Quyết định 6032/QĐ-UBND

Quyết định 6032/QĐ-UBND năm 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6032/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6032/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số;
Căn cứ Quyết định số 203/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 5213/QĐ ngày 18 tháng 4 năm 2003 về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số khu vực huyện Ninh Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2938/TTr-STC ngày 27 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận; bao gồm 03 Chương, 13 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8182/QĐ ngày 17/12/2004 và Quyết định số 1043/QĐ ngày 05/5/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh và khu vực huyện Ninh Sơn, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số;

Căn cứ Quyết định số 203/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 5213/QĐ ngày 18/4/2003 về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số khu vực huyện Ninh Sơn;

Để thực hiện chức năng giám sát của Nhà nước đối với hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng những quy định của pháp luật tại Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận và khu vực như sau:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, với thành phần theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận gồm các thành viên sau:

- Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Thanh tra tỉnh làm ủy viên;

- Đại diện Sở Tư pháp làm ủy viên;

- Đại diện Công an tỉnh làm ủy viên;

- Đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh làm ủy viên;

- Đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận làm Thư ký Hội đồng.

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát.

1. Hội đồng Giám sát xổ số phải có đủ thành viên khi làm nhiệm vụ:

Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, một số thành viên không thể tham gia thì ngoài đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết, tối thiểu phải có 3 (ba) thành viên là đại diện Sở Tài chính, Công an tỉnh và Sở Tư pháp tham dự. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng giám sát vắng thì Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội đồng giám sát.

Việc thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát xổ số, Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Hội đồng Giám sát xổ số hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Cuộc họp Hội đồng Giám sát có hiệu lực khi có ít nhất là 2/3 thành viên tham dự. Trường hợp có các ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề thì quyết định được thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng nhất trí thông qua. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng, hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

3. Để đảm bảo việc tham gia giám sát đầy đủ và thường xuyên, các thành viên Hội đồng giám sát cử cán bộ ủy quyền (bằng văn bản) thực hiện nhiệm vụ giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Giám sát xổ số về sự ủy quyền đó.

Trong quá trình thực hiện nhiêm vụ giám sát nếu có vấn đề phát sinh đột xuất, thành viên (hoặc cán bộ ủy quyền) tham gia giám sát phản ánh kịp thời cho thường trực Hội đồng giám sát (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký) để xem xét giải quyết.

4. Hội đồng giám sát họp định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, Thư ký Hội đồng có trách nhiệm giúp Hội đồng Giám sát xổ số về nội dung, tài liệu và điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc họp. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch mời họp Hội đồng đột xuất để xử lý công việc kịp thời.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 4. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng.

1. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Kiểm tra số lượng; xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng); các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất;

b) Kiểm tra số lượng và việc thoả mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định;

c) Giám sát việc kiểm tra quá trình vận hành của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng; giám sát việc kiểm tra khối lượng, kích thước của bóng trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ theo quy định;

d) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

đ) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị để đo kích thước bóng);

e) Giám sát việc đảo vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay);

g) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình tivi), đảm bảo thuận lợi cho việc giám sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

h) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng;

i) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

k) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trường hợp xét thấy cần thiết);

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị phục vụ quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng làm việc;

-  Thiết bị không đáp ứng được các yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

-  Có biểu hiện gian lận trong quay số.

d) Hội đồng giám sát có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

- Trong khi quay số mở thưởng, bóng rơi ra khỏi lồng cầu;

- Nhiều lần quay số chỉ ra một kết quả ở một hạng giải;

đ) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong tổ chức quay số mở thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi.

1. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông);

- Giám sát việc kiểm đếm, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

- Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé đã thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định và trước khi đưa vào lưu trữ;

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số vé tiêu thụ và doanh thu bán vé trong kỳ của Công ty Xổ số kiến thiết. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám sát xổ số ký biên bản xác nhận kết quả kỳ phát hành xổ số truyền thống.

- Đối với điểm thanh hủy vé ngoài tỉnh:

+ Tại các Văn phòng đại điện của Công ty hoặc điểm thu hồi vé số không tiêu thụ hết ngoài tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ số ủy quyền cho Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh bạn thực hiện;

+ Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm giám sát việc kiểm đếm toàn bộ số vé hủy đã kiểm đếm bước 1 tại các tỉnh, xác nhận kết quả kiểm đếm bước 2, làm cơ sở để Công ty xác định doanh thu bán vé trong kỳ.

- Trường hợp được Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh bạn ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số kiến thiết truyền thống của tỉnh bạn phát hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không tiêu thụ hết thì Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận và Hội đồng giám sát khu vực có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo biên bản thoả thuận ủy quyền giữa Hội đồng Giám sát xổ số hai tỉnh.

b) Đối với xổ số Lô tô:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, đối chiếu giữa cuống vé hoặc phần lưu của vé đã thu hồi với bảng kê số dự thưởng của từng đại lý;

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô trước giờ quay số mở thưởng theo quy định;

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé trúng hoặc phần lưu trúng thưởng theo kết quả mở thưởng của từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô trước khi đưa vào lưu trữ.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô đã thu hồi; việc tổng hợp lập bảng kê cuống vé hoặc phần lưu của vé Lô tô trúng thưởng; xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong kỳ; số vé Lô tô trúng thưởng từng loại giải và giá trị trả thưởng của đợt phát hành. Trên cơ sở đó ký biên bản tổng hợp các số liệu về kết quả phát hành xổ số Lô tô.

c) Đối với xổ số biết kết quả ngay (cào, bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành;

- Giám sát việc vô hiệu hoá vé đã thu hồi theo đúng quy định.

- Xác nhận số liệu vé bán không hết thu hồi vé đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.

2. Quyền hạn của Hội đồng:

a) Hội đồng Giám sát xổ số có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu xổ số Lô tô đại lý mang nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định;

- Cuống hoặc phần lưu vé xổ số Lô tô không có số dự thưởng;

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay khi nhận vé bán.

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số.

1. Chủ tịch Hội đồng là người lãnh đạo và điều hành Hội đồng Giám sát xổ số, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính. Giúp Chủ tịch Hội đồng có Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc thường xuyên hàng ngày và chịu trách nhiệm về việc giải quyết của mình trước Chủ tịch và Hội đồng giám sát.

2. Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Phân công cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát; điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả quay số mở thưởng;

 - Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên khác của Hội đồng Giám sát xổ số.

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quá trình giám sát hoạt động quay số mở thưởng và thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

4. Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

Mục 2:

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ KHU VỰC

Điều 8. Căn cứ tình hình cụ thể, Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận đề xuất với Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng Giám sát xổ số khu vực huyện để làm nhiệm vụ giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé số không tiêu thụ hết trước giờ quay số mở thưởng và vận chuyển về trụ sở chính để kiểm đếm lại.

Điều 9. Thành phần Hội đồng Giám sát xổ số khu vực huyện gồm:

- Đại diện Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Công an huyện làm ủy viên;

- Đại diện Phòng Tư pháp làm ủy viên;

- Đại diện Thanh tra huyện làm ủy viên;

- Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận làm Thư ký.

Điều 10. Cơ chế hoạt động; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số khu vực thực hiện thống nhất như tại Điều 3, Điều 5 (điểm a khoản 1 và khoản 2), Điều 6 và Điều 7 (trừ phụ cấp kiêm nhiệm) của Quy chế này.

Mục 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

1. Xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng Giám sát bao gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng Giám sát xổ số;

- Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số;

- Mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc tuân thủ các quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết.

Điều 12. Trách nhiệm của Công ty Xổ số kiến thiết

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng và thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thu hồi;

2. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giám sát của Hội đồng, chi trả phụ cấp kiêm nhiệm và thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát theo quy định.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Giám sát xổ số khu vực, Công ty Xổ số kiến thiết và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Giao cho Sở Tài chính và Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6032/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6032/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6032/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6032/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6032/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6032/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6032/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6032/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực