Quyết định 595/QĐ-UBND

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1146/SKHĐT-TH ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi chung là Quy hoạch tỉnh).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp và báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, THptth250.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành06/08/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

            • 06/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực