Quyết định 615/QĐ-BXD

Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 634/TCT-TCKT ngày 20/5/2014 về việc báo cáo kết quả đấu giá và điều chỉnh vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành tại tiết a, tiết b, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần như sau:

a) Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 141.048.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 139.399.608 cổ phần, chiếm 98,83% vốn điều lệ.

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 252.600 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

- Bán cho các cổ đông khác: 1.359.792 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ.

Các nội dung khác tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Các Vụ: KHTC, TCCB;
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
- Lưu VT, QLDN (N3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 615/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu615/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2014
Ngày hiệu lực04/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 615/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu615/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýBùi Phạm Khánh
       Ngày ban hành04/06/2014
       Ngày hiệu lực04/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 615/QĐ-BXD năm 2014 điều chỉnh cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng

           • 04/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực