Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP

Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 561/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 316/QĐ-TCLN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng và Chánh văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có chức năng tham mưu, đầu mối tổng hợp giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp trong việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đối với các tổ chức quản lý rừng và hỗ trợ các chủ rừng tăng cường quản lý, phát triển ngành Lâm nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Là đầu mối theo dõi, tổng hợp về hệ thống các chủ rừng là tổ chức và tình hình quản lý, sử dụng các nguồn lực như đất đai, tài nguyên rừng, lao động, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác của các tổ chức quản lý rừng trên phạm vi cả nước.

2. Chủ trì đề xuất việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các mô hình tổ chức của các tổ chức quản lý rừng, đề xuất việc nhân rộng các mô hình tổ chức hiệu quả để Tổng cục trình Bộ trưởng.

3. Chủ trì phối hợp với các tổ chức có liên quan đề xuất việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách liên quan đến các tổ chức quản lý rừng như đất đai, tài nguyên rừng, lao động, tài chính, thị trường để Tổng cục trình Bộ trưởng.

4. Phối hợp với các tổ chức có liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để Tổng cục trình Bộ trưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ chế, chính sách, dịch vụ các chủ rừng là tổ chức.

6. Tham gia với các tổ chức có liên quan trong việc sắp xếp, đổi mới hoạt động các lâm trường quốc doanh và xây dựng các đề án, chương trình, dự án liên quan đến hoạt động của các tổ chức quản lý rừng là tổ chức.

7. Tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với các tổ chức quản lý rừng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban:

a) Lãnh đạo Ban có Trưởng ban (tương đương Vụ trưởng của Tổng cục Lâm nghiệp) và Phó Trưởng ban giúp việc (tương đương Phó Vụ trưởng của Tổng cục Lâm nghiệp). Trưởng ban điều hành mọi hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Ban.

b) Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ cấu tổ chức:

Ban có thể có các bộ phận sau:

a) Bộ phận về tổ chức quản lý rừng là các tổ chức kinh tế;

b) Bộ phận về tổ chức quản lý rừng là các tổ chức sự nghiệp công lập.

3. Công chức của Ban chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ được giao, có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Trưởng ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban; bố trí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh văn phòng Tổng cục, Trưởng ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh thanh tra Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Phó Tổng cục trưởng TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc TCLN;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316/QĐ-TCLN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu316/QĐ-TCLN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2011
Ngày hiệu lực18/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 316/QĐ-TCLN-VP

Lược đồ Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu316/QĐ-TCLN-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
       Người kýHứa Đức Nhị
       Ngày ban hành18/07/2011
       Ngày hiệu lực18/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ tổ chức