Quyết định 581/QĐ-BNN-TC

Quyết định 581/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán chi Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 581/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự toán chi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 581/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ TOÁN CHI NĂM 2012 VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phí quản lý Chương trình bảo vệ và phát triển rừng phần Trung ương (0,7% vốn lâm sinh) cho Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 15/VPBCĐ ngày 17/4/2012 của Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán chi hoạt động năm 2012 của Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, tổng số tiền: 7.000.000.000 đồng (Chi tiết theo phụ biểu 01 đính kèm).

Và Kế hoạch đấu thầu tổng thể năm 2012, trong đó:

- Phần không đấu thầu: 2.814.000.000 đồng

- Phần tổ chức đấu thầu: 4.186.000.000 đồng

(Chi tiết tại phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Giao cho Tổng cục lâm nghiệp và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tổ chức thực hiện chi ngân sách năm và các gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
K.T VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 581/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu581/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực23/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 581/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 581/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự toán chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 581/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự toán chi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu581/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành23/04/2012
        Ngày hiệu lực23/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 581/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự toán chi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 581/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự toán chi

            • 23/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực