Quyết định 6185/QĐ-UBND

Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 93/2010/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ 93/2010/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6185/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2010/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ (MẪU) CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CƠ QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1094/TTr-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

Điều 2. Việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (4b); Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ - SNV (3b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6185/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6185/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực17/12/2014
Ngày công báo15/01/2015
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6185/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ 93/2010/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ 93/2010/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6185/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành17/12/2014
       Ngày hiệu lực17/12/2014
       Ngày công báo15/01/2015
       Số công báoSố 5
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ 93/2010/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6185/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ 93/2010/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ Hồ Chí Minh

           • 17/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực