Quyết định 574/QĐ-UBND

Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 Thanh Oai Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH OAI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phthông qua danh mục các dự án thu hi đất năm 2016; dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 691/TTr-STNMT ngày 26 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Oai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Oai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày   tháng    năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích (ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

12.386,74

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.456,90

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.423,02

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.930,61

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

136,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.122,74

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

658,20

1.8

Đất làm muối

LMU

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

116,52

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.844,34

2.1

Đất quốc phòng

CQP

23,12

2.2

Đất an ninh

CAN

48,84

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

66,06

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,36

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

50,42

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.949,18

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

8,35

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

836,76

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

207,76

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,23

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,18

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,10

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

151,15

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

20,72

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13,88

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

32,59

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

170,31

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

193,72

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,54

3

Đất chưa sử dụng

CSD

85,49

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Thanh Oai:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- TH, TNMT;
- Lưu VT, TNđ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đt

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh Xã

I

Các dự án đã cắm mốc giới GPMB, chưa có Quyết định giao đất

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

3,21

3,21

 

Thanh Oai

Xuân Dương

Quyết định 24 ngày 12/1/2015 cho phép chuẩn bị đầu tư

 

2

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

8,74

8,74

 

Thanh Oai

Bích Hòa

Quyết định 28 ngày 12/1/2015 cho phép chuẩn bị đầu tư

 

3

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,50

0,50

 

Thanh Oai

Bích Hòa

QĐ 1807/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/10/2014 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

4

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,50

0,50

 

Thanh Oai

Bích Hòa

QĐ 1808/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/10/2014 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

5

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,50

0,50

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

QĐ 1811/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/10/2014 về việc cho phép chun bị đầu tư dự án

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

36

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm cấp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Ni

DTL

UBND huyện

0,64

0,64

0,64

Thanh Oai

Tam Hưng, Thanh Thùy

Quyết định phê duyệt DADT số 2775/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND TP

x

2

Trạm cấp nước sạch liên xã Phương Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An, huyện Thanh Oai

DTL

SNNPTNT

1,96

1,40

1,96

Thanh Oai

Xã Phương Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An

Quyết định phê duyệt DADT số 5232/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND TP

x

3

Kiên cố hóa kênh N5 và đường Đìa Muỗi huyện Thanh Oai, TP Hà Nội (TT Kim Bài)

DTL

UBND huyện

0,60

0,60

0,60

Thanh Oai

Thôn Kim Bài, TT Kim Bài

QĐ số 593/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư

x

4

Xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du

DGD

UBND huyện

2,50

2,50

2,50

Thanh Oai

Dân Hòa

Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du

x

5

Trạm bơm Thạch Nham

DTL

Sở NNPTNT

1,50

1,50

1,50

Thanh Oai

Mỹ Hưng

2059/QĐ-UBND ngày 10/5/2011, Quyết định số 6052/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 phê duyệt điều chnh dự án đầu tư

x

6

Xây dựng cầu Văn Phương

DGT

S GTVT

0,80

0,80

0,80

Thanh Oai

Phương Trung

1172 QĐ/UB 30/10/2004 1674/QĐ-UBND 04/10/2006; 988/QĐ-SGTVT 21/7/2014 2220/QĐ-SGTVT 03/12/2009

x

7

Đường từ 21B đi khu giết mổ tập trung huyện - xã Tam Hưng (GĐ1)

DGT

UBND huyện

0,99

0,99

0,99

Thanh Oai

Tam Hưng

QĐ số 1211/QĐ-UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án

x

8

Trường Mầm non trung tâm xã Cự Khê

DGD

UBND huyện

0,30

0,30

0,30

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Trường Mầm non trung tâm xã Cự Khê

x

9

Nhà văn hóa thôn Rùa Hạ

DSH

UBND huyện

0,10

0,10

0,10

Thanh Oai

Xã Thanh Thùy

QĐ số 1233/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai v/v phê duyệt BCKTKT

x

10

Xây dựng NVH Thôn Mùi, Bích Hòa

DSH

UBND xã

0,27

0,27

0,27

Thanh Oai

Bích Hòa

Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai cho phép thực hiện chuẩn bị dự án xây dựng NVH Thôn Mùi, Bích Hòa

x

11

Nhà Văn Hóa Thôn Cự Đà, Cự Khê

DSH

UBND xã

0,15

0,15

0,15

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 1633/QĐ-UBND v/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Nhà Văn Hóa Thôn Cự Đà, Cự Khê

x

12

Đường trục phía Nam tnh Hà Tây đoạn mrộng từ Km2+412 đến Km6+600

DGT

Công ty CP phát triển địa ốc CIENCO5

0,70

0,70

0,70

Thanh Oai

Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu

Thông báo số 152/TB-VP ngày 22/7/2014 về kết luận của Chtịch UBND TP chấp thuận gia hạ dự án đầu tư; Chgiới đường đỏ do Vin Quy hoạch xây dựng cấp

x

13

Cải tạo nâng cấp bờ hữu Sông Nhuệ kết hợp giao thông huyện Thanh Oai

DTL

UBND huyện

2,54

1,80

2,54

Thanh Oai

Cự Khê, Mỹ Hưng, Liên Châu

Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

x

14

Đồn công an xã Bình Minh

CAN

CA Thành phố

0,30

0,30

0,30

Thanh Oai

Bình Minh

VB số 439/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vị trí, diện tích quy hoạch xây dựng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

15

Trụ sở công an xã Thanh Mai

CAN

UBND huyện

0,05

0,05

0,05

Thanh Oai

Thanh Mai

 

 

16

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP Hà Nội (TT Kim Bài)

CAN

UBND huyện

8,88

8,88

8,88

Thanh Oai

TT Kim Bài

Thông báo số 307/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 18/8/2011 về việc thu hồi đất để GPMB

 

17

Đồn công an thị trấn (TT Kim Bài)

CAN

CA Thành phố

0,20

0,20

0,20

Thanh Oai

TT Kim Bài

VB số 439/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vị trí, diện tích quy hoạch xây dựng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

18

Trường phòng cháy chữa cháy (TT Kim Bài)

CAN

UBND huyện

2,00

2,00

2,00

Thanh Oai

TT Kim Bài

 

 

19

Trụ s công an xã Thanh Cao

CAN

UBND huyện

0,10

 

0,10

Thanh Oai

Thanh Cao

 

 

20

Xây mới trụ s công an xã Kim Thư

CAN

UBND huyện

0,10

 

0,10

Thanh Oai

Kim Thư

 

 

21

Ban chỉ huy quân sự xã Đỗ Động

CQP

UBND huyện

0,05

 

0,05

Thanh Oai

Đỗ Động

 

 

22

Tu sa kéo dài kè Xuyên Dương đê tả Đáy, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

DTL

UBND huyện

0,40

 

 

Thanh Oai

Xuân Dương

QĐ số 348/QĐ-KH&ĐT ngày 31/10/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án

 

23

Xây dựng trạm biến áp 110Kv Thanh Oai và nhánh rẽ (TT Kim Bài)

DNL

Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội

1,29

0,86

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 3919/QĐ-EVN HANOI ngày 31/10/2013 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 110Kv Thanh Oai và nhánh rẽ (TT Kim Bài)

 

24

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

0,20

0,20

 

Thanh Oai

Dân Hòa

QĐ 1582 ngày 30/7/2015 của UBND huyện Thanh Oai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

 

25

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

3,35

3,35

 

Thanh Oai

Cự Khê

QĐ 25 ngày 12/1/2015 của UBND huyện Thanh Oai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

 

26

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

0,54

0,54

 

Thanh Oai

Thanh Thùy

QĐ 1770 ngày 11/9/2015 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo KTKT

 

27

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

1,53

1,53

 

Thanh Oai

Tam Hưng

QĐ 26 ngày 12/1/2015 cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ 1771 ngày 11/9/2015 phê duyệt báo cáo KTKT

 

28

Đt dịch vụ

ONT

UBND xã

1,36

1,36

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

QĐ 27 ngày 12/1/2015 cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ 1625 ngày 7/10/2014 cho phép chuẩn bị đầu tư

 

29

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

2,00

2,00

 

Thanh Oai

Bình Minh, Phương Trung

Quyết định số 132/QĐ-KH&ĐT ngày 09/5/2014 của Sở KH&ĐT phê duyệt dự án xây dựng HTKT để đấu giá

 

30

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,40

0,40

 

Thanh Oai

Thanh Cao

QĐ 1809/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/10/2014 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

31

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,37

0,37

 

Thanh Oai

Bình Minh

QĐ 07A/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 8/1/2015 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

32

Xây mới trường trung học phổ thông dân lập Thanh Xuân

DGD

Trường THPT Thanh Xuân

0,50

0,50

 

Thanh Oai

Tam Hưng

QĐ số 2804/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 19/6/2015 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án XD trường

 

33

Chuyển đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn)

ONT

Hộ gia đình cá nhân

10,00

 

 

Thanh Oai

21 Xã, thị trấn

 

 

34

Vùng nuôi trồng thủy sản Liên Châu

NTS

Hộ gia đình cá nhân

7,63

7,63

 

Thanh Oai

Liên Châu

Công văn 1058/UBND-KT của UBND huyện Thanh Oai ngày 27/11/2014 về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Liên Châu

 

35

Nuôi trồng thủy sản Tân Ước

NTS

Hộ gia đình cá nhân

21,00

21,00

 

Thanh Oai

Tân Ước

QĐ 1407/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 13/8/2014 về việc phê duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi GĐ 2014-2020; TB 95/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 27/3/2015 về việc kết luận hội nghị UBND huyện

 

36

Xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư xã Hồng Dương

NKH

Hộ gia đình cá nhân

10,00

10,00

 

Thanh Oai

Hồng Dương

Văn bn 583/UBND-TNMT ngày 18/7/2014 của UBND huyện Thanh Oai về việc chấp thuận chtrương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Hồng Dương

 

III

Những dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2016

31

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường liên xã Bình Minh - Mỹ Hưng

DGT

UBND huyện

1,62

1,62

1,62

Thanh Oai

Bình Minh, Mỹ Hưng

QĐ 2861/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

x

2

Đường QL21B - Tân Ước

DGT

UBND huyện

0,59

0,59

0,59

Thanh Oai

Tân Ước

QĐ 2860/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

x

3

Xây dựng cầu Mỹ Hưng - Tả Thanh Oai

DGT

UBND huyện

0,74

0,74

0,74

Thanh Oai

Mỹ Hưng

QĐ 208/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 11/01/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

4

Cải tạo chnh trang đường tnh lộ 427, đoạn từ QL21B đến đường trục phát triển phía Nam huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

DGT

UBND huyện

0,18

0,18

0,18

Thanh Oai

Bình Minh, Tam Hưng

QĐ 365/QĐ-KH&ĐT ngày 24/10/2013 của Sở KH&ĐT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

5

Cải tạo chnh trang đường nối từ QL21B (Ngã ba Thạch Bích) đi huyện Chương Mỹ, địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

DGT

UBND huyện

2,60

0,01

2,60

Thanh Oai

Bích Hòa, Cao Viên

Quyết định số 367/QĐ-KH&ĐT ngày 25/10/2013 của Sở KH&ĐT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

6

Đường liên xã Đỗ Động - Thanh Văn

DGT

UBND huyện

0,14

0,14

0,14

Thanh Oai

Đỗ Động, Thanh Văn

Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

x

7

Trường mầm non Kim Thư

DGD

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Thanh Oai

Kim Thư

QĐ số 1827/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND huyện Thanh Oai vv cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ số 2059/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/10/2015 về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

x

8

Trường mầm non trung tâm xã Mỹ Hưng

DGD

UBND huyện

0,50

0,50

0,50

Thanh Oai

Mỹ Hưng

QĐ số 1480/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Thanh Oai vv duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

x

9

MR Trường THCS Mỹ Hưng

DGD

UBND huyện

0,30

0,30

0,30

Thanh Oai

Mỹ Hưng

QĐ số 1622/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 7/10/2014 về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

10

Trường mần non Tam Hưng B, xã Tam Hưng

DGD

UBND huyện

0,23

0,23

0,23

Thanh Oai

Tam Hưng

QĐ số 2764/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND huyện Thanh Oai vv duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

x

11

Chợ xã

DCH

UBND huyện

0,30

 

0,30

Thanh Oai

Thanh Cao

Quyết định 152/QĐ-UBND xã Thanh Cao ngày 6/10/2015 về việc phê duyệt kết quả gói thầu; Quyết định 114/QĐ-UBND xã Thanh Cao ngày 4/8/2015 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình chợ Thanh Cao

x

12

Đu giá đất ở (Cự khê 2 khu, Phương Trung, Bình Minh, Tam Hưng)

ONT

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Thanh Oai

Cự Khê (khu lò gạch cũ)

QĐ 1903A/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 30/10/2014 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

x

ONT

UBND huyện

0,15

0,15

0,15

Thanh Oai

Phương Trung (khu ao cá cạnh trường tiểu học)

QĐ 1483/QĐ-UBND huyện Thanh Oai ngày 21/7/2015 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

x

ONT

UBND huyện

0,30

0,30

0,30

Thanh Oai

Cự Khê (Thôn Thượng)

VB 3418/QHKT-TTQH(P10) ngày 06/08/2015 của sở QH&KT về việc thông tin quy hoạch

x

ONT

UBND huyện

0,05

0,05

0,05

Thanh Oai

Bình Minh

VB 2593/QHKT-GTĐĐ của s QH&KT ngày 23/6/2015 về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch

x

ONT

UBND huyện

0,35

 

0,35

Thanh Oai

Tam Hưng

Tờ trình số 94/TTr-UBND xã Tam Hưng ngày 21/10/2015 về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vị trí đấu giá đất

x

13

Nhà văn hóa thôn (Phương Trung, Bình Minh)

DSH

UBND xã

0,10

 

0,10

Thanh Oai

Mã Kiều - Phương Trung

QĐ 84/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND xã Về việc duyệt báo cáo KTKTXD nhà văn hóa thôn Mã Kiều

x

DSH

UBND xã

0,40

 

0,40

Thanh Oai

Bình Minh

QĐ 103; 104/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình nhà văn hóa thôn Dộc, thôn Chua

x

14

Xây dựng HTKT đấu giá quyền SDĐ

ONT

UBND huyện

4,00

4,00

4,00

Thanh Oai

Thanh Văn (Quan Nhân)

QĐ 1869/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 05/5/2015 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

15

Xây dựng HTKT đấu giá quyền SDĐ

ONT

UBND huyện

1,59

1,59

1,59

Thanh Oai

Dân Hòa (TTX1)

QĐ 3068/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 02/07/2015 về chủ trương đầu tư dự án XD HTKT khu đất đấu giá

x

16

Trụ sđồn công an Dân Hòa

CAN

CA Thành phố

0,16

0,15

0,16

Thanh Oai

Dân Hòa

VB số 439/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vị trí, diện tích quy hoạch xây dựng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

17

Mở rộng trụ sở làm việc công an huyện

CAN

UBND huyện

1,99

1,99

1,99

Thanh Oai

TT. Kim Bài

Nghị quyết 11/2015/NQHĐND ngày 15/10/2015 của HĐND huyện Thanh Oai khóa XVIII, Kỳ họp thứ 14 về việc dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020 của huyện Thanh Oai

 

18

Trại giam Thanh Xuân (phân trại 2)

CAN

Bộ Công an

3,21

3,21

3,21

Thanh Oai

Xuân Dương

TB 192/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 1/6/2015 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; VB số 9834/ubnd ngày 24/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc chp thuận vị trí khu đất tại xã Xuân Dương

 

19

Ban CHQS huyện Thanh Oai

CQP

UBND huyện

1,00

 

1,00

Thanh Oai

Thanh Mai

Tờ trình số 1884/TTr-BTL ngày 23/9/2015 của Bộ tư lệnh thủ đô - Bộ quốc phòng về việc xin chtrương đầu tư dự án xây dựng doanh trại BCHQS huyện Thanh Oai

 

20

Mở rộng nhà máy sản xuất nhựa Việt Nhật

SKC

Công ty TNHH Việt Nhật

10,00

9,80

 

Thanh Oai

Dân Hòa

Quyết định số 5370/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 15/10/2015 về việc chủ trương đầu tư; Văn bản số 3340/STNMT-QHKHSDĐ ngày 16/6/2015 về việc xem xét đề nghị của công ty TNHH Việt Nhật xin thuê đất tại xã Dân Hòa, Thanh Oai

 

21

Đường 21B - Khu giết mổ tập trung huyện - Xã Tam Hưng (GD2)

DGT

UBND huyện

1,95

1,95

 

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định số 2057/QĐ-UBND huyện ngày 5/12/2014 về việc xây dựng dự án

 

22

Nâng cấp cải tạo QL21B qua TT.Kim Bài kết hợp xây dựng quảng trường trung tâm gắn liền đường bộ tuyến đường, huyện Thanh Oai

DGT

UBND huyện

2,00

2,00

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

TB số 303/TB-VP của UBND TP Hà Nội ngày 18/9/2015 về việc kết luận cuộc họp của lãnh đạo UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ PT KT-XH; VB 6820/UBND-KH&ĐT về việc lập BC nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

 

23

Trường mầm non Đàn Viên

DGD

UBND huyện

0,50

 

 

Thanh Oai

Cao Viên

QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND huyện Thanh Oai về việc duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng

 

24

Trạm y tế thị trấn Kim Bài

DYT

UBND huyện

0,20

0,20

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

QĐ 5604/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án

 

25

Trạm y tế Đỗ Động

DYT

UBND huyện

0,23

0,23

 

Thanh Oai

Đỗ Động

QĐ 5324/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

26

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ

ONT

UBND huyện

0,20

0,20

 

Thanh Oai

Tân Ước (Điếm Tổng)

QĐ 3149/QHKT-GTĐ(P4) ngày 21/7/2015 Chấp thuận vị trí

 

27

Đấu giá đất

ONT

UBND huyện

2,50

2,50

 

Thanh Oai

Phương Trung

QĐ 132/QĐ-KH & ĐT của sở KH&ĐT ngày 09/5/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

28

Chuyển mục đích từ đất NN sang đất ở

ONT

UBND xã

0,38

0,38

 

Thanh Oai

Thanh Văn

Xử lý tồn tại theo kết luận 167 của UBND TP Hà Nội và văn bản 1555 ngày 9/3/2015 của UBND TP Hà Nội

 

29

Trồng cây ăn quả

CLN

Hộ gia đình, cá nhân

35,00

35,00

 

Thanh Oai

Thanh Cao

Công văn 775/CV-UBND huyện ngày 4/8/2015 về việc chtrương điều chnh quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Thanh Cao

 

30

Trồng cây ăn qu

CLN

Hộ gia đình, cá nhân

20,00

 

 

Thanh Oai

Kim An

TB 222/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 19/6/2015 về việc kết luận hội nghị UBND huyện

 

31

Khu chăn nuôi tập trung

NKH

Hộ gia đình, cá nhân

4,00

 

 

Thanh Oai

Thanh Cao

CV 775/UBND-LN:TN-KT huyện Thanh Oai ngày 4/8/2015 về việc chấp thuận chủ trương điều chnh quy hoạch chuyển đi cơ cấu cây trồng; Công văn 77/CV-UBND huyện ngày 31/7/2015 về việc xây dựng mô hình CNTT kết hp trồng cây ăn quả, và dịch vụ hỗn hợp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 574/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu574/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2016
Ngày hiệu lực02/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 574/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 Thanh Oai Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 Thanh Oai Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu574/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýVũ Hồng Khanh
     Ngày ban hành02/02/2016
     Ngày hiệu lực02/02/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 Thanh Oai Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 574/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 Thanh Oai Hà Nội