Quyết định 609/QĐ-UBND

Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư 2015-2020 định hướng 2025 Điện Biên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BỐ TRÍ DÂN CƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết số 367/NQ-ND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII - Kỳ họp thứ 14 về việc thông qua Quy hoạch tng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 909/TTr-SNN ngày 19/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tờ trình số 612/TTr-SKHĐT ngày 24/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm bố trí dân cư

- Quy hoạch, n định dân cư phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyn, tnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên: Vùng thiên tai cần di dời cấp bách, vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, ổn định dân di cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định và góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

2. Mục tiêu quy hoạch

- Về bố trí dân cư: btrí, sắp xếp ổn định cho 5.219 hộ, 28.696 nhân khẩu.

Cụ thể như sau:

+ Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: 3.905 hộ, 21.289 nhân khẩu (xen ghép 2.421 hộ; ổn định tại chỗ 27 hộ; di chuyển tập trung: 1.466 hộ; thành lập 33 bản mới và tái thành lp 01 bản).

+ Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới: Di chuyển tập trung 45 hộ, 225 nhân khẩu, thành lập 02 bản mới (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

+ Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đán 79: 1.269 hộ, 7.182 nhân khẩu (Có dự án đầu tư riêng).

- Về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu:

Phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bn hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên là: giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học,… phù hợp với các tiêu chí trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Về đời sống dân cư:

+ Mục tiêu đến năm 2020:

(+) Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,58 triệu đồng/người/năm;

(+) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,83%;

(+) 95% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;

(+) Tỷ lệ hđược sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80%;

(+) Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 80%.

+ Mục tiêu đến năm 2025:

(+) Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng/người/năm;

(+) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,33%;

(+) 100% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;

(+) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%;

(+) Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cđạt 90%.

II. Quy hoạch bố trí n định dân cư giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2015

1. Giai đoạn 2015-2020

Ưu tiên thực hiện di chuyển, sắp xếp, ổn định dân cư các dự án bố trí dân cư đã được phê duyệt; đã có chtrương đầu tư; vùng có nguy cơ thiên tai cao.

- Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:

Di chuyển tp trung 260 hộ, 1.794 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai, thành lập 04 bản mới.

- Các dự án đã có chủ trương đầu tư:

Di chuyển tập trung 133 hộ, 789 nhân khu vùng có nguy cơ thiên tai, đặc biệt khó khăn; bố trí xen ghép 15 hộ, 128 nhân khẩu, thành lập 04 bn mới.

- B trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai cao:

Bố trí xen ghép, nội bản 736 hộ, 4.755 nhân khẩu; di chuyn tập trung 230 hộ, 1.464 nhân khu đã có đất sản xuất ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao; thành lập 08 bn mới.

- Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới:

Di chuyển tập trung 45 hộ, 225 nhân khẩu, thành lập 02 bản mới (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

- Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đề án 79: 1.269 hộ, 7.182 nhân khẩu (Có dự án đầu tư riêng).

2. Giai đon 2021-2025

- Ổn định tại chỗ 27 hộ, 129 nhân khẩu; bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 284 hộ, 1.109 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai.

- Bố trí xen ghép 414 hộ, 2.007 nhân khẩu; di chuyển tập trung 370 hộ, 1.777 nhân khẩu khu vực biên giới Việt - Lào; thành lp 05 bản mới.

- Bố trí xen ghép 942 hộ, 4.742 nhân khẩu; di chuyển tập trung 494 hộ, 2.595 nhân khẩu vùng đặc biệt khó khăn; thành lập 13 bản mới.

III. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Phấn đấu đến năm 2020, cơ bn hoàn thành các công trình thiết yếu theo thứ tự ưu tiên: đường giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà lớp học một số bản, nhà văn hóa cộng đồng bản, đường điện lưới quốc gia; nhất là ở các điểm bản dự kiến thành lập mới. Cụ th như sau (không bao gm các hạng mục được đầu tư bằng nguồn vốn riêng của Đán 79 và Quyết định số 570):

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bng nguồn vốn mục tiêu

a) Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:

- Giao thông: mmới 04 công trình đường giao thông (đường vào bn loại B và đường nội bản loại C); tiếp chi 03 công trình.

- Thủy lợi: 02 công trình (đầu tư xây dựng mới).

- Công trình nưc sinh hoạt: đầu tư xây dựng mới 03 công trình, tiếp chi 01 công trình.

- Nhà lớp học: đu tư xây dựng mới 03 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác).

- Nhà văn hóa: đu tư xây dựng mới 03 nhà văn hóa cộng đồng.

b) Các dự án đã có chủ trương đầu tư

- Giao thông: 05 công trình đường GTNT loại C (đầu tư xây dựng mới).

- Nước sinh hoạt: 05 công trình nước sinh hoạt (đầu tư xây dựng mới).

- Thủy lợi: 04 công trình (xây dựng mới).

- Nhà lớp học: đu tư xây dựng mới 04 công trình nhà lớp học bàn, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác).

c) Vùng có nguy cơ thiên tai

- Giao thông: 081 công trình đường GTNT loại C (đầu tư xây dựng mới).

- Thủy lợi: 02 công trình (đầu tư xây dựng mới)

- Nước sinh hoạt 07 công trình (đầu tư xây dựng mới).

d) Vùng biên gii Việt - Lào

- Giao thông: 06 công trình đường GTNT loại C (đầu tư xây dựng mới).

Nước sinh hoạt: 06 công trình (đầu tư xây dựng mới).

đ) Vùng đặc biệt khó khăn

- Giao thông: 13 công trình đường GTNT loại C (đầu tư xây dựng mới).

- Thủy lợi: 10 công trình (đầu tư xây dựng mới).

- Nước sinh hoạt: 14 công trình (đầu tư xây dựng mới).

2. Đầu tư xây dng cơ sở hạ tầng từ các nguồn vốn chương trình khác

- Đầu tư xây dựng mới 01 công trình đường GTNT; 01 công trình nước sinh hoạt; 04 công trình nhà lớp học (bằng nguồn vốn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP).

- Đầu tư xây dựng mới 18 công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn bản; 03 công trình nhà lớp học sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư xây dựng mới 40 công trình điện sinh hoạt phục vụ đời sống cho người dân trong vùng quy hoạch bằng nguồn vốn Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện.

IV. Định hướng phát triển sản xuất

1. Trồng trọt

a) Trồng cây lương thực có hạt: Khai thác có hiệu qudiện tích đất sản xuất hiện có để tăng sn lượng lương thực

- Đất trồng lúa nước: Đầu tư hoàn thiện, xây mới một số công trình thủy lợi, khuyến khích nhân dân tận dụng nguồn nước đ mrộng diện tích đất canh tác, đồng thời hỗ trợ nhân dân khai hoang. Chú trọng về đầu tư tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng.

- Đất nương các loại: Giảm dần diện tích đất nương, chuyn đi sang đất trồng cây lâm nghiệp và cây công nghiệp dài ngày.

b) Đối với các loại cây hoa màu hàng năm khác

Tăng dần diện tích trồng các loại cây hoa màu như đậu tương, lạc... trên chân ruộng 1 vụ và trên đất nương luân canh, nhằm ci tạo đất, hạn chế xói mòn rửa trôi bề mặt, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

c) Đối với trồng cây lâu năm

- Chú trọng trồng mới, tăng diện tích cây công nghiệp dài ngày. Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung: huyện Mường ng (cà phê); huyện Tủa Chùa (chè); huyện Tuần Giáo, Đin Biên, Mường Nhé, Mường Chà (cao su).

- Phát triển cây ăn qutrên cơ sở lựa chọn các giống cây chủ lực, có lợi thế, phù hp với điều kiện cụ thể từng địa phương.

2. Phát triển chăn nuôi

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, gia cầm; kim soát và phòng chống dịch bệnh, đầu tư xây dựng chuồng trại và chăn thả có kim soát, hạn chế chăn nuôi thả rông; cải tạo dần đàn gia súc, gia cầm, đưa các loại giống mới, chất lượng sản phẩm cao cho các hộ nông dân vùng quy hoạch.

3. Phát triển sản xuất lâm nghiệp

Phát triển sản xuất lâm nghiệp của vùng phải vừa đảm bo phát triển kinh tế vừa phải làm tốt chức năng phòng hộ: bo vệ, khoanh nuôi, trồng, chăm sóc rừng tự nhiên, rừng tái sinh; trồng rừng phòng hộ tập trung ở đầu nguồn các con suối; trồng một số loại cây rng có giá trị kinh tế cao.

4. Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ

Phát huy thế mạnh nghề truyền thống của từng vùng đkhuyến khích phát triển nghề dệt vải, thcẩm, đan lát. Phát triển một số ngành, nghề chế biến nông sản nhm gn sn xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, nâng cao hiệu quả sản xuất.

V. Các gii pháp chyếu đthực hiện

1. Về quy hoạch kế hoạch

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 được duyệt, tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư đtổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch bố trí dân cư theo thtự ưu tiên, nơi có nguy cơ cao về thiên tai phải bố trí thực hiện trước. Có kế hoạch cụ thể để thực hiện dứt điểm những dự án bố trí ổn định dân cư đang triển khai.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch nếu có sự thay đi cần điều chnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế của từng địa phương.

2. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Chính sách đất đai:

Xây dựng chính sách bố trí đất đai cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng Chương trình như: Cấp đất ở, miễn giảm thuế sdụng đất và cho thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh của các hộ trong quy hoạch.

+ Có chính sách khuyến khích các hộ, các thành phn kinh tế sử dụng đất đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả, làm cho đất được cải tạo thường xuyên, tạo điều kiện cho tích truộng đất và tập trung ruộng đất.

+ Tạo mọi điều kiện về quỹ đất cho các thành phần kinh tế ở vùng nông thôn thuê để xây dựng các cơ sở sn xuất nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: như kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, kinh tế HTX và kinh tế nhà nước.

- Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ nguồn đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo các dự án được phê duyệt, bao gồm các hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có); san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất (đối với khai hoang tập trung); đường giao thông (nội vùng quy hoạch và đường nối điểm dân cư đến tuyến giao thông gần nhất); công trình cấp nước sinh hoạt; thủy lợi nhỏ và một số công trình thiết yếu khác.

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình:

Thực hiện các ni dung hỗ trợ theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg.

- Các chính sách khác:

+ Thực hiện tốt chính sách htrợ đào tạo nghề cho lao động vùng quy hoạch theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

+ Hỗ trợ xây dựng nội dung, tchức các lớp tập huấn, bồi dưng về quản lý, tchức thực hiện chương trình cho cán bộ làm công tác bố trí dân cư và bảo đảm kinh phí chđạo thực hiện chương trình ở các cấp.

3. Giải pháp tạo quỹ đất ổn định dân cư

- Thu hồi diện tích đất sử dụng kém hiệu qucủa các tổ chức, cá nhân.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo qui hoạch, kế hoạch.

- Khai hoang, phục hóa mrộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp những nơi có điều kiện.

4. Giải pháp về phát triển sn xuất

- Thực hiện chuyn đi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển các loại Cây có giá trị kinh tế, chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, thúc đẩy tăng thu nhập cho hộ gia đình từ rừng.

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, chuyn giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh, tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

- Thực hiện đổi mới các hình thức kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn.

- Chđộng bố trí vốn lồng ghép của các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn vùng quy hoạch để hỗ trợ phát triển cho các hộ gia đình, nhất là những hộ di chuyển tập trung đến nơi mới theo chế độ chính sách hiện hành.

- Tăng cường thông tin, tìm kiếm thị trường; gn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân.

- Phát trin ngành nghề nông thôn, nhất là một số nghề truyền thống của các dân tộc như đan mây, dệt thổ cẩm...

5. Giải pháp về vốn đầu tư

Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp đầu tư cho Quy hoạch bố trí ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg cần lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác để thực hiện các nội dung Quy hoạch đã đề ra.

- Tổng vốn đầu tư: 2.184.598 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư trực tiếp (QĐ số 1776/QĐ-TTg): 789.251 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư phát triển: 695.142 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 94.109 triệu đồng.

+ Vốn dự kiến lng ghép từ các chương trình, dự án khác: 1.395.348 triệu đồng;

- Phân kỳ đầu tư:

+ Giai đoạn 2015-2020 là: 1.596.825 triệu đồng;

+ Giai đoạn 2021-2025 là: 587.773 triệu đồng.

6. Giải pháp về tuyên truyền

- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, các tổ chức xã hội và cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thc hiện bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch.

- Tăng cường huy động các nguồn lực từ nhân dân, đặc biệt là ở vùng bố trí dân cư xem ghép và ổn định tại chỗ, để duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng đang xuống cấp, n định sản xuất và sinh hoạt; góp phần thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gn với thế trận an ninh nhân dân, đm bảo thế trận phòng thủ chặt chẽ, liên hoàn, hình thành phòng tuyến nhân dân và an ninh nhân dân trên địa bàn toàn vùng nói chung, đặc biệt là địa bàn tuyến biên giới nói riêng.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, đy mạnh tự quản an ninh trật tự bn, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

- Xây dựng và cng cố hệ thng cơ sở chính trị các xã, bản biên giới vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

7. Giải pháp gim thiểu tác động môi trường

- Thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

- Đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền, khuyến nông, khuyến ngư, đưa khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển bền vững; đảm bảo an ninh lương thực kết hợp giữ đất sản xuất, chống xói mòn, rửa trôi.

- Đối với những đim bản mới: Hỗ trợ người dân tự ci tạo mặt bằng, làm nền nhà; tránh tác động mạnh làm thay đổi địa hình, địa mạo của đt; đảm bảo cho người dân định cư lâu dài, an toàn.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình phòng chống thiên tai; thực hiện tốt công tác cảnh báo thiên tai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch bố trí ổn định dân cư hàng năm, 5 năm trình UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tnh phân bnguồn vốn hỗ trợ t ngân sách Trung ương đthực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư, trên cơ sở thỏa thuận về danh mục, mục tiêu, giải pháp, tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án btrí dân cư trên địa bàn của tỉnh; thực hiện chủ đầu tư một số dự án được giao.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư 6 tháng, hàng năm, 5 năm, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan theo quy định.

2. S Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc tha thuận với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính về phần vốn và nguồn vốn htrợ từ ngân sách Trung ương đthực hiện dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư.

- Tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đầu tư tập trung, có trọng điểm các dự án thuộc Chương trình bố trí dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. S Tài chính

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phân bổ vốn Chương trình bố trí dân cư theo kế hoạch hàng năm;

- Thực hiện cấp phát, hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình bố trí dân cư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật, bổ sung điều chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện của các địa phương liên quan đến Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, dự toán vốn thực hiện Chương trình bố trí dân cư hàng năm, 5 năm, lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Qun lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn đảm bảo đúng mục tiêu, đúng chế độ, chính sách của Chương trình bố trí dân cư và theo các quy định hiện hành.

Hàng năm, chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các S ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông tn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh vàhội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT; (B/c)
-
Bộ Kế hoạch và ĐT; (B/c)
-
Bộ Tài chính; (B/c)
-
TT Tỉnh ủy; (B/c)
-
TT HĐND tỉnh;
- L/
đ UBND tỉnh;
- L/đ VP, CV TH1,2;
-
TT Công báo;
-
Lưu VT; NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 609/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 609/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/07/2015
Ngày hiệu lực 23/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 609/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư 2015-2020 định hướng 2025 Điện Biên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư 2015-2020 định hướng 2025 Điện Biên 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 609/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 23/07/2015
Ngày hiệu lực 23/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư 2015-2020 định hướng 2025 Điện Biên 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư 2015-2020 định hướng 2025 Điện Biên 2015

  • 23/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực