Quyết định 617/2008/QĐ-UBND

Quyết định 617/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 617/2008/QĐ-UBND công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU NẾP SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về hướng dẫn và bổ sung một số điều Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa";

Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin thành phố Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công nhận các danh hiệu nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 435/2006/QĐ-UB ngày 15/8/2006 của UBND thành phố Lào Cai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Đỗ Trường Giang

 

QUY ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU NẾP SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 617/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Lào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Quy định về danh hiệu, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, chợ văn hóa, trường học văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai.

b) Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Thẩm quyền công nhận các danh hiệu

a) UBND xã, phường quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm cho hộ gia đình và cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

b) UBND thành phố ra quyết định công nhận danh hiệu: Thôn, tổ dân phố, chợ, trường học, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

Điều 3. Việc xét duyệt, công nhận các danh hiệu nếp sống văn hóa phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU NẾP SỐNG VĂN HÓA

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Thực hiện theo Quy định tại khoản 1; khoản 2; khoản 3; Điều 4 Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", " Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin và các quy định sau:

a) Gia đình đã có người nghiện phải thực hiện cai nghiện hiệu quả.

b) Không lấn chiếm đất đai, hành lang, vỉa hè, xây dựng nhà trái phép; không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

c) Không tham gia khiếu kiện tập thể, vượt cấp; không mê tín dị đoan, tuyên truyền đạo trái phép.

d) Gia đình thuộc các phường: Phải có thùng đựng rác, đổ rác đúng giờ; không xả rác, chất thải tùy tiện gây ô nhiễm; khu vực hành lang phía trước hộ gia đình luôn thông thoáng, sạch sẽ.

đ) Gia đình thuộc các thôn: Có hố xí hợp vệ sinh và rời chuồng gia súc xa nhà ở; thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

e) Các thành viên trong gia đình không có hành vi ứng xử thiếu văn hóa.

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Thôn văn hóa:

Thực hiện theo Quy định tại điểm b, c, d khoản 1; điểm b, c, e khoản 2; khoản 3; điểm a, b, c, đ, e khoản 4 Điều 7 Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" ban hành kèm theo Quyết định số: 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin và các quy định sau:

a) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm từ 5% trở lên.

b) Không có trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường.

c) Có phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển; đối với thôn có nhà văn hóa cộng đồng thì phải hoạt động có hiệu quả.

d) Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 75% trở lên đối với các thôn vùng thấp, 70% trở lên đối với các thôn vùng cao; có 3 năm liên tục trở lên được công nhận là khu dân cư tiên tiến.

đ) Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; hoàn thiện, bổ sung quy ước của thôn và thực hiện tốt nội dung quy ước.

e) Thực hiện tốt Quy chế cai nghiện ma túy của thành phố.

f) Chi bộ khu dân cư đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

Thực hiện theo Quy định tại khoản 1; điểm b, c, d khoản 2; khoản 3; khoản 4; Điều 8 Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin và các quy định sau:

a) Giảm hộ nghèo, số hộ khá và giàu tăng, đến năm 2010 không còn hộ nghèo.

b) Có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển; tổ dân phố có nhà văn hóa cộng đồng thì phải hoạt động có hiệu quả.

c) Đường phố, hành lang, vỉa hè, nơi công cộng thuộc tổ dân phố thông thoáng, sạch sẽ.

d) Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; hoàn thiện, bổ sung quy ước và thực hiện tốt nội dung quy ước của tổ dân phố.

đ) Không có tệ nạn xã hội phát sinh và trọng án hình sự; thực hiện tốt Quy chế cai nghiện ma túy của thành phố.

e) Không có trường hợp khiếu kiện tập thể, vượt cấp; mê tín dị đoan, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

f) Chi bộ khu dân cư đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Điều 7. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Chợ văn hóa

a) 100% hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định của chợ, hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định.

b) Hộ kinh doanh cố định phải có đăng ký kinh doanh, chấp hành tốt sự sắp xếp ngành hàng, không kinh doanh các mặt hàng Nhà nước cấm; phải niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh đối với những mặt hàng chính.

c) Chủ hộ kinh doanh phải có thái độ văn minh, lịch sự với khách hàng, đeo biển ghi rõ họ tên ("Các" bán hàng) và được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kinh doanh.

d) Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống cháy nổ, không lập bàn thờ, thắp hương tại địa điểm kinh doanh.

e) Xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ đoàn kết mẫu mực, lịch sự, văn minh trong kinh doanh; phong trào văn nghệ, thể thao phát triển.

f) Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.

Điều 8. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Trường học văn hóa

a) Xây dựng tập thể Nhà giáo mẫu mực, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhà trường đạt danh hiệu "tiên tiến" trở lên; tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, Đoàn thể đạt vững mạnh; 95% gia đình giáo viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; hàng năm có từ 30% trở lên tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường, 30% trở lên tỷ lệ học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

b) Cán bộ, giáo viên, học sinh đến trường có trang phục khỏe, đẹp, phù hợp; chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội.

c) Quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

d) Trường học có hệ thống biển hiệu tên trường, tên lớp, phòng học, phòng làm việc đầy đủ, bố trí khoa học; khuôn viên trường học được quy hoạch hợp lý, xây dựng cơ sở vật chất phù hợp, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện.

e) Môi trường cảnh quan trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển.

f) Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong trường học.

Điều 9. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ thuế các khoản đóng góp đối với Nhà nước.

b) Cơ quan có biển hiệu, sơ đồ chỉ dẫn vị trí các nơi làm việc; có quy hoạch phù hợp, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

c) Cán bộ, công chức, người lao động đến cơ quan, đơn vị làm việc có trang phục gọn, đẹp, phù hợp, đeo phù hiệu theo quy định của cơ quan; có thái độ lịch sự, văn minh trong giao tiếp ứng xử với mọi người; không lập bàn thờ, bát hương nơi công sở;

d) Có quan hệ chặt chẽ với nhân dân và chính quyền địa phương; chấp hành tốt quy định về trang trí khánh tiết trong các ngày lễ, tết, kỷ niệm.

e) Có phong trào văn nghệ, thể thao phát triển, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội khác với địa phương.

f) Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; 90% gia đình cán bộ công chức, người lao động đạt gia đình văn hóa.

g) Giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chống tiếng ồn trong sản xuất, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Chương 3.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU NẾP SỐNG VĂN HÓA

Điều 10.

1. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa:

a) Điều kiện công nhận:

- Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này.

- Có đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa".

b) Trình tự xét duyệt:

- Quý IV hàng năm, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố tổ chức họp dân bình xét kết quả xây dựng gia đình văn hóa (có từ 80% số người tham dự họp nhất trí thì được đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa).

- Căn cứ biên bản họp bình xét của thôn, tổ, Ban vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD ĐKXD ĐSVH) khu dân cư kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm, danh sách các hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường ra quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

c) Hồ sơ đề nghị công nhận gồm: Biên bản họp bình xét của thôn, tổ dân phố; văn bản đề nghị của Ban vận động phong trào TD ĐKXD ĐSVH khu dân cư kèm theo danh sách hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm, danh sách các hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

2. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa:

a) Điều kiện công nhận: Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 (đối với thôn), Điều 6 (đối với tổ dân phố); Có đăng ký xây dựng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Thời gian đăng ký xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa từ 3 năm trở lên.

b) Trình tự xét duyệt:

- Quý IV hàng năm, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố tổ chức họp dân đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; tổng hợp danh sách các thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu nếp sống văn hóa hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm; Danh sách các thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục báo cáo UBND xã, phường.

- UBND xã, phường đề nghị UBND thành phố ra quyết định công nhận thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa hàng năm và cấp Giấy chứng nhận cho thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố phúc tra kết quả kiểm tra, đề nghị của xã, phường và trình UBND thành phố ra quyết định công nhận. c) Hồ sơ đề nghị gồm:

- Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa của BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường (gửi BCĐ thành phố là phòng Văn hóa - TT - TT)

- Tờ trình của UBND xã, phường kèm theo danh sách các thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu nếp sống văn hóa hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm; Danh sách các thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

- Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, có xác nhận của chính quyền địa phương (Đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục).

- Biên bản phúc tra của BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố.

3. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu chợ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa:

a) Điều kiện công nhận:

- Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 đối với danh hiệu chợ văn hóa; Điều 8 đối với trường học văn hóa, Điều 9 đối với cơ quan, đơn vị văn hóa của Quy định này;

- Có đăng ký xây dựng danh hiệu chợ, trường học, cơ quan đơn vị văn hóa. Thời gian đăng ký xây dựng hoặc công nhận danh hiệu chợ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa từ 3 năm trở lên.

b) Trình tự xét duyệt:

- Quý IV hàng năm, Thủ trưởng cơ quan, Trưởng Ban quản lý chợ hoặc Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu chợ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, chợ, trường học đạt danh hiệu nếp sống văn hóa hoặc giữ vững danh hiệu chợ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa trong năm; Danh sách các cơ quan, đơn vị, chợ, trường học đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục báo cáo UBND xã, phường.

- UBND xã, phường đề nghị UBND thành phố ra quyết định công nhận Cơ quan, đơn vị, chợ, trường học văn hóa và cấp Giấy chứng nhận cho chợ, trường học, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

- BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố phúc tra kết quả kiểm tra đề nghị của xã, phường và trình UBND thành phố ra quyết định công nhận.

c) Hồ sơ đề nghị công nhận gồm:

- Biên bản kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu chợ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa của BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường;

- Tờ trình của UBND xã, phường kèm theo danh sách cơ quan, đơn vị, chợ, trường học đạt danh hiệu nếp sống văn hóa hoặc giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, chợ, trường học văn hóa trong năm; danh sách cơ quan, đơn vị, chợ, trường học đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.

- Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, chợ, trường học văn hóa, có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục);

- Biên bản phúc tra của BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11.

a) Hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Thôn, tổ dân phố văn hóa 3 năm liên tục được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được khen thưởng theo quy định hiện hành.

b) Hàng năm, các thôn, tổ dân phố tổ chức công bố quyết định và biểu dương kết quả xây dựng nếp sống văn hóa của thôn, tổ; UBND xã, phường tổ chức hội nghị công bố quyết định, trao giấy chứng nhận cho thôn, tổ, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

c) Ba năm một lần, UBND thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa tiêu biểu.

d) Hộ gia đình văn hóa được gắn biển Gia đình văn hóa; Tổ dân phố, chợ , trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa được gắn biển Tổ dân phố, Trường học, Cơ quan, Đơn vị văn hóa; Thôn văn hóa được xây dựng cổng chào Thôn văn hóa.

đ) Kinh phí khen thưởng và suy tôn, công nhận các danh hiệu thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa và kinh phí gắn biển gia đình văn hóa được bố trí trong kinh phí hoạt động của BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố hàng năm; Kinh phí khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa được bố trí trong ngân sách xã, phường hàng năm; (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVH ngày 07/4/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của BĐC phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa).

Điều 12.

a) Trường hợp gia đình văn hóa đã được gắn biển, nhưng năm tiếp theo không duy trì được chuẩn văn hóa, UBND xã, phường giao cho Tổ trưởng dân phố, hoặc Trưởng thôn phối hợp với Ban vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tạm thời tổ chức hạ biển, đồng thời vận động hộ gia đình đó có biện pháp phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa trong năm tiếp theo.

b) Đối với tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được gắn biển, nhưng năm tiếp theo không duy trì được chuẩn văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, phường tạm thời tổ chức hạ biển, đồng thời vận động tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học có biện pháp phấn đấu xây dựng nếp sống văn hóa trong năm tiếp theo.

c) Thôn văn hóa đã được xây dựng cổng thôn văn hóa, nhưng năm tiếp theo không duy trì được, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã tạm thời tổ chức hạ cổng Thôn văn hóa, đồng thời vận động nhân dân thay bằng khẩu hiệu: "Nhân dân thôn (A) quyết tâm xây dựng thôn văn hóa" và quyết tâm xây dựng thôn văn hóa vào năm tiếp theo.

d) Các đối tượng có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái nội dung quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.

a) Phòng Văn hóa & Thông tin, BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố tổ chức triển khai và có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này; định kỳ 6 tháng, 1 năm, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

b) Các phòng, ban, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động các cá nhân, hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện.

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường phản ánh kịp thời với UBND thành phố thông qua phòng Văn hóa và Thông tin để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 617/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu617/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2008
Ngày hiệu lực14/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 617/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 617/2008/QĐ-UBND công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 617/2008/QĐ-UBND công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu617/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐỗ Trường Giang
        Ngày ban hành14/10/2008
        Ngày hiệu lực14/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 617/2008/QĐ-UBND công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 617/2008/QĐ-UBND công nhận danh hiệu nếp sống văn hóa Lào Cai

         • 14/10/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/10/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực