Quyết định 5800/QĐ-UBND

Quyết định 5800/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5800/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 23 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 138/TTr-PTP ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 04 văn bản của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và 16 văn bản của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Quốc Thuận

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

01

38/2006/NQ-HĐND

05/7/2006

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010).

31/12/2010

Hết hiệu lực do kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất, kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 24 Luật Đất đai năm 2003.

02

45/2006/NQ-HĐND

20/12/2006

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp giai đoạn 2006 - 2020.

28/12/2013

Không còn phù hợp với Quyết định số 6705/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Gò Vấp.

03

14/2007/NQ-HĐND

18/12/2007

Nghị quyết về việc thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp.

05/3/2008

Không còn phù hợp vì UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 435/UBND-TM ngày 05/3/2008 yêu cầu UBND quận Gò Vấp nộp toàn bộ số tiền còn tồn mà quận đã thu Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian qua vào ngân sách quận. Tất cả các khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quận được xem là một khoản thu ngân sách của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố quận đã nộp toàn bộ số tiền thu Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng vào ngân sách quận.

04

22/2008/NQ-HĐND

11/7/2008

Nghị quyết về ban hành Quy chế tổ chức và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

25/9/2012

Không còn hiệu lực vì Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phướng thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

06/1999/QĐ-UB-NC

11/5/1999

Quyết định về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức, sử dụng và quản lý tủ sách pháp luật ở phường.

02/4/2010

Không còn phù hợp với Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

02

647/QĐ-UB-NC

28/9/1999

Quyết định về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

27/6/2013

Không còn phù hợp với Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc sáp nhập “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận Gò Vấp” và “Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quận Gò Vấp” thành “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận Gò Vấp”.

03

178/QĐ-UB-NC

15/3/2000

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban an toàn giao thông quận.

13/10/2011

Không còn phù hợp với Quyết định số 4901/QĐ-BATGT ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố; Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

04

186/QĐ-UB-NC

24/3/2000

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận.

12/8/2011

Không còn phù hợp với Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định 03/2000/QĐ-UB-NC ngày 20 tháng 01 năm 2000 của UBND thành phố và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012.

05

1026/2002/QĐ-UB

23/12/2002

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề thuộc UBND quận Gò Vấp.

22/7/2009

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của UBND quận Gò Vấp phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề Quang Trung.

06

1119/QĐ-UB

27/3/2003

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao thuộc quận Gò Vấp.

24/12/2007

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của UBND quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao.

07

218/2004/QĐ-UB

28/4/2004

Quyết định về việc xây dựng lực lượng dự bị động viên

05/9/2012

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 5267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND quận Gò Vấp về việc xây dựng lực lượng dự bị động viên.

08

219/2004/QĐ-UB

28/4/2004

Quyết định về huy động lực lượng dự bị động viên.

05/9/2012

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND quận Gò Vấp về việc huy động lực lượng dự bị động viên.

09

114/2005/QĐ-UB

18/02/2005

Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng quận Gò Vấp.

12/8/2007

Không còn phù hợp với Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh.

10

335/2005/QĐ-UB

20/4/2005

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

27/6/2010

Không còn phù hợp với Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc (Mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

11

409/2005/QĐ-UB-QLĐT

29/4/2005

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 phường 12 quận Gò Vấp diện tích 458,5 ha.

24/9/2007

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của UBND quận Gò Vấp về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 phường 12 quận Gò Vấp.

12

05/2005/QĐ-UBND

01/11/2005

Quyết định về ban hành, triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào công tác giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn quận.

06/01/2012

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của UBND quận Gò Vấp ban hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 vào công tác giải quyết hồ sơ hành chính.

13

06/2005/QĐ-UBND

16/12/2005

Quyết định về ban hành quy chế về chế độ thông tin báo cáo.

27/5/2008

Không còn phù hợp với Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của UBND quận Gò Vấp về tổ chức và sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Gò Vấp; không còn phù hợp với chế độ thông tin báo cáo theo từng ngành, từng lĩnh vực của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật theo hệ thống ngành dọc.

14

01/2006/QĐ-UBND

11/01/2006

Quyết định về ban hành Quy chế phân công quản lý cho Ủy ban nhân dân phường.

27/6/2010

Không còn phù hợp với Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc (Mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

15

15/2006/QĐ-UBND

07/4/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

26/4/2010

Không còn hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

08/2005/CT-UBND

04/11/2005

Chỉ thị về việc tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

27/3/2008

Không còn phù hợp vì UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5800/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5800/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo15/08/2013
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5800/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5800/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Ngọc Quốc Thuận
       Ngày ban hành23/07/2013
       Ngày hiệu lực23/07/2013
       Ngày công báo15/08/2013
       Số công báoSố 35
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5800/QĐ-UBND 2013 công bố văn bản hết hiệu lực Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

           • 23/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực