Quyết định 588/QĐ-KTNN

Quyết định 588/QĐ-KTNN năm 2013 phân công công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 588/QĐ-KTNN 2013 phân công công tác Tổng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước:

1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trước pháp luật, trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; lãnh đạo, điều hành các công việc có tính chiến lược trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước.

 Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong từng lĩnh vực công tác của Kiểm toán Nhà nước.

3. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Tổng Kiểm toán Nhà nước những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền. Những công việc liên quan đến các Phó Tổng Kiểm toán khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

4. Khi vắng mặt tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước hoặc thấy cần thiết, Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thường trực lãnh đạo công tác của Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thường trực vắng mặt thì Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy nhiệm một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước khác lãnh đạo công tác của Kiểm toán Nhà nước.

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vắng mặt thì Tổng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc hoặc phân công cho một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đó.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước:

1. Tổng Kiểm toán Nhà nước

a) Phụ trách chung các lĩnh vực công tác trong toàn ngành; lãnh đạo và chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật Kiểm toán Nhà nước.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác phát triển Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược.

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

- Công tác cải cách hành chính.

- Công tác kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ quan đảng, cơ yếu và dự trữ quốc gia.

- Công tác đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước.

- Quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

- Những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và nhiệm vụ đột xuất khác.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Kiểm toán Nhà nước.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib.

2. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái

a) Thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thường trực.

b) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước.

- Thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở của Kiểm toán Nhà nước.

- Công tác tài chính - kế toán, hành chính, quản trị, văn thư - lưu trữ.

- Công tác kiểm toán trong các lĩnh vực ngân hàng nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng và các quỹ tài chính tập trung của Nhà nước (ngoài ngân sách).

- Công tác thông tin, tuyên truyền, quan hệ công chúng.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Thủ trưởng cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Kiểm toán Nhà nước; Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; Báo Kiểm toán.

3. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng

a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác pháp chế.

- Công tác hợp tác quốc tế.

- Công tác kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án vay nợ, viện trợ và công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

b) Tham gia Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V; Kiểm toán Nhà nước khu vực I; Kiểm toán Nhà nước khu vực V.

4. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc

a) Thực hiện nhiệm vụ ủy viên thường trực Ban cán sự đảng; Phó bí thư thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

b) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ của Kiểm toán Nhà nước.

- Quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Kiểm toán Nhà nước.

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Kiểm toán Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước; chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Kiểm toán Nhà nước khu vực II; Kiểm toán Nhà nước khu vực III; Kiểm toán Nhà nước khu vực XI; Trung tâm Tin học.

5. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân

a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong phạm vi Kiểm toán Nhà nước; Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II; Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

6. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên

a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học.

- Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán;

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Kiểm toán Nhà nước khu vực VI; Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

7. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành

a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác kiểm toán lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai, doanh nghiệp nhà nước; công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV; Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI; Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.

8. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa

a) Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác kế hoạch, tổng hợp về hoạt động kiểm toán.

- Quan hệ công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan khác trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua kết quả kiểm toán.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

b) Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III; Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các Ngân hàng thương mại nhà nước;
- Lưu: VT, TCCB (15)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 588/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu588/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 588/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 588/QĐ-KTNN 2013 phân công công tác Tổng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 588/QĐ-KTNN 2013 phân công công tác Tổng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu588/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành22/05/2013
       Ngày hiệu lực22/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 588/QĐ-KTNN 2013 phân công công tác Tổng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 588/QĐ-KTNN 2013 phân công công tác Tổng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước