Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính” do Đan Mạch tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt nội dung văn kiện dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TỪ PHÂN GIA SÚC NHẰM GIẢM THIỂU KHÍ PHÁT THẢI GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH” DO CHÍNH PHỦ ĐAN MẠCH TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định
131/2006/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ngày 09/11/2006.
Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT/BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 08 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ thư tài trợ ngày 30/11/2009 của Trung tâm học bổng Danida (DFC) Đan Mạch, người đại diện ký là ông Anne Christensen;
Căn cứ văn bản 216/TTg-QHQT ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp thẩm định ngày 9/3/2011 của Vụ Hợp tác quốc tế;
Xét công văn số 196/VCN-HTQT ngày 06/5/2010 của Viện Chăn nuôi trình Bộ xin phép triển khai dự án và công văn số 116/VCN-HTQT ngày 14/3/2011 của Viện Chăn nuôi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính” (Hồ sơ dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Đan Mạch thông qua Trung tâm học bổng Danida (DFC).

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan chủ dự án: Viện Chăn nuôi

5. Thời gian thực hiện dự án: (4 năm) từ 2011 - 2014

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu lâu dài: Biến chất thải chăn nuôi có hại cho môi trường thành nguồn năng lượng hữu ích thông qua phát triển công nghệ khí sinh học bền vững tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời tái sử dụng chất thải có hiệu quả cho cây trồng.

Mục tiêu ngắn hạn:

- Phát triển công nghệ khí sinh học sử dụng chất thải chăn nuôi bền vững, vệ sinh và phù hợp với điều kiện địa phương;

- Đánh giá hiệu quả của việc tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường và tối ưu hóa sử dụng carbon và chất dinh dưỡng trong chất thải sau biogas;

- Xây dựng mô hình hỗ trợ quyết định và phương án đánh giá theo chu trình để đánh giá tác động môi trường của việc áp dụng biện pháp quản lý và công nghệ khí sinh học mới.

Dự kiến kết quả:

- Tổng hợp kiến thức và xây dựng mạng lưới tổ chức giữa các cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạch định chính sách.

- Phát triển công nghệ khí sinh học bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương.

- Giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, tăng hiệu quả sử dụng đạm trong phân chuồng và làm tăng chất lượng đất, định lượng được carbon lưu giữ trong đất.

- Cải thiện vệ sinh và giảm thiểu rủi ro đến sức khỏe con người liên quan đến chất thải chăn nuôi thông qua áp dụng công nghệ khí sinh học và quản lý tốt chất thải chăn nuôi.

8. Tổng vốn dự án: 6.124.101 Kuron Đan Mạch (DKK) và 500.000.000VND

(Bằng chữ: Sáu triệu một trăm hai mươi bốn nghìn, một trăm lẻ một đồng Kuron Đan Mạch.

Trong đó:

a. Vốn ODA: 6.124.101 (DKK) Kuron Đan Mạch (tương đương 22.746,7 tỷ VND) (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án);

b. Vốn đối ứng: 500.000.000 VND do Viện Chăn nuôi tự thu xếp để chi trả cho các hoạt động khác của dự án và các trang thiết bị của Văn phòng điều phối dự án.

Điều 2. Giao cho Viện Chăn nuôi chủ trì phối hợp với các Viện: Thú Y, Nông hóa Thổ nhưỡng và các trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nông lâm Huế tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và nội dung của Văn kiện dự án được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Hợp tác Quốc tế, Tài Chính, Viện trưởng Viện Chăn nuôi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Vụ KHCN và MT;
- Lưu: VT, HTQT-TDL (12)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Thuộc tính Văn bản pháp luật 614/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu614/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2011
Ngày hiệu lực31/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 614/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt nội dung văn kiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt nội dung văn kiện dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu614/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành31/03/2011
        Ngày hiệu lực31/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt nội dung văn kiện dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt nội dung văn kiện dự án

            • 31/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực