Quyết định 605/QĐ-UBND

Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 112/2014/NĐ-CP quản lý cửa khẩu biên giới đất liền">09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Thực hiện Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 328/TTr-SCT ngày 17 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (B/c)
- Bộ Công Thương;
(B/c)
- Bộ Tài chính;
(B/c)
- Bộ Nông nghiệp và PTNN;
(B/c)
- Bộ Quốc phòng;
(B/c)
- Tổng cục Hải quan;
(B/c)
- TT. Tỉnh ủy;
(B/c)
- TT. HĐND tỉnh;
(B/c)
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH,
TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đoàn Đức Long

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 605/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp quản lý nhà nước đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ trong hoạt động tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là lối mở Pô Tô).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Đảm bảo công tác quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa tại lối mở Pô Tô được thực hiện thống nhất, đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động tái xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp hoạt động phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Khi có vụ việc xảy ra tại khu vực cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất quy trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; trường hp vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì cùng bàn bạc thống nhất và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý.

4. Các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành (Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch) tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng bố trí đủ lực lượng, thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch bố trí cán bộ, công chức, chiến sĩ làm việc tăng ca, thêm giờ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thương nhân khi có điều kiện thực hiện thông quan hàng hóa.

Điều 4. Phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. S Công Thương

Là đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị về việc chấp hành pháp luật của tổ chức, thương nhân trong hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua li mở Pô Tô.

Tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung những quy định không hợp lý; xử lý các trường hợp vi phạm của tổ chức, thương nhân theo quy đnh; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp với các lực lượng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực biên giới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổng hợp kết quả tái xuất hàng hóa của thương nhân, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tồ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tái xuất hàng hóa trong phạm vi địa bàn quản lý của Biên phòng; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực biên giới.

Tổ chức quản lý, điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa trong phạm vi địa bàn quản lý của Biên phòng đảm bảo thông suốt, không gây ùn tắc tại khu vực biên giới.

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo mọi mặt về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu Kinh tế cửa khẩu.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm; đặc biệt là công tác chống thẩm lậu hàng vào thị trường nội địa, đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm theo quy định.

Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới, phòng chống tội phạm về môi trường.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng, phương tiện tham gia giao thông vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, chở quá tải trọng cho phép, dừng, đỗ không đúng nơi quy định tại các tuyến đường ngoài khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

4. S Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp vi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kim soát tải trọng xe đối với các phương tiện vận tải hàng hóa tái xuất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các điều kiện kinh doanh vận tải, phương tiện và người lái theo quy định.

Rà soát hạ tầng giao thông khu vực lối mở biên giới, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa.

5. S Tài chính

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phí, lệ phí, liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, lối mở phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và các quy định của pháp luật.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành quy trình và tổ chức thực hiện điều tiết phương tiện, hàng hóa tái xuất ra, vào Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện.

Phối hợp với UBND huyện Phong Thổ và các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Cửa khẩu Ma Lù Thàng và lối mở Pô Tô như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan, môi trường sinh thái và các vấn đề phát sinh khác.

Tổ chức cung cấp và khai thác các dịch vụ trong Khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hướng dẫn, sắp xếp phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, tái xuất trong Khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo thuận tiện, trật tự, an toàn.

Thông báo kịp thời về Sở Công Thương những doanh nghiệp không chấp hành việc thực hiện quy trình điều tiết khi tham gia hoạt động tái xuất hàng hóa tại lối mở Pô Tô.

7. Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng

Tổ chức giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa theo quy trình nghiệp vụ hải quan đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức công tác phối hợp trong chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong lĩnh vực hải quan. Kịp thời thông báo cho Sở Công Thương trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về kinh doanh xuất nhập khẩu, tái xuất để tổng hp báo cáo UBND tỉnh.

Định kỳ tổng hợp số liệu về hoạt động tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô gửi Sở Công Thương trước ngày 05 hàng tháng để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

8. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Phong Thphối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh cửa khẩu Ma Lù Thàng và các đơn vị chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức có hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa kê khai, nộp phí, lệ phí theo quy định; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai kế hoạch thu, chống thất thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quản lý thu ngân sách theo quy định.

9. Các lực lượng kiểm dịch: Y tế, động vật, thực vật

Tổ chức lực lượng, phương tiện kỹ thuật thực hiện hoạt động kiểm dịch đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

10. Kho bạc Nhà nước tỉnh, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên đa bàn

Tổ chức quản lý số tiền ký quỹ, đặt cọc của doanh nghiệp theo quy đnh hiện hành. Thông báo cho Sở Công Thương và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết khi số tiền ký quỹ, đặt cọc của doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán các chi phí theo quyết định của cơ quan xử lý vi phạm.

11. UBND huyện Phong Thổ và các s, ngành, đơn vị liên quan

Phối hợp với các lực lượng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực biên giới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Khi xảy ra hiện tượng ách tắc phương tiện, hàng hóa, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương yêu cầu thương nhân đưa hàng về các kho, bãi đã đăng ký trên địa bàn; không để các phương tiện vận tải hàng hóa dừng, đỗ dọc các tuyến đường gây cản trở giao thông; không để hàng hóa thẩm lậu vào thị trường nội địa và gây ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa, nguồn điện và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tái xuất và lưu giữ, bảo quản hàng hóa tại khu vực tái xuất hàng hóa.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày hiệu lực 27/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/06/2018
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Đoàn Đức Long
Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày hiệu lực 27/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/06/2018
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu 2016