Quyết định 564/QĐ-UBND

Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN NẬM PỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ tại Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 30/3/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 133/TTr-STNMT ngày 12 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nậm Pồ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 


BIỂU 01

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Chà Cang

Nà Khoa

Nà Hỳ

Nà Bủng

Pa Tần

Na Cô Sa

Nậm Tin

Nậm Nhừ

Nậm Chua

Vàng Đán

Chà Tở

Nậm Khăn

Chà Nưa

Si Pa Phìn

Phìn Hồ

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

149.559,12

10.831,79

6.534,02

8.184,50

7.797,04

16.592,76

12.550,72

8.688,20

5.971,59

6.875,24

8.455,94

12.325,99

10.467,51

9.835,61

12.957,23

11.490,98

1

Đất nông nghiệp

NNP

76.595,12

6.362,85

3.543,27

3.737,80

3.134,71

10.758,76

6.996,49

4.469,91

2.049,92

3.108,64

4.497,47

5.714,37

8.813,67

6.461,99

3.382,32

3.562,95

1.1

Đất trồng lúa

LUA

8.947,31

512,82

562,32

500,15

433,22

573,12

801,58

597,18

430,28

410,32

611,30

529,11

505,23

500,69

1.575,77

404,22

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

306,33

5,48

15,19

85,19

2,29

9,04

53,19

-

2,54

15,83

18,50

40,72

19,92

30,36

8,08

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

14.626,50

783,25

338,79

936,14

516,83

313,43

2.236,80

1.149,86

566,77

1.520,74

1.109,11

459,33

321,55

963,49

1.434,60

1.975,81

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

109,85

0,36

-

11,12

30,54

10,61

6,52

-

-

1,57

3,21

4,44

3,00

18,59

16,52

3,37

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

29.611,16

3.990,12

1.035,43

1.357,48

1.848,27

4.967,93

3.571,31

1.287,56

794,41

552,07

1.720,46

2.787,08

3.271,92

1.922,86

116,14

388,12

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

23.227,52

1.073,33

1.601,39

918,52

296,33

4.892,69

380,09

1.433,13

257,84

620,47

1.052,20

1.931,41

4.709,97

3.051,20

225,49

783,46

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

72,78

2,97

5,34

14,39

9,52

0,98

0,19

2,18

0,62

3,47

1,19

3,00

2,00

5,16

13,80

7,97

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.101,95

332,52

232,32

276,59

158,32

195,07

186,47

142,24

172,65

180,94

169,51

175,00

274,87

150,27

306,78

148,40

2.1

Đất quốc phòng

CQP

117,10

-

-

8,46

14,90

0,37

1,50

1,84

7,66

4,71

0,10

-

-

1,45

72,91

3,20

2.2

Đất an ninh

CAN

5,31

0,46

-

-

-

-

-

-

-

4,85

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

1,20

0,11

0,10

0,38

-

-

-

-

-

0,34

-

-

-

-

0,20

0,07

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,74

-

-

0,08

-

-

-

-

-

0,66

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.022,12

68,60

94,43

103,69

42,32

85,04

32,10

45,61

90,88

64,65

67,69

47,33

120,38

49,17

73,42

36,81

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

380,68

17,54

12,79

30,26

37,84

18,61

33,20

20,08

18,07

47,91

20,43

17,87

12,88

20,79

45,40

27,01

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,95

1,33

0,30

1,47

0,21

0,20

0,61

0,50

1,08

5,43

0,48

0,11

0,27

0,33

0,26

0,37

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

25,61

2,79

0,61

4,73

2,76

3,33

1,20

-

-

-

-

2,42

2,85

1,27

3,65

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

5,66

-

2,42

-

-

2,09

-

-

-

-

-

-

-

0,20

0,95

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,68

0,20

0,04

0,22

0,15

-

-

0,04

-

-

0,20

0,15

0,02

0,08

0,55

0,03

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,04

-

-

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.527,86

240,49

121,63

127,26

60,14

85,43

117,86

74,17

54,96

52,39

80,61

107,12

138,47

76,98

109,44

80,91

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

69.862,05

4.136,42

2.758,43

4.170,11

4.504,01

5.638,93

5.367,76

4.076,05

3.749,02

3.585,66

3.788,96

6.436,62

1.378,97

3.223,35

9.268,13

7.779,63

 

BIỂU 02

KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Chà Cang

Nà Khoa

Nà Hỳ

Nà Bủng

Pa Tần

Na Cô Sa

Nậm Tin

Nậm Nhừ

Nậm Chua

Vàng Đán

Chà Tở

Nậm Khăn

Chà Nưa

Si Pa Phìn

Phìn Hồ

1

Đất nông nghiệp

NNP

245,03

25,18

25,50

41,81

15,55

2,90

0,77

11,33

21,74

62,79

12,11

12,51

-

6,90

0,35

5,59

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1,00

0,04

0,12

0,19

-

-

-

0,05

0,16

0,04

-

-

-

0,35

-

0,05

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,65

0,04

0,06

0,14

-

-

-

-

0,07

0,04

-

-

-

0,30

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

159,25

22,38

25,30

26,90

4,00

1,47

-

7,75

21,53

34,20

5,86

6,91

-

1,70

0,15

1,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

21,96

0,45

-

7,20

1,05

0,30

0,37

-

-

8,04

0,25

-

-

1,85

0,20

2,25

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

59,62

2,27

0,04

7,48

10,50

1,13

0,40

3,53

0,01

20,47

6,00

2,60

-

3,00

-

2,19

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,20

0,04

0,04

0,04

-

-

-

-

0,04

0,04

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,80

0,15

0,12

0,10

-

-

-

-

0,13

1,30

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,60

0,15

0,12

0,10

-

-

-

-

0,13

0,10

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,20

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Chà Cang

Nà Khoa

Nà Hỳ

Nà Bủng

Pa Tần

Na Cô Sa

Nậm Tin

Nậm Nhừ

Nậm Chua

Vàng Đán

Chà Tở

Nậm Khăn

Chà Nưa

Si Pa Phìn

Phìn Hồ

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

245,03

25,18

25,50

41,81

15,55

2,90

0,77

11,33

21,74

62,79

12,11

12,51

-

6,90

0,35

5,59

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

1,00

0,04

0,12

0,19

-

-

-

0,05

0,16

0,04

-

-

-

0,35

-

0,05

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,65

0,04

0,06

0,14

-

-

-

-

0,07

0,04

-

-

-

0,30

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

159,25

22,38

25,30

26,90

4,00

1,47

-

7,75

21,53

34,20

5,86

6,91

-

1,70

0,15

1,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

21,96

0,45

-

7,20

1,05

0,30

0,37

-

-

8,04

0,25

-

-

1,85

0,20

2,25

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

59,62

2,27

0,04

7,48

10,50

1,13

0,40

3,53

0,01

20,47

6,00

2,60

-

3,00

-

2,19

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,20

0,04

0,04

0,04

-

-

-

-

0,04

0,04

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
Trong đó:

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,20

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Chà Cang

Nà Khoa

Nà Hỳ

Nà Bủng

Pa Tần

Na Cô Sa

Nậm Tin

Nậm Nhừ

Nậm Chua

Vàng Đán

Chà Tở

Nậm Khăn

Chà Nưa

Si Pa Phìn

Phìn Hồ

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

22,91

0,60

0,25

2,95

3,50

0,50

-

1,75

0,37

7,20

2,44

-

-

1,52

0,25

1,58

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

16,51

0,60

0,25

2,95

2,50

0,50

-

1,75

0,37

2,00

2,44

-

-

1,52

0,05

1,58

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,20

-

-

-

-

-

-

-

-

5,20

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 564/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu564/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 564/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu564/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Pồ Điện Biên 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực