Quyết định 614/QĐ-UBND

Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 614/QĐ-UBND 2019 phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm hết hiệu lực tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TIÊU THỤ HẾT HIỆU LỰC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

TÊN QUY HOẠCH

S QĐ PHÊ DUYỆT

1

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

680/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh

2

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

740/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

3

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

18/2015/QĐ-UBND, ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh

4

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Bc Ninh đến năm 2020

359/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

5

Quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020

1632/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

6

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

415/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh

7

Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020

191/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh

8

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

06/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh

9

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

712/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

10

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định và bến xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

681/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

11

Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

102/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 614/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu614/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 614/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 614/QĐ-UBND 2019 phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm hết hiệu lực tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 614/QĐ-UBND 2019 phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm hết hiệu lực tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu614/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Hữu Thành
       Ngày ban hành30/09/2019
       Ngày hiệu lực30/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 614/QĐ-UBND 2019 phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm hết hiệu lực tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 614/QĐ-UBND 2019 phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm hết hiệu lực tỉnh Bắc Ninh

           • 30/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực