâm sản, bảo quản, chế biến, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham gia xây dựng quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ gắn với dự án phát triển vùng nguyên liệu.

9. Đề xuất danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về sản xuất lâm nghiệp và tham gia thẩm định đề cương, kiểm tra, nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghtrong lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp.

10. Đề xuất danh mục và tham gia xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp. Tổ chức thc hiện các chương trình, dự án quốc tế về quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng, sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các dự án khác trong lĩnh vực lâm nghiệp theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý sản xuất lâm nghiệp.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

13. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu số lượng công chức; quản lý đội ngũ công chức, hồ sơ, tài sản và các ngun lực khác được giao theo quy định.

14. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của Vụ.

15. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

b) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Vụ; btrí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.

c) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2014 và thay thế Quyết định số 45/QĐ-TCLN ngày 28/4/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sử dụng rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và Quyết định số 316/QĐ-TCLN của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các phó Tổng cục trưởng TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP (TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-TCLN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu561/QĐ-TCLN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực16/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-TCLN-VP

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu561/QĐ-TCLN-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành15/12/2014
       Ngày hiệu lực16/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp

           • 15/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực