Quyết định 567/QĐ-UBND

Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 567/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2016 DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CHỦ LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2011 của liên bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suát và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 109/TTr-KHCN  ngày 07 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016  Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020”; với những nội dung sau:

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020” từng bước triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Cử 02 lượt cán bộ Ban điều hành dự án và cán bộ tham gia triển khai thực hiện dự án tham dự các khóa đào tạo nhận thức về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2.2. Đào tạo nhận thức chung, phương pháp viết tài liệu và chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho trên 600 doanh nghiệp trên địa bàn 11 huyện và thành phố Sơn La.

2.3. Hỗ trợ Công ty cổ phần Chè Mộc Châu đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm chè xanh bảo đảm đủ điều điều kiện mang chỉ dẫn địa lý “ Chè san tuyết Mộc Châu” công suất 180 tấn chè búp tươi/ngày.

2.4. Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp - Dược liệu Mộc Châu Xanh xây dựng mô hình sản xuất, chế biến dược liệu ( Đương Quy Nhật Bản” quy mô 7 ha theo tiêu chuẩn WHO-GAP.

2.5. Hỗ trợ 03 Hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap thuộc lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

2.6. Hỗ trợ 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông, tư vấn xây dựng các công trình;

2.7. Cử 05 chuyên gia đi thực tập về đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17021: 2015,

2.8. Xây dựng 01 phóng sự về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp và tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình Sơn La.

3. Kế hoạch thực hiện

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Hội nghị triển khai Dự án Năng suất chất lượng năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án năm 2015

Dự thảo Kế hoạch triển khai năm 2016;

Quý I năm 2016

Ban điều hành (BĐH) dự án NSCL, các ngành

2

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng kế hoạch  năm 2016;

Tháng 7 năm 2016

Ban điều hành các ngành, các doanh nghiệp

3

Đào tạo nhận thức về năng suất chất lượng cho cán bộ ban điều hành (Sau đây gọi tắt là BĐH), cán bộ tham gia triển khai dự án và đội ngũ quản lý các doanh nghiệp.

Cử 02 lượt cán bộ Ban điều hành, cán bộ tham gia triển khai thực hiện dự án NSCL tham dự các khóa đào tạo về nhận thức về năng suất, chất lượng.

Quý II + III năm 2016

Thường trực BĐH, Chi cục, các ngành; các doanh nghiệp, HTX có liên quan

4

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình nâng cao năng suất chất lượng

Xây dựng mô hình điểm về:

1. Hỗ trợ 02 doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ 02 doanh nghiệp và 03 HTX xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận HTQLCL tiên tiến (ISO 9001; HACCP; VietGap, ...) trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trọng điểm của tỉnh.

3. Chuyên gia đi thực tập đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá tổ chức chứng nhận theo ISO 17021-2015.

Quý II + III + IV năm 2016

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

- Các ngành có liên quan

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5

Đào tạo nhận thức về HTQLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức 12 khóa đào tạo trên địa bàn 11 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến số học viên tham dự: 600 học viên

Quý II + III + IV năm 2016

Chi cục TC - ĐL - CL.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các ngành có liên quan

6

Tổng kết năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017

Tổng kết kết quả thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017

Quý IV năm 2016

Thường trực BĐH, Đơn vị tư vấn, doanh nghiệp thực hiện.

4. Giải pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho mỗi nhiệm vụ trước khi triển khai thực hiện;

- Lựa chọn các tổ chức đào tạo, tư vấn, các đơn vị chuyển giao công nghệ, tổ chức đánh giá chứng nhận ( VietGap, ISO) có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ;

- Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong trường hợp cần thiết phối hợp với các doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Bảo đảm chế độ tài chính theo đúng các quy định hiện hành

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.304.000.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016 đã giao tại Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016: 1.420.000.000 đồng.

- Kinh phí của các doanh nghiệp, HTX dự kiến: 3.884.000.000 đồng.

(Kinh phí đối ứng của DN, HTX thực hiện quy trình thẩm định trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án theo quy định của Nhà nước)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, Ban điều hành dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Ban điều hành dự án năng suất chất lượng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 25 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 567/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu567/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2016
Ngày hiệu lực15/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 567/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 567/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 567/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu567/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành15/03/2016
        Ngày hiệu lực15/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 567/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 567/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Sơn La 2016

            • 15/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực