Quyết định 591/QĐ-UBND

Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm: 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 591/QĐ-UBND 2018 công bố 2 thủ tục mới 1 thủ tục bãi bỏ tài nguyên môi trường Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM: 02 TTHC MỚI VÀ 01 TTHC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm: 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- UB
ND cấp xã (UBND cấp huyện sao gi);
- Cng thông tin điện t tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực môi trường

1

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

UBND cấp xã

Không

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tviệc sử dụng nguồn gen.

II

Lĩnh vc đất đai

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ; Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

- Thời hạn giải quyết; không quá 45 ngày.

UBND cấp xã

Không

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực đất đai

1

T-GLA-285658-TT

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 591/QĐ-UBND 2018 công bố 2 thủ tục mới 1 thủ tục bãi bỏ tài nguyên môi trường Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 591/QĐ-UBND 2018 công bố 2 thủ tục mới 1 thủ tục bãi bỏ tài nguyên môi trường Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu591/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 591/QĐ-UBND 2018 công bố 2 thủ tục mới 1 thủ tục bãi bỏ tài nguyên môi trường Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 591/QĐ-UBND 2018 công bố 2 thủ tục mới 1 thủ tục bãi bỏ tài nguyên môi trường Gia Lai

            • 28/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực