Quyết định 606/QĐ-UBND

Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 112/2014/NĐ-CP quản lý cửa khẩu biên giới đất liền">09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Thực hiện Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Công văn số 4561/BCT-XNK ngày 26/5/2016 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 364/TTr-SCT ngày 27 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNN;
(B/c)
- Bộ Quốc phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- TT
. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P
hó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Đức Long

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 606/ QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy tắc này quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

2. Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Hàng hóa tái xuất

Tất cả hàng hóa đủ điều kiện được kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2014/TT-BCT) đều được tái xuất qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 05/2014/TT-BCT phải đáp ứng các điều kiện:

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật kinh doanh tạm nhập, tái xuất tính đến thời điểm công bố.

- Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không bị xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, phí tại địa bàn tỉnh Lai Châu tính đến thời điểm công bố.

- Ưu tiên các doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại địa bàn tỉnh Lai Châu; các doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa từ 02 năm trở lên và có hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký với thương nhân nước ngoài.

2. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 05/2014/TT-BCT phải đáp ứng các điều kiện:

- Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11, Mục 2, Chương II Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

- Ưu tiên các doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại địa bàn tỉnh Lai Châu; các doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa từ 02 năm trở lên và có hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký với thương nhân nước ngoài.

3. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa quy định tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 05/2014/TT-BCT phải đáp ứng các điều kiện:

- Doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Doanh nghiệp khi thực hiện tái xuất hàng hóa phải có Giấy phép của Bộ Công Thương quy định tại Chương III Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

- Ưu tiên các doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại địa bàn tỉnh Lai Châu; các doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa từ 02 năm trở lên và có hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký với thương nhân nước ngoài.

Điều 4. Quy định cụ thể

1. Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng được các nguyên tắc tại quy định này, doanh nghiệp có thể đăng ký tái xuất một hoặc nhiều nhóm hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

2. Căn cứ khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng tại khu vực lối mở, tình hình xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước và trên cơ sở đề xuất của cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định số lượng doanh nghiệp và công bố doanh nghiệp cụ thể thực hiện tái xuất từng nhóm hàng hóa và thời hạn thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đảm bảo các yêu cầu về: Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước và không ảnh hưởng đến quan hệ với nước bạn.

Điều 5. Xóa tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bị xóa tên trong danh sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố khi vi phạm một trong số các trường hợp sau:

1. Gian lận về nội dung cam kết, kê khai hồ sơ, số liệu báo cáo.

2. Không thực hiện hoặc thực hiện báo cáo chậm so với thời gian quy định tại Khoản 6 Điều 6 Quy định này từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng.

3. Không vận chuyển hàng hóa tái xuất đúng tuyến đường, địa điểm, thời gian như đăng ký trong hồ sơ hải quan.

4. Không chấp hành sự điều tiết phương tiện vận chuyển hang hóa tạm nhập, tái xuất của các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu.

5. Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

6. Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

7. Buôn lậu, gian lận thương mại và thẩm lậu hàng hóa tạm nhập, tái xuất vào thị trường nội địa.

8. Vi phạm các Nội quy cửa khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp theo nguyên tắc lựa chọn; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố doanh nghiệp được lựa chọn; tổng hợp những vi phạm của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định xóa tên doanh nghiệp khỏi danh sách đã công bố; thông báo công khai nội dung Quy định này tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương để các doanh nghiệp có nhu cầu tái xuất hàng hóa biết và thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thông báo công khai Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện điều tiết phương tiện hàng hóa tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cần thiết.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định và phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy định này.

5. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa, nguồn điện và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tái xuất và lưu giữ, bảo quản hàng hóa tại khu vực tái xuất hàng hóa; kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình thực hiện để có các biện pháp điều tiết hàng hóa hợp lý, không để xẩy ra buôn lậu, gian lận thương mại, thẩm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa.

6. Doanh nghiệp tham gia hoạt động tái xuất hàng hóa phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quy định này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả hoạt động kinh doanh gửi về Sở Công Thương trước ngày 05 của tháng sau và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

7. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày hiệu lực 27/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/06/2018
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Đoàn Đức Long
Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày hiệu lực 27/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/06/2018
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 606/QĐ-UBND lựa chọn công bố doanh nghiệp tái xuất hàng hóa lối mở Pô Tô Lai Châu 2016