Quyết định 6110/QĐ-BCT

Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 thăm dò khai thác chế biến khoáng chất 2020


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6110/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG CHẤT MICA, PYRIT, QUARZIT, THẠCH ANH, SILIMANIT, SERICIT, VERMICULIT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 1664/UBND-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2013 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ quarzit tại tỉnh Thái Nguyên vào danh mục khai thác, chế biến quarzit;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm mỏ quarzit Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào điểm B, Mục II (Dự án khai thác, chế biến), Phụ lục 02 (Danh mục dự án đầu tư mới đến năm 2020) Quyết định số 386/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với công suất khai thác, chế biến là 250.000 m3/năm. Thời gian triển khai công tác khai thác, chế biến thực hiện trong giai đoạn đến năm 2015.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 386/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2013. Các nội dung khác của Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 6110/QĐ-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Diện tích, tọa độ góc điểm mỏ quarzit Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tên mỏ

Tên điểm

Hệ tọa độ VN – 2000 kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

X (m)

Y (m)

Điểm mỏ quarzit Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, diện tích 185,52 ha.

I

2400 922

597 522

II

2401 912

599 806

III

2401 337

600 314

IV

2400 272

597 714

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6110/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6110/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2013
Ngày hiệu lực27/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6110/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 thăm dò khai thác chế biến khoáng chất 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 thăm dò khai thác chế biến khoáng chất 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6110/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Dương Quang
       Ngày ban hành27/08/2013
       Ngày hiệu lực27/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 thăm dò khai thác chế biến khoáng chất 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6110/QĐ-BCT năm 2013 thăm dò khai thác chế biến khoáng chất 2020

           • 27/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực