Quyết định 59/2016/QĐ-UBND

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

I BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e, khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 49/TTr-STTTT ngày 03/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU; TTHĐND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng: VX, NC-NgV;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, (TD4-16).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của y ban nhân dân tỉnh)

Stt

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

01

05/2007/CT-UBND

15/3/2007

Triển khai Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

02

08/2010/CT-UBND

22/6/2010

Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tng vin thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

03

11/2012/CT-UBND

15/8/2012

Tăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyn hình và truyn thanh không dây trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

04

12/2014/CT-UBND

09/5/2014

Đẩy mnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đon 2014 - 2020.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực23/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành13/12/2016
       Ngày hiệu lực23/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bình Phước

          • 13/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/12/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực