Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 601/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Sở Giao thông An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 315/TTr- SGTVT ngày 04 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:

STT

Tên Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

I

Lĩnh vực bảo trì đường bộ (Ban quản lý bảo trì đường bộ)

1

Tư vấn quản lý dự án đối với các dự án bảo trì đường bộ

2

Tư vấn giám sát công trình đối với các dự án bảo trì đường bộ

3

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ ơ dự thầu đối với các dự án bảo trì đường bộ

4

Dịch vụ bảo trì thường xuyên các tuyến đường tỉnh

II

Lĩnh vực đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô (Trường Kỹ thuật nghiệp vụ

 

Giao thông vận tải An Giang)

1

Đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô các hạng B2; C; B2 lên C; B2 lên D cho học viên thuộc đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện

2

Đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô các hạng B2; C; B2 lên C; B2 lên D cho học viên thuộc đối tượng lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Chính phủ.

III

Lĩnh vực kiểm định phương tiện thủy, bộ

1

Kiểm định cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, qna toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang)

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải được phê duyệt, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này, gửi Sở Giao thông vận tải để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ: Tài chính; Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 601/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu601/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 601/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 601/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Sở Giao thông An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 601/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Sở Giao thông An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu601/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 601/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Sở Giao thông An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 601/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Sở Giao thông An Giang

            • 21/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực