Quyết định 590/QĐ-BTP

Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho báo cáo viên, tuyên truyền viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 giới thiệu phổ biến nội dung ý nghĩa Hiến pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHO BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHO BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho báo cáo viên, tuyên truyền viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để đội ngũ này tham gia tích cực, có chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung Hiến pháp đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở cấp huyện, cấp xã, các tầng lớp nhân dân bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

b) Xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức Hội nghị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc gii thiệu nội dung, ý nghĩa về Hiến pháp cần quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Chính phủ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức Hội nghị; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung giới thiệu, phổ biến:

Giới thiệu, phổ biến về nội dung, ý nghĩa, điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

2. Tổ chức Hội nghị

2.1. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị:

- Hình thức: tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: ½ ngày trong khoảng thời gian cuối tháng 03 năm 2014.

- Địa điểm:

+ Điểm cầu Hà Nội: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

+ Đim cầu tại các địa phương: Văn phòng y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.2. Chủ trì và Báo cáo viên của Hội nghị

2.2.1. Chủ trì Hội nghị

- Mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Mời đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

2.2.2. Báo cáo viên Hội nghị

+ 01 đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

+ 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

2.3. Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

2.3.1.Thành phần mời dự Hội nghị

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

2.3.2. Thành phần triệu tập

- Báo cáo viên pháp luật Trung ương (270 người);

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (100 người);

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố của Thành phố Hà Nội (100 người).

2.3.3. Thành phần viết bài, đưa tin: Phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự và đưa tin về Hội nghị (30 người).

Tổng số: 500 người.

2.4. Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu ở địa phương:

2.4.1. Thành phần mời dự Hội nghị

- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.4.2. Thành phần triệu tập

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng cấp tỉnh.

2.4.3. Thành phần viết bài, đưa tin: Phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự và đưa tin về Hội nghị.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức và thực hiện Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Hội nghị, dự thảo công văn gửi Bộ, ngành, địa phương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị; dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị.

b) Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có trách nhiệm chuẩn bị phát biểu khai mạc, bế mạc của các đồng chí Lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

c) Văn phòng Bộ có trách nhiệm dự thảo công văn và liên hệ mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì Hội nghị; chuẩn bị về hội trường, đón tiếp đại biểu; thẩm định dự toán, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo đúng quy định.

e) Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật trực tuyến, theo dõi, hỗ trợ về kỹ thuật trực tuyến cho Hội nghị tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội và 62 điểm cầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức và thực hiện Hội nghị tại các điểm cầu địa phương

2.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức và thực hiện Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu địa phương; triệu tập các thành phần tham dự Hội nghị thuộc địa phương mình quản lý.

2.2. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại địa phương.

3. Kinh phí

3.1. Kinh phí tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội được sử dụng từ nguồn kinh phí Bộ Tư pháp được cấp để thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp.

3.2. Kinh phí tổ chức Hội nghị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương năm 2014.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu590/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 giới thiệu phổ biến nội dung ý nghĩa Hiến pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 giới thiệu phổ biến nội dung ý nghĩa Hiến pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu590/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 giới thiệu phổ biến nội dung ý nghĩa Hiến pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 giới thiệu phổ biến nội dung ý nghĩa Hiến pháp

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực