Quyết định 618/QĐ-NHNN

Quyết định 618/QĐ-NHNN năm 2016 về xây dựng và triển khai Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 618/QĐ-NHNN Phương án mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng 2016


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN MUA NỢ XẤU THEO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tchức tín dụng Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 53);

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 19);

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2301/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc xây dựng và triển khai Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Quản lý tài sản) với các nội dung sau đây:

1. Phạm vi, đối tượng và điều kiện đi với các khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường

a) Các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 53, Thông tư s19 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 53, Thông tư số 19, trong đó bao gồm:

- Khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19;

- Được Công ty Quản lý tài sản đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ;

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ.

b) Công ty Quản lý tài sản xem xét, ưu tiên mua nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc cổ phiếu của các tổ chức tín dụng trong trường hợp phục vụ cho mục đích cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

2. Nguyên tắc mua nợ xấu theo giá trị thị trường

Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên nguyên tắc thỏa thuận, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan; Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm về các quyết định mua bán nợ, đảm bảo việc sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và lợi ích của Nhà nước.

3. Trình tự thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường

a) Công ty Quản lý tài sản thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua đánh giá nhu cầu mua nợ, mua tài sản của các nhà đu tư trong và ngoài nước đxác định các danh mục khoản nợ tiềm năng.

b) Công ty Quản lý tài sản phân tích, đánh giá các khoản nợ dự kiến mua để xây dựng kế hoạch mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

c) Công ty Quản lý tài sản đánh giá, định giá từng khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm thông qua việc tự định giá hoặc thuê tổ chức tư vn định giá.

d) Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận giá mua khoản nợ xấu và ký kết hợp đồng mua nợ xấu với tổ chức tín dụng.

4. Nguyên tắc xác định giá mua nợ

a) Căn cứ kết quả định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm; đánh giá khả năng phát mại tài sản bảo đảm hoặc triển vọng phục hồi khả năng trả nợ của khách hàng vay hoặc khả năng bán khoản nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản cho nhà đầu tư. Trường hợp xét thấy cần thiết, Công ty Quản lý tài sản tham khảo giá mua, bán các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm có tính chất tương đồng trên thị trường (nếu có) để xác định giá mua nợ;

b) Đàm phán, thỏa thuận với tổ chức tín dụng về việc mua nợ xấu trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản.

5. Nguồn vốn sử dụng để mua nợ theo giá trị thị trường

a) Vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản.

b) Nguồn vốn phát hành trái phiếu của Công ty Quản lý tài sản để mua nợ xấu theo giá trị thị trường. Trái phiếu của Công ty Quản lý tài sản được phát hành riêng lẻ cho tổ chức tín dụng bán nợ theo quy định tại Nghị định số 53, Thông tư số 19, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 53, Thông tư số 19 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Nguồn vốn huy động khác:

- Công ty Quản lý tài sản được xem xét, hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế theo nguyên tắc chia sẻ lợi ích và rủi ro (chi phí và lợi nhuận từ mua, xử lý nợ sẽ được chia theo tỷ lệ của các bên) để thu hút nguồn vốn và kinh nghiệm định giá, xử lý các khoản nợ xu mua theo giá trị thị trường.

- Công ty Quản lý tài sản được tiếp nhận các nguồn vốn ủy thác của các nhà đu tư đmua nợ theo giá thị trường.

- Công ty Quản lý tài sản được sử dụng nguồn vốn từ các quỹ được trích lập theo quy định của pháp luật hoặc các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật để huy động nguồn vốn cho việc mua bán nợ theo giá thị trường.

6. Xử lý các khoản nợ xấu đã mua

a) Phân loại nợ xấu đã mua để áp dụng biện pháp xử lý nợ thích hợp theo các tiêu chí sau đây:

- Khả năng thu hồi nợ từ khách hàng vay và triển vọng phát triển của khách hàng vay.

- Tính chất của tài sản bảo đảm của khoản nợ: loại tài sản bảo đảm; mức độ thanh khoản, giá trị thực tế của tài sản bảo đảm tại thời điểm xem xét, mua nợ.

- Khả năng bán, xử lý khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ.

b) Áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu sau đây:

- Tổ chức quản lý, giám sát, đôn đốc, thu nợ từ khách hàng vay theo hợp đồng tín dụng.

- Công ty Quản lý tài sản áp dụng biện pháp cơ cấu lại khoản nợ, hỗ trợ khách hàng vay theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Điều chỉnh lãi suất của các khoản nợ xấu đã mua;

+ Miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của các khoản nợ xấu đã mua;

+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ của các khoản nợ xấu đã mua;

+ Đầu tư, bảo lãnh, cung cấp tài chính cho khách hàng vay;

+ Chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp và tham gia cơ cấu lại khách hàng vay là doanh nghiệp.

- Công ty Quản lý tài sản thực hiện bán nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoặc hp tác với các nhà đầu tư khác để đầu tư, hoàn thiện dự án, tài sản nhằm to nguồn tiền trả nợ để các bên cùng khai thác thu hồi nợ và vốn đã đầu tư vào dự án, tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng triển khai Đề án thành lập thị trường mua bán nợ tập trung với vai trò trung tâm của Công ty Quản lý tài sản phù hp với quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường hằng năm của Công ty Quản lý tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện thí điểm chứng khoán hóa các khoản nợ xấu Công ty Quản lý tài sản đã mua.

- Thực hiện thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản.

b) Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu do Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

- Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm giảm thiểu tác động của việc phát hành trái phiếu của Công ty Quản lý tài sản để mua nợ xấu theo giá trị thị trường lên chính sách tiền tệ.

c) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, kiện toàn bộ máy nhân sự, tuyển dụng, đào tạo cán bộ của Công ty Quản lý tài sản để thực hiện mua bán, xử lý và quản lý nợ hiệu quả.

d) Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hỗ trợ Công ty Quản lý tài sản xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cu quản lý và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản.

đ) Sở Giao dịch có trách nhiệm:

- Hướng dẫn và tổ chức phát hành trái phiếu do Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xấu theo giá trị thị trường theo ủy quyền của Công ty Quản lý tài sản theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai việc lưu ký trái phiếu do Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xấu theo giá trị thị trường;

- Thực hiện phong tỏa và ngừng phong tỏa liên quan đến khoản cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu do Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xu theo giá trị thị trường;

e) Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện Quyết định này và các quy định liên quan của pháp luật.

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm phi hp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các tổ chức tín dụng bán nợ trên địa bàn trong việc thực hiện Quyết định này và các quy định liên quan của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Công ty Quản lý tài sản

a) Xây dựng quy định nội bộ về phân cấp thẩm quyền (quyết định) mua, bán và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường; các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường; các quy trình, thủ tục mua, bán, quản lý, giám sát và xử lý, bán nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường.

b) Căn cứ các nội dung của Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan, Công ty Quản lý tài sản xây dựng Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường hằng năm trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả.

c) Nâng cao, bồi dưỡng trình độ, kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ để thực hiện mua bán, xử lý và quản lý nợ hiệu quả.

d) Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản.

đ) Xây dựng và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đề án thành lập thị trường mua bán nợ tập trung với vai trò trung tâm của Công ty Quản lý tài sản.

3. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng Việt Nam

a) Rà soát, thống kê chính xác thực trạng nợ xấu, danh mục các khoản nợ xấu đủ điều kiện bán cho Công ty Quản lý tài sản theo giá trị thị trường.

b) Rà soát, thống kê các khoản nợ, tài sản còn chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý để phối hợp với Công ty Quản lý tài sản, khách hàng vay và các cơ quan có thm quyền để hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

c) Cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, đầy đủ về khoản nợ và khách hàng vay khi đề nghị bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản.

d) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, TTGSNH5

KT. THNG ĐỐC
PHÓ THNG ĐC
Nguyễn Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 618/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu618/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 618/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 618/QĐ-NHNN Phương án mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 618/QĐ-NHNN Phương án mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu618/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Phước Thanh
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 618/QĐ-NHNN Phương án mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 618/QĐ-NHNN Phương án mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng 2016

            • 12/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực