Quyết định 61/2001/QĐ-UB

Quyết định 61/2001/QĐ-UB về đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 461/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 13/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2001/QĐ/UB

Lạng sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản;

Căn cứ công văn số 01/BXD-VKT ngày 02/01/2001 của Bộ Xây dựng về việc lập đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 410/TT-SXD ngày 02/11/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ “Đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Lạng Sơn là cơ sở để xác định giá trị dự toán xây lắp, phục vụ công tác kế hoạch và quản lý, thanh toán vốn đầu tư XDCB, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 3. Sở Xây dựng căn cứ các quy định pháp luật hiện hành chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn áp dụng, tổ chức kiểm tra, quản lý thực hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện và thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ XD (b/c)
- Tỉnh uỷ (b/c),
- TT HĐND tỉnh (b/c),
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- Lưu VT, XD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2001
Ngày hiệu lực08/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2008
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýĐoàn Bá Nhiên
        Ngày ban hành08/11/2001
        Ngày hiệu lực08/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2008
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa xây dựng cơ bản Lạng Sơn