Quyết định 589/QĐ-UBND

Quyết định 589/QĐ-UBND phê duyệt hệ thống biểu chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 589/QĐ-UBND 2018 hệ thống biểu chi tiết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 589/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG BIỂU CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 118/SKHĐT-THQH ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành hệ thống biểu chi tiết kèm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ thống biểu chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018 (đính kèm các biểu chỉ tiêu).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT (30b);
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien (01).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 


PHỤ LỤC BIỂU

KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang)

S Biểu

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp thực hiện

Biểu 1

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 2

Các chỉ tiêu xã hội và môi trường năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 3

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê tỉnh

Biểu 4

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

BQL Phát triển đảo Phú Quốc

Biểu 5

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2017 và kế hoạch 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 6

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 7

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2017 và kế hoạch 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 8

Tình hình thu chi ngân sách năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 9

Giá trị sản xuất, GDP và cơ cấu GDP năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 10

Tình hình thực hiện kế hoạch ngành ngân hàng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh KG

 

Biểu 11

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 12

Tình hình xuất nhập khẩu năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 13

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 14

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 15

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2017 và kế hoạch 2018

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 16

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 17

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển vận tải năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Giao thông và Vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 18

Tình hình phát triển Bưu chính - Viễn thông năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 19

Tình hình thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 20

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Dân số - Lao động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 21

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 22

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 23

Tình hình thực hiện kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 24

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Văn hóa thông tin năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 25

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thể dục thể thao năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 26

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển phát thanh truyền hình năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đài phát thanh truyền hình

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 27

Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu 28

Tổng hợp 19 tiêu chí nông thôn mới tại 118 xã

Sở Nông nghiệp & PTNT

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND các huyện, thị xã, thành phố


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 589/QĐ-UBND 2018 hệ thống biểu chi tiết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 589/QĐ-UBND 2018 hệ thống biểu chi tiết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu589/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 589/QĐ-UBND 2018 hệ thống biểu chi tiết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 589/QĐ-UBND 2018 hệ thống biểu chi tiết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang

            • 15/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực