Quyết định 5784/QĐ-UBND

Quyết định 5784/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 5784/QĐ-UBND 2017 nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5784/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quc gia giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020 và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành ph, ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố H Chí Minh giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề xuất của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính tại Tờ trình số 2540/TTr-NNPTNT-KHĐT-TC ngày 03 tháng 10 năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh thay đổi về cơ chế, chính sách đầu tư xã nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt nghiên cứu, đxuất kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các Sở - ngành liên quan, Chánh Văn phòng Điều phi Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, Trưởng Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên BCĐ của Thành ủy về CTXDNTM TP;
- VP Điều phối CTXDNTM TP;
- VPUB: c
ác PVP; Phòng KT, NX, TH;
- Lưu: VT (KT
/H.A) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
5784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I

THỰC TRANG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN S LAO ĐỘNG

1. Điều kiện tự nhiên:

- Xã Tân Nhựt là một xã ngoại thành của Thành phố HChí Minh, thuộc huyện Bình Chánh, tng diện tích tự nhiên của xã 2.344,5 ha, gm có 05 ấp với 23.508 nhân khẩu, 5.790 hộ gồm ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 6; có vị trí nằm phía Tây - Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 15km, ranh gii hành chính như sau:

- Phía Đông: giáp xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh;

- Phía Tây: giáp xã Bình Lợi và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

- Phía Nam: giáp Thị trấn Tân Túc và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

- Phía Bắc: giáp xã Lê Minh Xuân và một phn phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

- Xã Tân Nhựt có tổng diện tích tự nhiên 2.344,5ha chiếm 9,28% tổng diện tích tự nhiên của huyện Bình Chánh (25.255,29ha), trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 1.843,92ha chiếm 78,65% diện tích của xã, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 93,23% diện tích đất nông nghiệp).

+ Đất phi nông nghiệp là 500,58ha, chiếm 21,35% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó chủ yếu là đất ở và đất chuyên dùng.

2. Dân số lao động:

- Dân s toàn xã tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 23.508 nhân khẩu, 5.790 hộ gia đình (theo niên giám thống kê năm 2015), trong đó: hộ nghèo là 229 hộ; hộ cận nghèo là 573 hộ, mật độ dân số bình quân là 969 người/km2. Trong đó:

+ Số hộ nông nghiệp: 493 hộ với 1.037 lao động;

+ Số hộ phi nông nghiệp và dịch vụ khác: 4.534 hộ với 13.280 lao động.

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Quy hoạch - Tiêu chí số 01

1.1 Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công b công khai đúng thời hạn:

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã phê duyệt về Quy hoạch sử dụng đất và hạ tng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp, dịch vụ, cụ thể: Quyết định số 7689/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bn sắc văn hóa tốt đẹp và đã được phê duyệt tại Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

1.2 Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

Quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Tân Nhựt đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015.

2. Hạ tầng kinh tế - xã hội

2.1. Giao thông - Tiêu chí số 02:

- Trên cơ sở thống kê, địa bàn xã Tân Nhựt có 39 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 77.103 km.

- Trong giai đoạn 2010 - 2015, xã Tân Nhựt đã được nâng cấp mở rộng và đã đưa vào sử dụng 33 tuyến đường láng nhựa và cấp phối đá dăm với chiều dài 51,94 km và 04 công trình cầu.

2.2. Thủy li - Tiêu chí số 03:

- Toàn xã có 31 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài 48,635 km do Ủy ban nhân dân xã quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng nước trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân.

- Trong giai đoạn 2010 - 2015, xã Tân Nhựt đã được thực hiện đầu tư nạo vét và thi công 06 tuyến với tổng chiều dài 20,332 km chỉ đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định phòng chống thiên tai tại ch.

2.3. Điện - Tiêu chí số 04:

- Toàn xã hiện có 64 trạm biến áp với công sut 8.070 KVA. Trên địa bàn xã hiện không có đường dây điện cao thế, có 80,11 km đường dây điện trung thế và 68,33km đường dây điện hạ thế.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt quy định của vùng đến nay có 100% hộ dân trên địa bànsử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện.

2.4. Trường học - Tiêu chí số 05:

- Hệ thống giáo dục trên địa bàn xã hiện nay: Mỗi cấp học, bậc học đều có trường đạt chuẩn về cơ svật chất, gồm: Trường Mm non Hoa Anh Đào, trường Tiu học Tân Nhựt, trường Trung học cơ sở Tân Nht đạt chuẩn Quốc gia.

- Trong giai đoạn 2010 - 2015, xã Tân Nht đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp 03 trường: trường Tiu học Tân Nht (01 đim chính và 01 điểm phụ), trường Mu giáo và trường Trung học cơ sở Tân Nhựt; xây dựng mới 02 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: trường mầm non Hoa Anh Đào và trường Tiểu học Tân Nhựt.

2.5. Cơ sở vật chất văn hóa - Tiêu chí số 6:

- Trên địa bàn xã hiện chưa có nhà văn hóa phục vụ các hoạt động sinh hoạt văn hóa tập trung tuy nhiên có 01 đim văn hóa thdục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân tại Khu văn hóa liên xã (ấp 1).

- Trên địa bàn xã có 5/5 ấp đều có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tui vào cuối mỗi ngày làm việc.

- Trong giai đoạn 2010 - 2015 đã đầu tư xây dựng mới 05 văn phòng ấp kết hợp với tụ đim sinh hoạt văn hóa, thể thao (diện tích từ 300m2 - 500m2/ấp) và trang bị trang thiết bị cho 5/5 ấp đáp ứng nơi sinh hoạt văn hóa, ththao phục vụ cộng đồng.

2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn - Tiêu chí số 7:

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa: Hiện trên địa bàn xã có chợ Tân Nhựt, với diện tích 1.200 m2 được đầu tư xây dựng mới và đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012; lồng chợ gồm: 21 Kios, 32 quy bán rau, trái cây, cá, thịt ... hiện các tiu thương đang tham gia buôn bán, đáp ứng nhu cầu của mua sm của người dân trên toàn địa bàn xã.

2.7. Thông tin và Truyền thông - Tiêu chí số 8:

- Trên địa bàn xã có 02 bưu điện gồm bưu điện Láng Le ấp 1 và bưu điện Văn hóa xã Tân Nhựt ấp 2 (có trang bị sách, Internet...), có trang bị thùng thư (thùng màu vàng) đnhận thư gửi đi, thực hiện tất cả các chức năng của ngành bưu chính viễn thông như thu cước điện thoại, thu tiền điện, fax, mail, gửi thư tín bo đm, gửi tiền,.. .đang hoạt động phục vụ tốt nhu cu thông tin, liên lạc của người dân.

- Toàn xã có 12 điểm truy cập Internet và hệ thống thông tin liên lạc đến các p. Ngoài ra có hàng ngàn hộ dân đã đăng ký sử dụng dịch vụ internet tại gia đình. Bên cạnh đó mạng viễn thông (GMS, FMS, MMS...) đã phủ sóng khp nơi trên địa bàn xã, giúp mọi người dân trao đổi thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Tại xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến p đtuyên truyền cho người dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ph biến các thông tin liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân, đáp ứng nhu cầu hoạt động tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền pháp luật, an ninh xã hội trên địa bàn xã. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã đã trang bị hệ thống máy tính và lắp đặt mạng internet kết nối nội bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác qun lý, điều hành xử lý hành chính.

2.8 Nhà ở dân - Tiêu chí số 9:

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát. Tng snhà ở trên toàn xã là 5.072 căn, diện tích xây dựng khoảng 436.112 m2, trong đó: nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng là 5,053 căn, chiếm tlệ 99,6%. Kiến trúc nhà ở được xây dựng theo kiu tự phát, không theo quy hoạch, do đó làm ảnh hưởng đến m quan.

3. Kinh tế - Tổ chức sản xuất

3.1 Thu nhập - Tiêu chí số 10:

- Cơ cấu kinh tế hiện nay của xã Tân Nhựt là công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Trong đó, Công nghiệp - Tiu thủ công nghiệp là 77.95%; Thương mại - Dịch vụ: 13.20% và nông nghiệp: 8.85%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 42,48 triệu đồng/người/năm. Xã Tân Nhựt là một xã công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp có thu nhập cao, đời sống của người nông dân nhìn chung cao...

3.2 Hộ nghèo - Tiêu chí số 11:

- Theo các tiêu chí cũ (theo tiêu chí 16 triệu đồng/người/năm), tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016, số hộ nghèo là 39 hộ, chiếm tỷ lệ 0,67 % tổng số hộ toàn xã.

- Tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016, toàn xã có số hộ nghèo là 229/5.790 hộ (23.508 nhân khẩu), Tổng số hộ nghèo theo khảo sát trên địa bàn là 229 hộ, trong đó: hộ nghèo nhóm 1 là 44 hộ với 239 nhân khẩu; hộ nghèo nhóm 2 là 183 hộ, với 764 nhân khẩu; hộ nghèo nhóm 3a là 02 hộ với 08 nhân khẩu và hộ cận nghèo 573 hộ với 2.391 nhân khu. Tỷ lệ hộ nghèo là 3,96%.

3.3 Lao động có việc làm - Tiêu chí số 12:

- Tổng số lao động trong độ tuổi toàn xã 14.919 người (chiếm 63,46% dân số), lao động làm việc trong các ngành kinh tế là 14.317 người (chiếm 95.96% lao động trong độ tuổi).

- Số lao động này chủ yếu phục vụ cho các khu cụm công nghiệp và kinh tế hộ gia đình, đã qua đào tạo cơ bn. Hiện tại, lao động đã qua đào tạo của xã là 14.317 người, chiếm tlệ 95,96%, nữ 46.99%.

3.4 Tổ chức sản xuất - Tiêu chí số 13:

Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ngày Mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã, Tổ hợp tác thực hiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; Có liên kết với doanh nghiệp và thực hiện hiệu qucác khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản.

4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường

4.1 Giáo dục và Đào tạo - Tiêu chí số 14:

- Phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở đạt theo Quyết định số 12239/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Tlệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 99,69% (657/659 học sinh).

- Tlệ lao động qua đào tạo trên địa bàn xã đạt 95,96% (14.317/14.919 người lao động). Trong đó, có 46.99 % là lao động nữ (6.727/14.317 người lao động).

- Phổ cập giáo dục mầm non cho tr5 tuổi trên địa bàn xã đạt theo Quyết định số 12253/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Độ tui từ 15 đến 60 tuổi: hết lớp 5 đạt theo Quyết định số 12239/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Nâng cao chất lượng Trung tâm học tập cộng đồng (có hoạt động bình quân ít nhất 08 lần/tháng: đạt theo Quyết định số 10624/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.)

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn xã đạt 70,5% (10.090/14.317 người lao động). Trong tng slao động đang làm việc có số lượng lao động nữ là 6.727/14.317 người, chiếm tỷ lệ 46.99%.

4.2 Y tế - Tiêu chí số 15:

- Tlệ người dân tham gia bảo him y tế trên địa bàn xã đạt 90,07 % (14.494/16.092 người).

- Trạm Y tế xã đạt 10/10 chuẩn theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tlệ người dân khám chữa bệnh thường xuyên, tiêm chủng dự phòng tại trạm y tế xã tăng bình quân mỗi năm 22,78% (năm 2015 -3.266 lượt người; năm 2016 - 4.230 lượt người tăng 22,78%).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưng thể thấp còi (chiều cao theo tui) trên địa bàn xã đạt 2,63% (50/1903 trẻ suy dinh dưng).

4.3 Văn hóa - Tiêu chí số 16:

- Năm 2015, xã Tân Nhựt được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh công nhận 04/05 ấp đạt danh hiệu “ấp văn hóa”, xã đạt danh hiệu “xã văn hóa nông thôn mới” và đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên tục 03 năm.

- Xã đã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 60% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên tục 03 năm (năm 2014, 2015 và năm 2016).

- Các hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao thường được diễn ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và văn phòng của các ấp, tiêu biểu như: Đờn ca tài tử, bóng chuyền...

4.4. Môi trường và An toàn thực phẩm - Tiêu chí số 17:

- Tng số hộ dân được tiếp cận sử dụng nước sạch đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 là 5.790 hộ/5.790 hộ (đạt tỷ lệ 100%).

- Scơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 98,78% (243/246 cơ sở), còn 03 đơn vị sản xuất kinh doanh đang khắc phục. Hiện nay, các doanh nghiệp này trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống xử lý khí thi, nước thải và thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp phòng ban chuyên môn của huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Đường nông thôn, ngõ, xóm xanh - sạch - đẹp do có sử dụng các thùng chứa rác tại các tuyến đường lớn theo quy định nên người dân brác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra đường. Trên 90% shộ đã thực hiện cải tạo vườn, chnh trang hàng rào, cng ngõ không ly lội.

- Theo Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt quy hoạch, Ủy ban nhân dân xã có một hoa viên nghĩa trang, hiện có doanh nghiệp xin đầu tư xây dựng nghĩa trang và đã được Ủy ban nhân dân huyện thuận chủ trương, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt theo quy định với quy mô 05 ha.

- Đối với việc an táng người chết: Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thtừ xã đến p thực hiện tt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã thay đổi tập quán an táng người chết tại đất nhà chuyển sang ha táng hoặc an táng tại nghĩa trang; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho các trường hợp hỏa táng,

- Chất thi, nước thi được thu gom và xử lý theo quy định: Hiện trạng, 246/246 đơn vị sn xuất kinh doanh ngành công nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại. Có 106/246 đơn vị sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thi rn công nghiệp thông thường; có 07 đơn vị có đăng ký chuyn giao chất thải cho đơn vị thu gom, còn 99 đơn vị phát sinh chất thải năm trong loại chất thải tái sử dụng và tái chế được nên tự bán cho các đơn vị thu mua.

- Số t thu gom rác: 03 đơn vị gồm Công ty TNHH Môi trường Biển Xanh Công ty TNHH Quốc Phong và Công ty TNHH Lâm Thành Danh. Tỷ lệ hộ đăng ký thu gom rác: 96,60%, trong đó Shộ dân đăng ký thu gom/tổng số hộ dân: 511/529 hộ, đạt tlệ: 96,60%; Còn 18 hộ tự xử lý rác hợp vệ sinh do đất vườn rộng (tự chôn đt), đng thời có cam kết không xã rác thi bừa bãi và không đổ rác xung sông, kênh, rạch.

- Trên địa bàn toàn xã có 121/121 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tuân thcác quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 100%.

5. Hệ thống chính trị

5.1 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật - Tiêu chí số 18:

- Biên chế cán bộ công chức xã có 45 nhân sự, gồm: 11 chuyên trách, 13 công chức và 21 cán bộ không chuyên trách.

- Trên địa bàn xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đng bộ, chính quyền cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam.

- Năm 2015, Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ được công nhận tại Quyết định số 116-QĐ/HU ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Huyện ủy Bình Chánh.

- Năm 2015, xã đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến được công nhận Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt danh hiệu tiên tiến:

+ Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Các tổ chức chính trị xã hội của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: đơn vị Xuất sắc;

+ Hội Liên hiệp Phụ nViệt Nam: đơn vị Xuất sắc;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sn H Chí Minh: đơn vị Xuất sắc;

+ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam: đơn vị Xuất sắc;

+ Hội Nông dân Việt Nam: đơn vị Xuất sắc.

- Hiện nay, trên địa bàn các hộ dân đều tiếp cận pháp luật thông qua các bui tuyên truyền của Ủy ban nhân dân huyện, cũng như các đoàn thchính trị xã hội của huyện và xã:

- Hàng tháng, quý, năm, Hội Phụ nữ xã thực hiện tuyên truyền các nội dung đảm bo bình đng gii và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ nhng người dễ bị tn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

5.2 Quốc phòng và An ninh - Tiêu chí số 19:

- Ban Chỉ huy quân sự xã triển khai lực lượng, phân công lịch trực cơ quan, đơn vị nhằm bo đảm an ninh và giải quyết công tác tiếp nhận thông tin và xlý các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã nhanh và chính xác nhất. Thực hiện hiệu qu các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự với nhiu hoạt động như: động viên nhân dân tham gia tố giác tội phạm, đóng góp quỹ quốc phòng an ninh, vận động thanh niên tham gia đội dân phòng, lực lượng an ninh cơ sở, kịp thời ngăn chặn nhng trường hợp gây mt an ninh trật tự trên địa bàn, bo đm tình hình an ninh trật tự luôn được giải quyết triệt đvà ổn định.

- Năm 2015, xã Tân Nhựt và 5/5 ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư số 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Bộ Công an.

Phần lI

NỘI DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh thành xã nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thhiện các đặc trưng như: kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hoàn chỉnh, có các hình thức sản xuất phù hợp, gn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sc dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ... nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị xã dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay xã Tân Nhựt đạt 06/19 tiêu chí.

- Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiến độ triển khai Đề án nâng chất các tiêu nông thôn mới xã Tân Nhựt giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

+ Năm 2016: đạt 06/19 tiêu chí;

+ Năm 2017: đạt 07/19 tiêu chí;

+ Năm 2018: đạt 19/19 tiêu chí;

+ Năm 2019 - 2020: đạt 19/19 tiêu chí.

- Hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, các mục tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

+ Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, quản lý quy hoạch theo quy chế được duyệt (đảm bảo giúp người dân ổn định sản xuất, có nơi đổ rác thi, nơi chôn chất thải đúng quy định, chnh trang khu dân cư, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn);

+ Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn có chất lượng, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyn hàng hóa, tiêu thụ nông sản;

+ Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi và cải tạo các tuyến kênh nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân;

+ Kiên cố hóa trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống trường học, tiến tới hiện đại hóa các phương tiện dạy học;

+ Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh;

+ Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 đạt trên 63 triệu đồng/người/năm;

+ Tlệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố (dưới 21 triệu đồng/người/năm): mỗi năm giảm bình quân thấp nhất 01 %;

+ Duy trì và phát trin đời sống văn hóa nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tlệ gia đình văn hóa đạt 90%;

+ Phấn đấu đến cuối năm 2018 xã Tân Nhựt được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Quy hoạch (Tiêu chí số 01)

- Mục tiêu: Phấn đấu đạt yêu cầu tiêu chí s1 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2017.

- Nội dung thực hiện:

+ Cắm mốc chgiới;

+ Tổ chức công b công khai quy hoch thông qua các bn niêm yết nơi công cộng, phương tiện thông tin của xã, họp dân, phiếu thông tin quy hoạch (tờ bướm);

+ Triển khai thực hiện quy hoạch (trong đó có quy hoạch cụm dân cư nông thôn gn lin với nhà mẫu nông thôn), tổ chức thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch;

+ Rà soát, điều chỉnh theo thực tin, đúng quy định, quan tâm quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

- Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phi hp với các Sở, ngành có liên quan, Ban Chđạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

2. Hạ tầng kinh tế - xã hội

2.1 Giao thông (Tiêu chí số 02):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 2 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Ci tạo, nâng cấp: 9.325,6 km đường giao thông, bao gồm:

+ Các tuyến đường trục xã, liên xã được nhựa hóa: đầu tư nâng cấp 0,88km;

+ Các tuyến đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa: đầu tư nâng cấp 3,307km;

+ Các tuyến đường hẻm, tổ được nhựa hóa: đu tư nâng cấp 3,350km;

+ Các tuyến đường trục chính nội đồng được cấp phối, xe cơ giới đi lại thuận tiện: đầu tư nâng cấp 0,80km.

- Xây dựng mới 02 cây cầu trên các đường trục xã và trục chính nội đồng.

2.2 Thủy lợi (Tiêu chí số 03):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 3 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Nạo vét và khơi thông dòng chy 04 tuyến kênh rạch bị bồi lắng đđảm bảo nhu cầu tiêu thoát nước; Sa chữa 07 đim cống, nâng cấp 04 đê bao chống lũ (theo 2 giai đoạn), 01 công trình: Ngầm hóa mương thoát nước tổ 1, 3 ấp 6.

- Thường xun vận động người dân, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia nạo vét, vớt crác, lục bình, phát hoang, khai thông dòng chảy, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn các xã;

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và thống kê, lập danh sách các trường hợp san lấp, đặt cống, lấn chiếm sông, kênh rạch làm cản tr, thu hẹp dòng chảy để có kế hoạch xử lý, khôi phục hiện trạng ban đầu; quản lý và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm phát sinh mới.

2.3 Điện (Tiêu chí số 04):

* Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu giữ vững tiêu chí s4 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Tổ chức rà soát, thống kê các hệ thống điện chưa đảm bảo yêu cầu kthuật của ngành điện đđầu tư ci tạo, nâng cấp, mrộng đặc biệt các địa bàn chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng; rà soát, thống kê các hộ sử dụng điện chưa đm bo an toàn đvận động các đơn vị mạnh thường quân hỗ trợ cải tạo, nâng cp;

- Tuyên truyền sâu rộng trong, nhân dân về ý thức sử dụng tiết kiệm điện. Rà soát, thống kê danh sách các hộ dân sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao S Công Thương chủ trì. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Qun xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

2.4 Trường học (Tiêu chí số 05):

* Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu giữ vững tiêu chí số 5 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Đầu tư nâng cấp, sa chữa trường Tiểu học Tân Nhựt (điểm phụ ấp 3) đđảm bảo các tiêu chuẩn về trường, lớp của ngành giáo dục cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số trên địa bàn xã;

- Thực hiện duy tu, sa chữa; bổ sung cơ svật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn xã.

2.5 Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 06):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Đầu tư nâng cấp, sa chữa 02 văn phòng ấp kết hợp với tđiểm sinh hoạt văn hóa ấp;

- Tập trung đầu tư thiết chế văn hóa tại các cơ sở vật chất đã được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa trong cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm đim vui chơi gii trí cho người già và trẻ em (đảm bo hoạt động chng đui nước cho trẻ em);

- Bổ sung trang thiết bị cho Văn phòng Ban nhân dân ấp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ, đội nhóm các văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa.

2.6 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 07):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 07 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Phát huy hiệu quả hoạt động của chợ Tân Nhựt, kiện toàn và củng cố tổ chức hoạt động của Ban Quản lý chợ Tân Nhựt.

- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa văn phòng làm việc, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, các Kios đã xuống cấp, nâng nên chợ.

2.7 Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí số 08):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 08 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng và nâng chất các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; nâng cấp chức năng Bưu điện văn hóa xã thành mô hình hoạt động Thư viện - Bưu điện văn hóa xã tại những vị trí phù hợp, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân tại địa phương;

- Rà soát, đánh giá hiện trạng và chất lượng hoạt động Đài Truyền thanh xã, Trạm phát thanh ấp để tăng cường, bổ sung, duy tu sửa chữa. Nâng cấp trạm phát thanh vô tuyến mới để đảm bảo bao phủ toàn bộ địa bàn xã.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cung cấp thông tin nông thôn mới (hệ thống Kios thông tin nông thôn mới, phương tiện truyền thông,...), ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao năng lực quản lý, theo dõi và giám sát quy trình sản xuất, phân phi, tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp. Triển khai cung cấp băng thông tại các điểm sinh hoạt văn hóa tại các ấp.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng email để trao đi thông tin văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành. Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chuyên trang về xã Tân Nhựt trên cng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

2.8 Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 09):

* Mục tiêu: Tiếp tục phn đấu giữ vững tiêu chí số 09 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Cải tạo, chỉnh trang nhà ở phù hợp các tiêu chí mẫu nhà ở nông thôn theo Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Xây mới 19 căn nhà tình thương (do hết niên hạn sử dụng);

- Hỗ trợ người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính v nâng cp, sa chữa nhà phù hợp kiến trúc, cảnh quan vùng nông thôn thành phố. Vận động người dân chđộng ci tạo, sửa chữa nhà ở đạt tiêu chun B Xây dựng và theo quy hoạch được duyệt;

- Khảo sát, thống kê các hộ còn ở nhà tạm, dột nát hỗ trợ cải tạo nhà đối với các hộ chính sách, khó khăn. Xóa kịp thời các nhà tạm, dột nát phát sinh mới.

- Sửa chữa, ci tạo trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

3. Kinh tế và Tổ chức sản xuất

3.1 Thu nhập (Tiêu chí số 10);

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (thu nhập bình quân khu vực nông thôn đến năm 2020 ≥ 63 triệu đồng/người/năm) vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đ nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, cụ thể như: Tập trung đầu tư hệ thống giao thông trục chính nội đồng đphục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và đồng thời, tạo điều kiện đngười dân an tâm thực hiện chuyển đổi từ cây lúa hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

- Xây dựng các mô hình sn xuất nông nghiệp phù hợp với nông nghiệp đô thị, đảm bo an toàn vệ sinh môi trường, dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu qukinh tế cao, phù hợp th nhưng tại địa phương đang được khuyến khích nhân rộng:

+ Mô hình trồng rau sạch: gồm khu vực ấp 2 và ấp 4; diện tích 225ha.

+ Mô hình nuôi cá king và cá thịt: tại khu vực ấp 1; diện tích 50ha.

+ Mô hình trng cây mai vàng, cây king, hoa lan: gồm khu vực ấp 2 và khu vực ấp 2 có diện tích 10ha.

+ Mô hình trồng cây ăn trái, trồng cây mía và cây trồng lâu năm: trên địa bàn toàn xã có diện tích 584ha.

- Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

- Cơ giới hóa sn xuất: khai thác tốt các tiềm năng về đất đai, lao động và lợi thế của xã thông qua gii pháp kích cầu theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghcao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, triển khai Kế hoạch VietGap...

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các trường, Viện nghiên cứu... với nông dân, hộ sản xuất nhằm đẩy mạnh chuyn giao tiến bộ khoa học - công nghệ, giống mới...;

- Xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm: thông qua việc cung cấp thông tin về chủ trương chính sách và tình hình sản xuất các mặt hàng có lợi thể cạnh tranh của xã;

- Xây dựng mỗi loại ít nhất 01 mô hình điểm để nhân rộng. Tuyên truyền, vận động cho nhân dân nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực sản xuất - kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chọn và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp và mô hình phát triển ngành nghề nông thôn - tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, điển hình ở nông thôn.

* Phân công quản lý và thực hiện:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

3.2 Hộ nghèo (Tiêu chí số 11):

* Mục tiêu: Phấn đất đạt tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh về Chương trình giảm nghèo bn vng giai đoạn 2016 - 2020 (Chỉ tiêu số 7).

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm hộ nghèo tăng hộ khá, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo bn vng... (mô hình cá king, cá thịt, rau an toàn...).

- Tổ chức khảo sát, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ 01 lần/quý. Tổ chức kiểm tra hiệu quả giảm nghèo và thực hiện cập nhật (tăng, giảm và bổ sung thông tin) hộ nghèo, hộ cận nghèo theo định kỳ 01 ln/năm.

- Tăng cường thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phn đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của nhà nước thực sự hỗ trợ được người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Thực hiện các gii pháp hỗ trợ cho 229 hộ nghèo thoát nghèo, trung bình mỗi năm giảm 01% shộ nghèo trên toàn xã, đến năm 2018 đạt tỷ lệ theo quy định.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

3.3 Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12):

* Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu giữ vng tiêu chí số 12 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phHồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Tchức rà soát, thống kê định klực lượng lao động trên địa bàn để có kế hoạch thực hiện các chương trình giới thiệu việc làm, đào tạo nghề.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dàn huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh về đào tạo nghvà giải quyết việc làm, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chỉ tiêu 5).

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các gii pháp thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm trong và ngoài nước; tập huấn, hướng nghiệp hỗ trợ người lao động nm bắt khoa học kthuật từng bước ứng dụng trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi một cách đồng bộ, hiệu quả tạo ra việc làm ổn định bền vững.

- Liên kết, phối hợp với Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa, trường Cao Đng nghề thành phố, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông dân Thành phố, các doanh nghiệp m35 lớp đào tạo nghề dưới 03 tháng và đào tạo sơ cấp: đào tạo nghề trng và chăm sóc phong lan, nghề nuôi cá kiểng, nghề nuôi lươn, nghề nuôi chim yến, trồng rau theo tiêu chuẩn VIETGAP, nghề trồng và chăm sóc mai vàng, ngh chăn nuôi heo, nghề nuôi rn, nghề nuôi cá thịt, cá king, lắp ráp xe gắn máy, chăn nuôi bò - bò sữa, trồng dừa, trng xoài, thiết kế sân vườn, nuôi dế, nuôi thỏ, trồng mít, trồng dưa hấu... Phấn đu kết hợp các trường đào tạo nghề m01 lớp đào tạo nghề trung cấp hoặc cao đng cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở- ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Qun lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

3.4 Tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13):

* Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu giữ vng tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về đi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về củng cố, nâng cao hiệu quhoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho Hợp tác xã Ngày mới, củng cố bộ máy, nhân sự có năng lực, tâm huyết với hợp tác xã để có kế hoạch đưa hợp tác xã đi vào hoạt động.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, giới thiệu Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Hợp tác xã Ngày Mới, các thợp tác tham gia đào tạo nghiệp vụ qun lý, kiến thức kinh doanh.

- Phi hp các đơn vị có liên quan xây dựng thương hiệu cá king cho cá king xã Tân Nhựt.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Qun lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường

4.1 Giáo dục và đào tạo (Tiêu chí số 14):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 14 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Duy trì đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; thực hiện hoàn thành giáo dục tiu học đúng độ tui; đạt phcập giáo dục trung học cơ sở; Tlệ học sinh tt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp cận Trung học phổ thông (phổ thông, btúc, học nghề) đạt trên 90%; Phổ cập giáo dục mm non cho trẻ em 5 tui đạt tlệ 99,63%.

- Rà soát, khảo sát, thống kê sliệu người từ 15 tuổi đến 60 tuổi không biết chữ để có kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục, các trường học trên địa bàn xã tổ chức phổ cp, xóa mù chữ.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đ nâng cao chất lượng Trung tâm học tập cộng đồng (có hoạt động bình quân ít nht 08 ln tháng).

- Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, giới thiệu việc làm cho các đối tượng đã được đào tạo nghề nhưng chưa có việc làm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, thng kê số liệu lao động có việc làm qua đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập hun kiến thức về kỹ thuật, tổ chức sn xuất, thị trường cho nông dân, chủ trang trại, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác. Phấn đấu đạt tlệ lao động qua đào tạo từ 85%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo lên từ 80%.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê số liệu lao động có việc làm qua đào tạo trên địa bàn xã.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

4.2 Y tế (Tiêu chí số 15):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 15 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bo him y tế tự nguyện và tham gia khám chữa bệnh thường xun, tiêm chng dự phòng tại Trạm Y tế xã.

- Thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiu biết của người dân trên địa bàn về công tác chăm sóc y tế, phòng chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn. Trên cơ sở đó, phn đấu tlệ người dân khám, chữa bệnh, tiêm chng dự phòng tại trạm y tế tăng bình quân 10%/năm và tỷ lệ trem dưới 5 tuổi bị suy dinh dưng thấp còi dưới 10% và giảm qua các năm.

- Tích cực vn động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn:

+ Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo him đạt trên 95%: Vận động nhân dân tham gia Bo him y tế tự nguyện. Khảo sát, rà soát lập danh sách các trường hợp tham gia Bo him y tế.

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tui): Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tư vn, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng ăn uống đ đm bo sức khỏe cho tr; chế độ dinh dưỡng chăm sóc trẻ đkhông bị suy dinh dưỡng; vận động hỗ trợ kinh phí đ chăm lo cho trẻ em nghèo được chăm sóc sức khe và dinh dưng đảm bảo,...

- Xây dựng kế hoạch trin khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn huyện Bình Chánh.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao S Y tế chủ trì, phối hợp với các S-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

4.3 Văn hóa (Tiêu chí số 16):

* Mục tiêu: Phn đất đạt tiêu chí số 16 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng ấp văn hóa, trong đó định kỳ hàng quý có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung. Cụ thể:

+ Triển khai thực hiện, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”. Nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở các p.

+ Về xây dựng “ấp văn hóa”, “Xã nông thôn mới”: phấn đấu 5/5 ấp được công nhận “ấp văn hóa”. “xã nông thôn mới” hàng năm. Trong đó, tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa 03 năm liền từ 70% trở lên.

+ Về “Công sở văn minh - sạch đẹp- an toàn”: cơ quan Ủy ban nhân dân xã phấn đấu givững danh hiệu công sở “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” hàng năm.

+ Về “Điểm sáng văn hóa”: xây dựng một đim sáng văn hóa; củng ccác điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, tránh gây lãng phí.

- Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn xã, đào tạo nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã nhm thực hiện có hiệu qu công tác thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quc gia v nông thôn mới.

- Lựa chọn, đề xuất nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bn sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dòng họ, cộng đồng dân cư, ấp, xã: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy ước v nếp sng văn hóa.

- Tổ chức định kcác hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục ththao giữa các p trên địa bàn các xã - thị trn, giữa các xã - thị trn trên địa bàn huyện nhân kniệm các ngày Llớn và ngày Kỷ niệm truyền thng.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Văn hóa và Ththao chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

4.4 Môi trường và An toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thi, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý cht thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. Rà soát các khu vực ô nhim môi trường hoặc có nguy cơ ô nhiễm để có giải pháp, phương án x lý hiệu quả và triệt để.

- Tập trung kho sát, thống kê, lập danh sách các cơ s sn xuất kinh doanh chưa đảm bo về môi trường nhm xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định.

- Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn tại xã, ấp theo quy hoạch. Rà soát, xác định nhu cầu và đăng ký số lượng cây xanh phân tán cần trng mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Vận động nhân dân trng mới các loại cây xanh phù hợp dọc các hàng rào, cải tạo vườn tạp. Củng ctổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các T thu gom rác dân lập, thành lập các Tổ vệ sinh môi trường của ấp, t. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí ci tạo, nâng cấp hệ thống cống, rãnh thoát nước trong p, t.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, giải pháp thực hiện các chtiêu về môi trường, trong đó: tiến hành kho sát, lập danh sách cụ thể các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa áp dụng hoặc áp dụng các biện pháp xử lý nước thải, chất thi trong sinh hoạt và sn xuất theo quy định; các tuyến sông, kênh rạch, ao, hồ đang ô nhiễm trên địa bàn; thống kê cụ thể các địa đim, tuyến đường có bãi rác tự phát đang tồn tại, danh sách các hộ gia đình chưa có nhà tm, nhà tiêu hợp vệ sinh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi ô nhiễm nằm trong khu dân cư. ... đcó giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tổ chức điều tra hiện trạng, lập danh sách hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bo an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Triển khai thực hiện việc cam kết không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn đến từng hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phm. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra hộ gia đình và cơ ssản xuất, kinh doanh thực phẩm đkịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm.

- Triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 của y ban nhân dân huyện Bình Chánh về xử lý cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn huyện Bình Chánh và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thực hiện “Giảm thiu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh” theo chương trình hành động số 08-CTrHĐ/HU ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Huyện y.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Qun lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

5. Hệ thống chính trị

5.1. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18):

* Mục tiêu: Phấn đấu đạt tiêu chỉ số 18 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.

* Nội dung thực hiện:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia tự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chun môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đng thông qua việc đi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo gii quyết kịp thời những vướng mc, bức xúc của người dân tại xã...

- Nâng cao vai trò, vị trí chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân xã một cách thực chất, thhiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng nhân dân tại các khọp. Kiện toàn tổ chức bộ máy của y ban nhân dân xã theo quy định chuẩn hóa cán bộ từng bước nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn đáp ứng cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế “một cửa” tại xã, tập trung công tác đào tạo, bi dưng nâng cao kiến thức, năng lực cán bộ.

- Nâng cao hiệu quả các phong trào, xây dựng chương trình, kế hoạch quan tâm chăm lo cho đoàn viên, hội viên. Đi mới nội dung phương thức tập hợp quần chúng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán b làm công tác vận động qun chúng, chất lượng hoạt động của Mặt trận tquốc và các đoàn thchính trị - xã hội.

- Xây dựng thiết thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; phát huy dân chủ cơ sở đ dân có cơ hội tham gia và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Đảm bo có công chức xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới và được cp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưng về nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.

- Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tr lên;

- Chính quyền xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên;

- Các tổ chức chính trị xã hội của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

* Phân công qun và thực hiện:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phối hợp với các Sở-ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

5.2. Quốc phòng và An ninh (Tiêu chí số 19):

* Mục tiêu: Tiếp tục phấn đu giữ vng tiêu chí s19 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt vào năm 2016.

* Nội dung thực hiện:

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Tổ chức rà soát, củng cvà kiện toàn lực lượng dân quân đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Đng thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thành các ch tiêu quốc phòng hàng năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới.

- Thực hiện có hiệu qu các chương trình hành động của Thành ủy, Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò của Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị, chính trị - xã hội trong công tác tun truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên, xây dựng quy chế phi hợp giữa các ngành đoàn thể với công an - quân sự.

* Phân công qun lý và thực hiện:

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt triển khai thực hiện.

III. D KIN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VN ĐẦU TƯ H TRỢ THC HIỆN Đ ÁN

1. Tng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, dự kiến: 430.541 triệu đồng, gồm:

1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 175.341 triệu đồng (chiếm 40,72%).

1.2. Vốn sự nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động trên địa bàn xã: 255.200 triệu đồng (chiếm 59,28%).

2. Nguồn vốn:

2.1 Vốn từ Ngân sách nhà nước: 138.777 triệu đồng, chiếm 32.23%; trong đó:

+ Vn nông thôn mới: 138.777 triệu đồng, chiếm 32,23%.

+ Vn lng ghép: Không có.

* Vốn ngân sách tập trung: Không có.

* Vốn huyện: Không có.

* Vốn sự nghiệp: btrí chi thường xuyên hàng năm của các Sở-ngành và huyện.

2.2 Vốn cộng đồng đóng góp: 291.642 triệu đồng, chiếm 67,77%; trong đó:

+ Vốn dân: 57.522 triệu đồng;

+ Vốn doanh nghiệp: 122.242 triệu đồng;

2.3 Vốn vay tín dụng: 112.000 triệu đồng, chiếm 26,01%.

2.4 Vốn đầu tư các nguồn được xác định cụ thể theo chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện đề án: Từ nay đến năm 2020.

2. Qui mô và khối lượng thực hiện: Theo các biểu đính kèm.

3. Phương châm và nguyên tắc đầu tư, hỗ trợ

- Phát huy nội lực của địa phương là chính, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ sự hỗ trợ của Trung ương và Thành phố, đáp ứng nhu cầu đầu tư, giúp đỡ của các doanh nghiệp.

- Phát huy dân chủ, công khai trong cộng đồng dân cư, khẩn trương, đồng bộ và chặt chẽ trong thủ tục hành chính và đu tư.

3.1 Cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn:

- Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình triển khai thực hiện Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Phú Tây nếu không thực hiện huy động theo quy định, phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

- Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Thông tư số 01/201 7/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

3.2 Quản lý đầu tư và xây dựng:

- Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố HChí Minh giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 và và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Phân công thực hiện:

4.1 Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt:

- Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, Đảng viên, cán bộ công chức quán triệt chủ trương của Trung ương và thành phố về chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia và đóng góp hỗ trợ để thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Thực hiện theo đúng nội dung của Đề án được phê duyệt, không được thay đổi nội dung của Đề án khi chưa được chấp thuận của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trong quá trình triển khai các công trình, dự án có nguồn vốn huy động ngoài ngân sách thì phải thực hiện xong nội dung huy động đóng góp mới bắt đu khởi công triển khai công trình, dự án.

- Khi triển khai các công trình, dự án theo Đề án được phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ đạo chủ đầu tư và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện thực hiện các nội dung trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư như sau:

+ Đối với công trình Văn phòng ấp kết hợp với tụ đim sinh hoạt văn hóa ấp: việc đầu tư phi thực hiện theo Thông tư s 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư s 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 về quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch về quy định mu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu th thao thôn.

+ Đối với công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyn Bình Chánh: việc đầu tư xây dựng mới kho lưu trữ hồ sơ, kho lưu trữ thiết bị phòng cháy chữa cháy phi thực hiện theo Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thtướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sdụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường và trị trấn.

- Phân công các phòng ban, đơn vị chức năng của huyện, cán bộ chuyên môn của xã tham gia, hỗ trợ Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt xây dựng kế hoạch tng thể thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, kế hoạch đầu tư trung hạn đm bảo tiến độ và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định hướng dẫn ca pháp luật hiện hành.

4.2 Giao các Sở-ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố:

- Phân công cán bộ, công chức theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh chuẩn bị và thực hiện, đảm bo tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trên địa bàn xã.

- Chịu trách nhiệm về kết quthực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và Thành phố do Sở, ngành liên quan phụ trách trên địa bàn xã.

- Văn phòng Điu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt và Ban qun xây dựng nông thôn mới xã n Nhựt trin khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Đán được phê duyệt.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn, hoàn tất thẩm định quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch hạ tầng thiết yếu (theo phân công, phân cấp) của huyện Bình Chánh và xã Tân Nhựt; tổ chức giám sát việc công bố, công khai các quy hoạch được phê duyệt, thực hiện cắm mốc chgiới.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phối hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Qun lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt rà soát các công trình cp bách, phân kỳ đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phi Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố cân đối nguồn vốn để đảm bảo đầu tư theo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước, các Sở-ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, đề xuất và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên để thực hiện các hoạt động, đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Tân Nhựt.

4.3 Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình, dự án, các tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Nht, huyện Bình Chánh; định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình của Thành ủy xây dựng nông thôn mới thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện; đồng thời tham mưu, đề xuất, giải quyết những khó khăn vướng mc trong quá trình thực hiện; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đthành phố tổ chức sơ kết hàng năm, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố./.

 

BIỂU 1: TIẾN ĐỘ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN NHỰT - HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

HIỆN TRẠNG NĂM

2016

2017

2018

2019

2020

1

Quy hoạch

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

2

Giao thông

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

3

Thủy lợi

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

4

Điện

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

5

Trường học

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6

Cơ sở vật chất văn hóa

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

8

Thông tin và Truyền thông

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

9

Nhà ở dân cư

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

10

Thu nhập

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

11

Hộ nghèo

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

12

Lao động có việc làm

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

13

Tổ chức sản xuất

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

14

Giáo dục và Đào tạo

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

15

Y tế

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

16

Văn hóa

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

17

Môi trường và An toàn thực phẩm

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

18

Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

19

Quốc phòng và An ninh

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

TNG CỘNG

6/19

7/19

19/19

19/19

19/19

 

BIỂU 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN NHỰT - HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chung cả nước

Đông Nam bộ

TP.HCM

Hiện trạng 2016

Dự kiến kết quả thực hiện nâng chất tiêu chí

Tỷ lệ %

So với tiêu chí

Kế hoạch phát triển %

2017

2018

2019

2020

1

Quy hoạch

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

1.2. Ban hành quy định qun lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được bê tông hóa đạt chuẩn

100%

100%

100%

Đạt

100%

90%

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

2.2. T lệ km đường trục ấp, liên ấp, trục tổ được nhựa hóa hay bê tông xi măng

70%

100%

100%

Chưa dạt

95%

95.00%

Chưa dạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

2.3. Tỷ lệ km đường tổ, hẻm được nhựa hóa hay bê tông xi măng

100%

100% cứng hóa

100%

Chưa đạt

66%

66%

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

2.4. T lệ km đường trục chính nội đồng được cấp phối xe cơ giới đi lại thuận tiện

65%

100%

100%

Đạt tốt

100%

95.00%

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

3

Thủy lợi

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định phòng chốn thiên tai tại chỗ

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng diện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

>98%

>99%

100%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia

>80%

100%

100%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

6

Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

6.3. Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng

100%

100%

100%

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

8

Thông tin và Truyền thông

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát

Không

Không

Không

Không

100%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng.

>80%

>90%

>98%

Đạt

96,87%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người)

≥45 triệu đồng/ người/ năm

≥ 59 triệu đồng/ người/ năm

≥ 63 triệu đồng/người/năm

Chưa đạt

64% (≥39 triệu đồng/người/năm)

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020

≤6%

≤1%

Mỗi năm giảm bình quân 1%

Chưa đạt

3.95%

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

12

Lao động có việc làm

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động

≥90%

Đạt

≥95%

Chưa đạt

96%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

13

T chức sản xuất

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

14

Giáo dục và Đào tạo

14.1. Ph cập giáo dục trung học cơ sở

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

14.2. T lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (ph thông, bổ túc, học nghề)

85%

90%

> 90%

Đạt

95.50%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

14.3. Tỷ lệ LĐ qua đào tạo

> 35%

> 40%

85%

Đạt

99.69%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

14.4. Ph cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

 

 

Đạt

Chưa đạt

70.5%

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

14.5. Xóa mù chữ

 

 

Đạt

Đạt

99.27%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

≥85%

Đạt

≥95%

Chưa đạt

90.50%

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiu cao theo tuổi)

≤21,8%

≤14,3%

≤14,3%

10%

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

16

Văn hóa

Xã có từ 70% số thôn (ấp) trở lên đạt tiêu chuẩn thôn (ấp) VH theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

17

Môi trường và An toàn thực phẩm

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia

≥95% (≥60% nước sạch)

≥98% (≥65% nước sạch)

100%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường. Các làng nghề đạt tiêu chuẩn v môi trường

100%

100%

100%

Chưa đạt

95.00%

Chưa đạt

Chưa đạt

Dạt

Duy trì

Duy trì

17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.5. Cht thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch

≥85%

≥90%

≥90%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường

≥70%

≥80%

≥80%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

100%

100%

100%

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18

Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật

18.1. Cán bộ, công chc xã đạt chuẩn; Có công chức xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18.3. Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18.4. Chính quyền xã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18.5. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt danh hiệu tiên tiến

100%

100%

100%

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18.6. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

18.7. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

19

Quốc phòng và An ninh

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn v an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

100%

Đạt

Duy trì

Duy trì

Duy trì

Duy trì

 

BIỂU 3: DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN NHỰT - HUYỆN BÌNH MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5874/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT

Tiêu chí

Nội dung thực hiện

ĐVT

Số lượng

Chia theo nguồn vốn

Ghi chú

Vốn ngân sách

Dân

Doanh nghiệp

Tín dụng

Tng cộng

 

Tổng

NTM

Lồng ghép

Vn huyện

Snghiệp

 

 

 

 

 

TNG CNG

 

 

138.777

138.777

 

 

57.522

122.242

112.000

430.541

 

Tỷ lệ (%)

 

 

32,23

 

 

 

13,36

28,39

26,01

 

 

I

Quy hoạch

Bản đồ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch

Cm mc chỉ giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HẠ TẦNG KINH T - XÃ HỘI

 

138.777

138.777

 

 

21.322

15.242

 

175.341

 

2

Giao thông

Tng

8.358

50.046

50.046

 

 

1.322

 

 

51.368

 

Đường trục xã, liên xã

m

880

7.690

7.690

 

 

12

 

 

7.702

 

Đường trục ấp, liên ấp

m

3.307

17.765

17.765

 

 

56

 

 

17.821

 

Đường ngõ, xóm

m

3.350

14.423

14.423

 

 

1.242

 

 

15.665

 

Đường nội đồng

m

800

4.968

4.968

 

 

12

 

 

4.980

 

Cầu nội đồng

m

21

5.200

5.200

 

 

 

 

 

5.200

 

3

Thủy lợi

Tổng

19.188

72.931

72.931

 

 

 

 

 

72.931

 

Nạo vét

m

5480

20.687

20.687

 

 

 

 

 

20.687

 

Tôn cao CPĐD

m

13413

32.244

32.244

 

 

 

 

 

32.244

 

Sửa chữa

Công

23

18.800

18.800

 

 

 

 

 

18.800

 

Ngầm hóa mương thoát nước T 1, 3 p 6

m

295

1.200

1.200

 

 

 

 

 

1.200

 

4

Điện

Tổng

 

 

 

 

 

 

12.742

 

12.742

 

Đầu tư mới đường dây điện hạ thế

 

 

 

 

 

 

 

12.742

 

12.742

 

5

Trường học

Tổng

1

4.000

4.000

 

 

 

 

 

4.000

 

Nâng cp, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Nhựt (điểm ấp 3)

Trường

1

4.000

4.000

 

 

 

 

 

4.000

 

6

Cơ sở vật chất văn hóa

Tổng

3

9.500

9.500

 

 

 

 

 

9.500

 

Sửa chữa Văn phòng p 1

p 1

1

900

900

 

 

 

 

 

900

 

Sửa chữa Văn phòng p 2

p 2

1

600

600

 

 

 

 

 

600

 

Trụ sở Ủy ban nhân dân

p 2

1

8.000

8.000

 

 

 

 

 

8.000

 

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tổng

1

 

 

 

 

 

2.500

 

2.500

 

Chợ Tân Nhựt

chợ

1

 

 

 

 

 

2.500

 

2.500

 

8

Thông tin và Truyền thông

Tổng

 

5

2.300

2.300

 

 

 

 

 

2.300

 

Nâng cấp Trạm phát thanh không dây xã

5 ấp

5

2.300

2.300

 

 

 

 

 

2.300

 

9

Nhà ở dân cư

Tng

19

 

 

 

 

20.000

 

 

20.000

 

Sửa chữa, nâng cấp nhà

Căn

19

 

 

 

 

20.000

 

 

20.000

 

III

KINH T VÀ T CHỨC SN XUT

 

 

 

 

 

21.500

75.000

112.000

208.500

 

10

Thu nhập

Tổng

 

 

 

 

 

6.000

20.000

60.000

86.000

 

Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị kết hợp với công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ phát triển các ngành nghề thủ công, phi nông nghiệp và phấn đấu đến 2020 thu nhập bình quân đạt trên 63 triệu đồng/người/năm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

6.000

20.000

60.000

86.000

 

11

Hộ nghèo

Tổng

 

 

 

 

 

 

10.000

15.000

2.000

27.000

 

Thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ đào tạo nghề, phương tiện, vay vốn sản xuất và phấn đu bình quân mỗi năm giảm 1% theo chuẩn nghèo 21 triệu đồng/người/năm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

10.000

15.000

2.000

27.000

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

5.000

10.000

 

15.000

 

12

Lao động có việc làm

Bồi dưng, đào tạo, hỗ trợ để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các tổ chức kinh tế

Triệu đồng

 

 

 

 

 

5.000

10.000

 

15.000

 

13

Tổ chức sản xuất

Tổng

 

 

 

 

 

 

500

30.000

50.000

80.500

 

Tuyên truyền vận động nông dân tham gia vào các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

500

30.000

50.000

80.500

 

IV

VĂN HÒA - XÃ HỘI - MÔI TRƯNG

 

 

 

 

 

9.700

22.000

 

31.700

 

14

Giáo dục và Đào tạo

Tng

 

 

 

 

 

 

4.000

2.000

 

6.000

 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Triệu đồng

 

 

 

 

 

4.000

2.000

 

6.000

 

15

Y tế

Tổng

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

5.000

 

Truyền thông về phòng chống dịch bệnh (20 cuộc/năm); truyền thông về sức khỏe (20 cuộc/năm); củng cố vườn cây thuốc nam và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng t lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Triệu đồng

 

 

 

 

 

5.000

 

 

5.000

 

16

Văn hóa

Tng

 

 

 

 

 

 

200

 

 

200

 

Xây dựng quy ước khu dân cư, tổ chức và duy trì các lớp tuyên truyền pháp luật...phấn đấu đạt t lệ sấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên tục 3 năm đạt từ 70% trở lên.

Triệu đồng

 

 

 

 

 

200

 

 

200

 

17

Môi trường và An toàn thc phẩm

Tổng

 

 

 

 

 

 

500

20.000

 

20.500

 

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, xử lý, vận động người dân và các cơ s sản xuất kinh doanh thực hiện tốt về vệ sinh môi trường và phòng chống ô nhiễm môi trường...

Triệu đồng

 

 

 

 

 

500

20.000

 

20.500

 

V

H THNG CHÍNH TRỊ

 

 

 

 

 

5.000

10.000

 

15.000

 

18

Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật

Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vưng mắc, bức xúc của người dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Quốc phòng và An ninh

Tổng

 

 

 

 

 

 

5.000

10.000

 

15.000

 

Xây dựng chương trình liên tịch kết hợp phong trào thi đua và lực lượng dân quân, tự vệ luôn được huấn luyện, đào tạo.

 

 

 

 

 

 

5.000

10.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 4: DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN XÃ TÂN NHỰT - HUYỆN BÌNH CHÁNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định 5784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT

Công trình đề xuất

Địa điểm

Hiện trạng

Đầu tư

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Ghi chú

Dài (m)

Rộng (m)

Kết cu

Dài (m)

Rng (m)

Kết cấu

Vn ngân sách

Dân

Doanh nghiệp

Tng cộng

Tng

NTM

Lồng ghép

Vấn huyện

Sự nghiệp

Tỷ lệ đóng góp

 

 

 

 

 

 

 

 

138.777

138.777

 

 

1.322

 

140.099

 

I

GIAO THÔNG

 

 

 

 

8.358

 

 

50.046

50.046

 

 

1.322

 

51.368

 

1

Đương trục xã, liên xã

 

 

 

 

880

 

 

7.690

7.690

 

 

12

 

7.702

 

1

Đường Trương Văn Đa (Từ Tân Long - Cầu Rch Tam) - (Đoạn 2)

Ấp 2, 4

880

6

Mặt đường cấp phối đá dăm 6m

880

6

Mặt đường Láng nhựa 5m + L 0,5m x2

7.690

7.690

 

 

12

 

7.702

Dân đóng góp tiền mặt để làm đường

2

Đường trục ấp, liên ấp, trục t

 

3.307

 

 

3.307

 

 

17.765

17.765

 

 

56

 

17.821

 

1

Đường Sáu nh

p 3

792

6

Mặt đường cp phối sỏi đỏ 6m

792

6

Mặt đường Láng nhựa 5m + Lề 0,5m x2

7.104

7.104

 

 

18

 

7.122

Dân đóng góp tiền mặt để làm đường

2

Đường Láng Cát

p 2,4

1.577

4

Mặt đường cấp phi đá dăm 4m

1.577

4

Mặt đường Láng nhựa 3,5m + L0,25m x2

6.347

6.347

 

 

16

 

6.363

Dân đóng góp tiền mặt để làm đường

3

Đường Bà Điểm (Đoạn 2)

p 1,2

938

5

Mt đường cấp phối đá dăm 5m

938

5

Mặt đưng Láng nhựa 4m + L 0,5m x2

4.314

4.314

 

 

22

 

4.336

Dân đóng góp tin mặt để làm đường

3

Đường ngõ, xóm

3.350

 

 

3.350

 

 

14.423

14.423

 

 

1.242

 

15.665

 

1

Đường Tổ 10

Ấp 4

990

4

Mặt đường cp phi đá dăm

4m

990

4

Mặt đường Bê tông xi măng 3,5m + L0,25m x2

4.554

4.554

 

 

17

 

4.571

Dân đóng góp tin mặt để làm đường

2

Đường T 23

p 1,2

1 210

4

Mt đường cp phi đá dăm 4m

1.210

4

Mt đường Bê tông xi măng 3,5m + Lề 0,25m x2

4.870

4.870

 

 

25

 

4.895

Dân đóng góp tin mặt để làm đường

3

Đường Tổ 12

p 3

1.150

4

Mặt đường cp phi đá dăm 4m

1.150

4

Mặt đường Bê tông xi măng 3,5m +Lề 0,2 5m x2

4.999

4.999

 

 

1.200

 

6.199

Dân hiến đất 100%

4

Đường nội đng

 

800

 

 

800

 

 

4.968

4.968

 

 

12

 

4.980

 

1

Đường 05

p 2

800

5

Mặt đường đất đen 5m

800

5

Mt đường đá dăm 4m + Lề 0,5m x2

4.968

4.968

 

 

12

 

4.980

Dân đóng góp tiền mặt để làm đường

5

Cu nội đng

 

18

 

 

21

 

 

5.200

5.200

 

 

 

 

5.200

 

1

Cầu Láng Cát

p 2

18

4

Hư hỏng nặng phn trụ, hệ cc BTCT dẫn đến cọc bể, nứt thu hẹp tiết diện rt nguy hiểm, ngoài ra xe tải trọng vẫn lưu thông (xe tải >=5 m3)

21

4,4

03 nhp 9m + 12m + 9m BTCT, H8, dm BTCT

5.200

5.200

 

 

 

 

5.200

 

II

Thủy li

 

19.188

 

 

19.188

 

 

72.931

72.931

 

 

 

 

72.931

 

1

Nạo vét Rạch Láng Le

p 1, 2

630

6-8

Kênh đất, bi lng c nhiều

630

6-8

Nạo vét, khai thông dòng chảy

2.608

2608

 

 

 

 

2.608

Không kết hợp làm đê bao nên không vận động nhân dân hiến đất, thi công bng cơ gii nên không huy động nhân dân đóng góp

2

Nạo vét Rạch Ngọn Chia

p 2

2.000

6-8

Kênh đất, bồi lng c nhiều

2.000

6-8

Nạo vét, khai thông dòng chảy

6.280

6.280

 

 

 

 

6.280

3

Nạo vét Rạch Bàu Gốc

p 6

1.300

6-8

Kênh đất, bồi lng cỏ nhiều

1.300

6 - 8

Nạo vét, khai thông dòng chảy

5.382

5.382

 

 

 

 

5.382

4

Nạo vét Rạch Xã Hai

Ấp 3

1.550

6-8

Kênh đất, bi lng cỏ nhiu

1.550

6-8

Nạo vét, khơi thông dòng chảy

6.417

6417

 

 

 

 

6.417

ngày công lao động.

5

Đê bao chống lũ 1-2-4 (Đon 1)

p 2

3.909

3

Mặt đê cấp phối đá dăm 3m, một số đoạn đã xung cấp, bị sạt l, sụt lún không đảm bo cao trình chống triều cường

3 909

3

Sửa chữa, nâng cao trình các đoạn sạt lở, sụt lún và rải cp phối đá dăm một đường 3m

9.180

9.180

 

 

 

 

9.180

Làm đê bao chống lũ trên nền đường hiện hữu nên không vận động nhân dân hiến đất; thi công bằng cơ giới nên không huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động

6

Đê bao chống lũ 1-2-4 (Đon 2)

p 1,2

2.781

3

Mặt đê cp phi đá dăm 3m, một số đoạn đã xuống cấp, bi sạt l, sụt lún không đảm bảo cao trình chng triu cường

2.783

3

Sửa chữa, nâng cao trình các đoạn sạt lở, sụt lún và ri cấp phi đá dăm mặt đường 3m

7.104

7.104

 

 

 

 

7.104

7

Đê bao chống lũ 1-2-6 (Đon 1)

p 2, 6

4.218

3

Mặt đê cp phi đá dăm 3m, một số đoạn đã xuống cấp, b sạt l, sụt lún không đảm bảo cao trình chng triu cường

4.218

3

Sửa chữa, nâng cao trình các đoạn sạt lở, sụt lún và ri cấp phi đá dăm mặt đường 3m

9.570

9 570

 

 

 

 

9.570

8

Đê bao chng lũ 1-2-6 (Đoạn 2)

p 1,2

2503

3

Mặt đê cp phi đá dăm 3m, một số đoạn đã xuống cấp, b sạt l, sụt lún không đảm bảo cao trình chng triu cường

2.503

3

Sửa chữa, nâng cao trình các đoạn sạt lở, sụt lún và ri cấp phi đá dăm mặt đường 3m

6.390

6.390

 

 

 

 

6.390

 

9

Sa chữa 06 cng đường Tân Long

p 3, 4

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

4.800

4.800

 

 

 

 

4.800

 

10

Sa chữa 06 cng đường Trương Văn Đa

p 1,2, 4

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

5.200

5.200

 

 

 

 

5.200

 

11

Sửa chữa 02 cng đường Bà T

p 1,3

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

1.600

1.600

 

 

 

 

1.600

 

12

Sa chữa 04 cống đường Lương Ngang

p 3

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

3.200

3.200

 

 

 

 

3.200

 

13

Sửa chữa 03 cng đường Đê bao Long An

p 3

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

2.400

2.400

 

 

 

 

2.400

 

14

Sa cha cng đường Bà Miêu

p 3

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

800

800

 

 

 

 

800

 

15

Sửa chữa cng Tân Đông

p 6

 

Np cng: Hở, nước tràn vào không đảm bảo sản xuất nông nghiệp

 

Thay thế cửa cng: đảm bo tiêu thoát nước

800

800

 

 

 

 

800

 

16

Ngầm hóa mương thoát nước T 1, 3 p 6

p 6

295

0,6

Mương hở, xây gch

295

1

Cổng BTCT D600

1.200

1.200

 

 

 

 

1.200

 

III

TRƯỜNG HỌC

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

 

1

Nâng cp, sa chữa Trường Tiu học Tân Nhựt (đim ấp 3)

p 3

Din tích 2549 m2, s hc sinh 238 em, 10 phòng hc, 01 phòng giáo viên

Nâng cấp, sửa chữa: Sơn và thay la phong 11 phòng học, Tráng bê tông sân trường; Xây mới 01 phòng tin học 56m2, và sắm trang thiết bị 40 bộ bộ máy vi tính, 40 bàn ghế, 01 ti vi 55 inch, 01 bảng tương tác, 01 dàn âm thanh ngoài trời

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

 

IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp 1

Ấp 1

Diện tích 100 m2: Chưa có hàng tường rào, 10 phòng học, 01 phòng giáo viên.

Xây mới hàng tường rào, nâng nền và cống

900

900

 

 

 

 

900

 

2

Văn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp 2

Ấp 2

Diện tích 280m2: Đã hư hỏng xuống cấp nền, hàng tường rào, cống, không đảm bảo cho các hoạt động

Xây mới hàng tường rào, nâng nền

600

600

 

 

 

 

600

 

V

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

2.300

2.300

 

 

 

 

2.300

 

1

Nâng cấp Trạm phát thanh không dây xã

5 p

Có 05 trạm phát thanh (phát thanh và tiếng)

Đầu tư thêm 03 trạm và nâng cấp 05 trạm hiện hữu (phát thanh không dây)

2.300

2.300

 

 

 

 

2.300

 

VI

NHÀ Ở DÂN CƯ

8.000

8.000

 

 

 

 

8.000

 

1

Trụ sở Ủy ban nhân dân

p 2

Trụ sở làm việc đã xuống cp nghiêm trng (nứt, dột nhiu nơi), sân b ngập nước, thiếu kho lưu trữ h, nhà ăn

Cải tạo, sa chữa nâng cp Trụ sở Ủy ban, xây mới kho lưu trữ hồ sơ.

8.000

8.000

 

 

 

 

8.000

 

 

BIỂU 5: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH GIAI ĐOẠN 2016 -2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Ngành nghề

Hiện trạng 2016

Định hướng 2020

Lao động

Quy mô

Lao động

Quy mô

I. NÔNG NGHIỆP

1

Trng lúa

5.039

1.870 ha

2.500

1.630 ha

2

Trồng hoa

170

87 ha

600

200 ha

3

Nuôi trồng thủy sản

1.200

313 ha

800

300 ha

4

Chăn nuôi khác

340

150 ha

600

300 ha

II. TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ

1

Các ngành tiu thủ công nghiệp

2.630

1.140

1.1520

5.820

2

Dịch vụ

5.068

2.230

9.335

6.340

 

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng số lao động

15.630

16.200

16.878

17.842

18.520

Lao động nông nghiệp

4.370

3.860

3.250

2.420

1.820

Tỷ lệ (%)

27,96%

23,83%

19,26%

13,56%

9,83%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5784/QĐ-UBND 2017 nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5784/QĐ-UBND 2017 nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5784/QĐ-UBND 2017 nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5784/QĐ-UBND 2017 nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới Hồ Chí Minh

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực