Quyết định 572/QĐ-UBND

Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước

Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 709/QĐ-UBND 2019 Danh mục cơ quan nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/QĐ-UBND

Bình phước, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-SNV ngày 20/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước.

Điều 2.Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và lưu trữ hiện hành trong thời hạn theo quy định, sau đó lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước và Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước.

Điều 4.Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu quy định tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục VT&LTNN;
- CT, PCT;
- Như Điều 4;
- CCVTLT (SNội vụ);
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV(T-QD31-23/3).

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy phong

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 26/4/2015 của UBND tỉnh)

A. Cấp tỉnh

STT

Tên cơ quan

Mã phông

 

I. Cơ quan cấp tỉnh

 

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

01

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

02

3

Tòa án nhân dân tỉnh

03

4

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

04

5

Công an tnh

05

6

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

06

7

Bộ Chỉ huy quân sự

07

8

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

08

 

II. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

9

Văn phòng UBND tỉnh

09

10

Sở Nội vụ

10

11

Sở Ngoại vụ

11

12

Sở Tư pháp

12

13

Thanh tra tnh

13

14

Sở Tài chính

14

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

16

Sở Công Thương

16

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

18

Sở Xây dựng

18

19

Sở Giao thông vận tải

19

20

Sở Tài nguyên và Môi trường

20

21

Sở Khoa học và Công nghệ

21

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

22

23

SY tế

23

24

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24

25

Sở Thông tin và Truyền thông

25

26

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

26

27

Ban Dân tộc

27

28

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

28

 

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

29

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

29

30

Quỹ Phát triển đất

30

31

Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư,Thương mại & Du lịch

31

32

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

32

33

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

33

34

Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng

34

 

IV. Các cơ quan, tổ chức trung ương, đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh

35

Kho bạc Nhà nước Bình Phước

35

36

Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

36

37

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

37

38

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

38

39

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

39

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước

40

41

Bưu điện tỉnh Bình Phước

41

42

Công ty Điện lực Bình Phước

42

43

Công ty Viễn thông Bình Phước

43

44

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Phước

44

45

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước

45

46

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Phước

46

47

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tnh Bình Phước

47

 

V. Các Doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập

 

48

Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

48

49

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước

49

50

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

50

51

Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước

51

52

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước

52

 

VI. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách Nhà nước

53

Hội Chữ thập đỏ

53

54

Hội Đông y

54

55

Hội Người mù

55

56

Hội Người cao tuổi

56

57

Hội Khuyến học tỉnh

57

58

Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Điôxin tỉnh

58

59

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

59

60

Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh

60

61

Hội Nhà báo tỉnh

61

62

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

62

63

Hội Luật gia tỉnh

63

64

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật

64

 

VII. Các cơ quan trực thuộc scó chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn

 

1. Cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

 

65

Ban tôn giáo

10-01

66

Ban Thi đua - Khen thưởng

10-02

67

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

10-03

 

2. Cơ quan trực thuộc Sở Công Thương

 

68

Chi cục Quản lý thị trường

16-01

 

3. Cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

69

Chi cục Kiểm lâm

17-01

70

Chi cục Chăn nuôi- Thú y

17-02

71

Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

17-03

72

Chi cục Lâm nghiệp

17-04

73

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

17-05

74

Chi cục Phát triển nông thôn

17-06

75

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

17-07

 

4. Cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

76

Chi cục Bảo vệ môi trường

20-01

 

5. Cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

77

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

21-01

 

6. Cơ quan trực thuộc Sở Y tế

 

78

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

23-01

79

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

23-02

B. Các cơ quan, tổ chức Cấp huyện

STT

Tên cơ quan

Mã Phông

 

I. Thị xã Đồng Xoài

1

Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài

ĐX01

2

Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài

ĐX02

3

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Đồng Xoài

ĐX03

4

Phòng Nội vụ thị xã Đồng Xoài

ĐX04

5

Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài

ĐX05

6

Thanh tra thị xã Đồng Xoài

ĐX06

7

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đồng Xoài

ĐX07

8

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài

ĐX08

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đồng Xoài

ĐX09

10

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội thị xã Đồng Xoài

ĐX10

11

Phòng Văn hóa thông tin thị xã Đồng Xoài

ĐX11

12

Phòng Y tế thị xã Đồng Xoài

ĐX12

13

Phòng Kinh tế thị xã Đồng Xoài

ĐX13

14

Phòng quản lý đô thị thị xã Đồng Xoài

ĐX14

15

Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài

ĐX15

16

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài

ĐX16

17

Công an thị xã Đồng Xoài

ĐX17

18

Ban chỉ huy quân sự thị xã Đồng Xoài

ĐX18

19

Bảo hiểm xã hội thị xã Đồng Xoài

ĐX19

20

Điện lực thị xã Đồng Xoài

ĐX20

21

Bưu Điện thị xã Đồng Xoài

ĐX21

22

Chi cục Thống kê thị xã Đồng Xoài

ĐX22

23

Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài

ĐX23

24

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài

ĐX24

25

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Đồng Xoài

ĐX25

26

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Đồng Xoài

ĐX26

 

II. Thị xã Phước Long

 

27

Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long

PL01

28

Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long

PL02

29

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Phước Long

PL03

30

Phòng Nội vụ thị xã Phước Long

PL04

31

Phòng Tư pháp thị xã Phước Long

PL05

32

Thanh tra thị xã Phước Long

PL06

33

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phước Long

PL07

34

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phước Long

PL08

35

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phước Long

PL09

36

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội thị xã Phước Long

PL10

37

Phòng Văn hóa thông tin thị xã Phước Long

PL11

38

Phòng Y tế thị xã Phước Long

PL12

39

Phòng Kinh tế thị xã Phước Long

PL13

40

Phòng quản lý đô thị thị xã Phước Long

PL14

41

Tòa án nhân dân thị xã Phước Long

PL15

42

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long

PL16

43

Công an thị xã Phước Long

PL17

44

Ban chỉ huy quân sự thị xã Phước Long

PL18

45

Bảo hiểm xã hội thị xã Phước Long

PL19

46

Điện lực thị xã Phước Long

PL20

47

Bưu Điện thị xã Phước Long

PL21

48

Chi cục Thống kê thị xã Phước Long

PL22

49

Chi cục Thuế thị xã Phước Long

PL23

50

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long

PL24

51

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Phước Long

PL25

52

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phước Long

PL26

53

Kho bạc Nhà nước thị xã Phước Long

PL27

 

III. Thị xã Bình Long

 

54

Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long

BL01

55

Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long

BL02

56

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Long

BL03

57

Phòng Nội vụ thị xã Bình Long

BL04

58

Phòng Tư pháp thị xã Bình Long

BL05

59

Thanh tra thị xã Bình Long

BL06

60

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bình Long

BL07

61

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Long

BL08

62

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Long

BL09

63

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội thị xã Bình Long

BL10

64

Phòng Văn hóa thông tin thị xã Bình Long

BL11

65

Phòng Y tế thị xã Bình Long

BL12

66

Phòng Kinh tế thị xã Bình Long

BL13

67

Phòng quản lý đô thị thị xã Bình Long

BL14

68

Tòa án nhân dân thị xã Bình Long

BL15

69

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long

BL16

70

Công an thị xã Bình Long

BL17

71

Ban chỉ huy quân sự thị xã Bình Long

BL18

72

Bảo hiểm xã hội thị xã Bình Long

BL19

73

Điện lực thị xã Bình Long

BL20

74

Bưu Điện thị xã Bình Long

BL21

75

Chi cục Thống kê thị xã Bình Long

BL22

76

Chi cục Thuế thị xã Bình Long

BL23

77

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long

BL24

78

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Bình Long

BL25

79

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Bình Long

BL26

80

Kho bạc Nhà nước thị xã Bình Long

BL27

 

IV. Huyện Đồng Phú

 

81

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú

ĐP01

82

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú

ĐP02

83

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đồng Phú

ĐP03

84

Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú

ĐP04

85

Phòng Tư pháp huyện Đồng Phú

ĐP05

86

Thanh tra huyện Đồng Phú

ĐP06

87

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú

ĐP07

88

Phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐP08

89

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

ĐP09

90

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Phú

ĐP10

91

Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Phú

ĐP11

92

Phòng Y tế huyện Đồng Phú

ĐP12

93

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Phú

ĐP13

94

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Phú

ĐP14

95

Phòng Dân tộc huyện Đồng Phú

ĐP15

96

Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú

ĐP16

97

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú

ĐP17

98

Công an huyện Đồng Phú

ĐP18

99

Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Phú

ĐP19

100

Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Phú

ĐP20

101

Điện lực huyện Đồng phú

ĐP21

102

Bưu Điện huyện Đồng Phú

ĐP22

103

Chi cục Thống kê huyện huyện Đồng Phú

ĐP23

104

Chi cục Thuế huyện Đồng Phú

ĐP24

105

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú

ĐP25

106

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Phú

ĐP26

107

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Phú

ĐP27

108

Kho bạc Nhà nước huyện Đồng Phú

ĐP28

 

V. Huyện Chơn Thành

 

109

Hội đồng nhân dân huyện Chơn Thành

CT01

110

Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành

CT02

111

Văn phòng HĐND và UBND huyện Chơn Thành

CT03

112

Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành

CT04

113

Phòng Tư pháp huyện Chơn Thành

CT05

114

Thanh tra huyện Chơn Thành

CT06

115

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chơn Thành

CT07

116

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chơn Thành

CT08

117

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chơn Thành

CT09

118

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Chơn Thành

CT10

119

Phòng Văn hóa thông tin huyện Chơn Thành

CT11

120

Phòng Y tế huyện Chơn Thành

CT12

121

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chơn Thành

CT13

122

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chơn Thành

CT14

123

Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành

CT15

124

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành

CT16

125

Công an huyện Chơn Thành

CT17

126

Ban chỉ huy quân sự huyện Chơn Thành

CT18

127

Bảo hiểm xã hội huyện Chơn Thành

CT19

128

Điện lực huyện Chơn Thành

CT20

129

Bưu Điện huyện Chơn Thành

CT21

130

Chi cục Thống kê huyện Chơn Thành

CT22

131

Chi cục Thuế huyện Chơn Thành

CT23

132

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành

CT24

133

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chơn Thành

CT25

134

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chơn Thành

CT26

135

Kho bạc Nhà nước huyện Chơn Thành

CT27

 

VI. Huyện Lộc Ninh

 

136

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh

LN01

137

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh

LN02

138

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Ninh

LN03

139

Phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh

LN04

140

Phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh

LN05

141

Thanh tra huyện Lộc Ninh

LN06

142

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Ninh

LN07

143

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Ninh.

LN08

144

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh

LN09

145

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh

LN10

146

Phòng Văn hóa thông tin huyện Lộc Ninh

LN11

147

Phòng Y tế huyện Lộc Ninh

LN12

148

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh

LN13

149

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Ninh

LN14

150

Phòng Dân tộc huyện Lộc Ninh

LN15

151

Tòa án nhân dân huyện lộc Ninh

LN16

152

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh

LN17

153

Công an huyện Lộc Ninh

LN18

154

Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh

LN19

155

Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Ninh

LN20

156

Điện lực huyện Lộc Ninh

LN21

157

Bưu Điện huyện Lộc Ninh

LN22

158

Chi cục Thống kê huyện Lộc Ninh

LN23

159

Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh

LN24

160

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh

LN25

161

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh

LN26

162

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lộc Ninh

LN27

163

Kho bạc Nhà nước huyện Lộc Ninh

LN28

 

VII. Huyện Bù Đốp

 

164

Hội đồng nhân dân huyện Bù Đốp

BĐo01

165

Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp

BĐo02

166

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đốp

BĐo03

167

Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp

BĐo04

168

Phòng Tư pháp huyện Bù Đốp

BĐo05

169

Thanh tra huyện Bù Đốp

o06

170

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Đốp

BĐo07

171

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đốp

o08

172

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp

BĐo09

173

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đốp

BĐo10

174

Phòng Văn hóa thông tin huyện Bù Đốp

BĐo11

175

Phòng Y tế huyện Bù Đốp

BĐo12

176

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đp

BĐo13

177

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bù Đốp

BĐo14

178

Phòng Dân tộc huyện Bù Đốp

BĐo15

179

Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp

o16

180

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Đốp

BĐo17

181

Công an huyện Bù Đốp

o18

182

Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp

BĐo19

183

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đốp

BĐo20

184

Điện lực huyện Bù Đốp

BĐo21

185

Bưu Điện huyện Bù Đốp

BĐo22

186

Chi cục Thống kê huyện Bù Đốp

BĐo23

187

Chi cục Thuế huyện Bù Đốp

BĐo24

188

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đốp

BĐo25

189

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đốp

BĐo26

190

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đốp

BĐo27

191

Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đốp

BĐo28

 

VIII. Huyện Bù Đăng

 

192

Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng

BĐa01

193

Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng

BĐa02

194

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng

BĐa03

195

Phòng Nội vụ huyện Bù Đăng

BĐa04

196

Phòng Tư pháp huyện Bù Đăng

BĐa05

197

Thanh tra huyện Bù Đăng

BĐa06

198

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Đăng

BĐa07

199

Phòng Tài nguyên và Môi trưng huyện Bù Đăng

BĐa08

200

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đăng

BĐa09

201

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đăng

BĐa10

202

Phòng Văn hóa thông tin huyện Bù Đăng

BĐa11

203

Phòng Y tế huyện Bù Đăng huyện Bù Đăng

BĐa12

204

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng

BĐa13

205

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bù Đăng

BĐa14

206

Phòng Dân tộc huyện Bù Đăng

BĐa15

207

Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng

BĐa16

208

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng

BĐa17

209

Công an huyện Bù Đăng

BĐa18

210

Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng

BĐa19

211

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng

BĐa20

212

Điện lực huyện Bù Đăng

BĐa21

213

Bưu Điện huyện Bù Đăng

BĐa22

214

Chi cục Thống kê huyện Bù Đăng

BĐa23

215

Chi cục Thuế huyện Bù Đăng

BĐa24

216

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng

BĐa25

217

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng

BĐa26

218

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Đăng

BĐa27

219

Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đăng

BĐa28

 

IX. Huyện Bù Gia Mập

 

220

Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập

BGM01

221

Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập

BGM02

222

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập

BGM03

223

Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập

BGM04

224

Phòng Tư pháp huyện Bù Gia Mập

BGM05

225

Thanh tra huyện Bù Gia Mập

BGM06

226

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Gia Mập

BGM07

227

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

BGM08

228

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập

BGM09

229

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập

BGM10

230

Phòng Văn hóa thông tin huyện Bù Gia Mập

BGM11

231

Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập

BGM12

232

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập

BGM13

233

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bù Gia Mập

BGM14

234

Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập

BGM15

235

Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập

BGM16

236

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập

BGM17

237

Công an huyện Bù Gia Mập

BGM18

238

Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Gia Mập

BGM19

239

Bảo hiểm xã hội huyện Bù Gia Mập

BGM20

240

Điện lực huyện Bù Gia Mập

BGM21

241

Bưu Điện huyện Bù Gia Mập

BGM22

242

Chi cục Thống kê huyện Bù Gia Mập

BGM23

243

Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập

BGM24

244

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập

BGM25

245

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập

BGM26

246

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bù Gia Mập

BGM27

247

Kho bạc Nhà nước huyện Bù Gia Mập

BGM28

 

X. Huyện Hớn Quản

 

248

Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản

HQ01

249

Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản

HQ02

250

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hớn Quản

HQ03

251

Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản

HQ04

252

Phòng Tư pháp huyện Hớn Quản

HQ05

253

Thanh tra huyện Hớn Quản

HQ06

254

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hớn Quản

HQ07

255

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản

HQ08

256

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hán Quản

HQ09

257

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội huyện Hớn Quản

HQ10

258

Phòng Văn hóa thông tin huyện Hớn Quản

HQ11

259

Phòng Y tế huyện Hớn Quản

HQ12

260

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản

HQ13

261

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hớn Quản

HQ14

262

Phòng Dân tộc huyện Hớn Quản

HQ15

263

Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản

HQ16

264

Vin Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản

HQ17

265

Công an huyện Hớn Quản

HQ18

266

Ban chỉ huy quân sự huyện Hớn Quản

HQ19

267

Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản

HQ20

268

Điện lực huyện Hớn quản

HQ21

269

Bưu Điện huyện Hán Quản

HQ22

270

Chi cục Thống kê huyện Hớn Quản

HQ23

271

Chi cục Thuế huyện Hớn Quản

HQ24

272

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản

HQ25

273

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản

HQ26

274

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hớn Quản

HQ27

275

Kho bạc Nhà nước huyện Hớn Quản

HQ28

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 572/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu572/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2015
Ngày hiệu lực26/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2019
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 572/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu572/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Huy Phong
       Ngày ban hành26/03/2015
       Ngày hiệu lực26/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 572/QĐ-UBND 2015 danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Bình Phước