Quyết định 5629/QĐ-UBND

Quyết định 5629/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5629/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5629/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 5660/TTr-SVHTT-QLDSVH ngày 20 tháng 11 năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên mới cho 06 (sáu) tuyến đường trên địa bàn Quận 7 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 7, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường mới và sửa đổi tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Báo Đài;
- VP
UB: các PVP;
- Phòng
VX, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Ha)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

HOÀNG TRỌNG MẬU

Đặt tên cho đường D1 (đường số 1) - khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng

Từ đường D4 đến đường số 18 khu Him Lam

2.

VÕ THỊ NHỜ

Đặt tên cho hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông

Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường số 5, khu dân cư Nam Long

3.

CAO THỊ CHÍNH

Đặt tên cho đường D1, phường Phú Thuận

Từ đường N5 đến khu dân cư Savimex

4.

LÊ THỊ CHỢ

Đặt tên cho đường N1, phường Phú Thuận

Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Trí

5.

NGUYỄN THỊ XIẾU

Đặt tên cho đường nhánh cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận Tây

Từ đưng Trn Xuân Soạn đến chân cu Tân Thuận 2

6.

NGÔ THỊ NHẠN

Đặt tên cho đường số 13, phường Tân Thuận Tây

Từ đường Tân Mỹ đến đường nhánh cầu Tân Thuận 2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5629/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5629/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày hiệu lực 10/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5629/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5629/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 5629/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5629/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày hiệu lực 10/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 5629/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 5629/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7 Hồ Chí Minh

  • 10/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực