Quyết định 562/QĐ-BGDĐT

Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Bộ Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lư­u: Văn thư, TCCB (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 562 /QĐ-BGDĐT ngày 20 /02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là: Chỉ số CCHC) năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.

- Tổ chức tự đánh giá và tổng hợp số điểm tự đánh giá của Bộ gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

2. Yêu cầu

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của Bộ đảm bảo trung thực, khách quan có tài liệu minh chứng cụ thể theo đúng qui định.

- Xác định Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo lĩnh vực được phân công giúp Bộ trưởng về công tác cải cách hành chính năm 2013.

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị đối với nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của Bộ nói riêng.

- Đảm bảo việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và báo cáo đúng thời gian, yêu cầu của Bộ Nội vụ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Thời gian

1

Rà soát toàn bộ các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được xác định theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ để phân công các đơn vị tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Trước 28/02/2014

2

Xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC theo tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Trước ngày 28/02/2014

3

Tổ chức họp với Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị để tổng kết rút kinh nghiệm công tác triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2012 và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Sau Hội nghị của Bộ Nội vụ

4

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ

Trước ngày 20/3/2014

5

Tổng hợp, xử lý số liệu đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan

20 đến 25/3/2014

6

Báo cáo kết quả tự đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2013 của Bộ gửi Bộ Nội vụ

Vụ Tổ chức cán bộ

Trước 30/3/2014

7

Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 4, 5 năm 2014

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá xác định chỉ số CCHC của Bộ năm 2013 theo từng lĩnh vực; tổng hợp kết quả trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Bộ Nội vụ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2013 của Bộ theo lĩnh vực được giao bằng cách cho điểm từng tiêu chí theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ; kết quả đánh giá và tài liệu minh chứng gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/3/2014.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính bố trí kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC theo quy định của Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 562/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu562/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 562/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Bộ Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Bộ Giáo dục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu562/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Bộ Giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 562/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Bộ Giáo dục

            • 20/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực