Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL

Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL về định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật trong chương trình khuyến nông về gia súc lớn do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 62/1999/QĐ-BNN/KNKL

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC TẠM THỜI HỖ TRỢ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG VỀ GIA SÚC LỚN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ và tỗ chức bộ máy của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Căn cứ Nghị định 13-CP ngày 02/3/1993 của Chính Phủ và Thông tư 02/LB-TT ngày 02/8/ 1993 của Liên Bộ NN & PTNT, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về công tác khuyến nông.

- Căn cứ vào thực tế thực hiện các Quyết định: số 794/NN/KN/QĐ ngày 28/6/ 1994; số 224/NN/KN/QĐ ngày 01/4/1995 và số 803/NN/KNKL/QĐ ngày 9/5/1997 bổ sung, điều chỉnh một số định mức về gia súc lớn.

- Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khuyến nông & Khuyến lâm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này định mức tạm thời hỗ trợ một số vật tư kỹ thuật trong các chương trình khuyến nông về gia súc lớn ( bò sữa, bò cải tạo,dê.)

Điều 2. Những định mức ban hành kèm theo quyết định này đã được sửa đổi cho phù hợp với thực tế và các quy định về hỗ trợ khuyến nông của nhà nước. Các định mức này sẽ thay thế các định mức hỗ trợ về gia súc lớn đã quy định trước đây theo các Quyết định 794/NN-KN/QĐ 224/NN-KN/QĐ 803NN/KNL/QĐ. Các định mức không đề cập đến trong Quyết định này sẽ vẫn thực hiện theo các quyết định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông & Khuyến Lâm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

HỖ TRỢ VẬT TƯ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG VỀ CẢI TẠO ĐÀN DÊ

(Tính trên 1 dê cái)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/1999/QĐ/BNN-KNKL ngày 7 tháng 4 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Loại vật tư

ĐVT

Hiện đang sử dụng

Yêu cầu của chương trình

Mức chênh lệch

Mức hỗ trợ phần chênh lệch

Lượng vật tư hỗ trợ

1. Hỗ trợ vốn mua dê đực giống (Bách thảo, dê ngoại...)

(chỉ năm đầu tiên)

đồng

-

90.000

90.000

40

36.000

2. Hỗ trợ thức ăn bổ sung (bánh dinh dưỡng)

kg

 

 

 

 

 

- Dê cái sữa (Bách thảo)

kg

16

73

57

20

11

- Dê cái địa phương (dê cỏ)

kg

-

36

36

20

7

3. Hỗ trợ trồng cây TĂ họ đậu (dâu, keo dậu...)

m2

 

 

 

 

 

- Dê cái sữa (Bách thảo)

m2

-

90

90

20

18

- Dê cái địa phương (dê cỏ)

m2

 

60

60

20

12

4. Thuốc Vacxin phòng bệnh:

 

 

 

 

 

 

- Tụ huyết trùng

lần/năm

-

2

2

40

0,8

- Clostridium

lần/năm

 

2

2

40

0,8

- Mycoplasma

lần/năm

 

2

2

40

0,8

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

HỖ TRỢ VẬT TƯ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

( Tính trên một bò cái sữa )

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 62 /1999-QĐ-BNN-KNKL ngày 7 tháng 4 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT )

Loại vật tư

Đơn vị

Hiện đang sử dụng

Yêu cầu của ch/ trình

Mức chênh lệch

Tỷ lệ hỗ trợ chênh lệch(%)

Lượng vật tư hỗ trợ

1/ Vật tư thụ tinh nhân tạo

 

 

 

 

 

 

 - Tinh dịch

liều

 

2

2

40%

0,8

 - Nitơ lỏng

lít

 

2

2

40%

0,8

 - Dụng cụ TTNT

bộ

 

2

2

40%

0,8

 - Khấu hao bình Nitơ

1000đ

 

22,5

22,5

40%

9

2/ Hỗ trợ vốn mua bò cái sữa giống( năm đầu tiên )

1000đ

 

800

800

10%

800

3/ Hỗ trợ thức ăn tinh cho bò cái chửa để tăng năng suất thêm 800 lít sữa / 1 chu kỳ

Kg

1100

1700

600

20%

120

4/ Vắc xin tiêm phòng, tẩy giun sán

Phía bắc: (Thanh Hoá trở ra)

- Vắcxin phòng KST đường máu

- Chẩn đoán lao

- Tẩy sán lá gan

Phía nam: ( Nghệ An trở vào)

- Vác xin LMLM

- Chẩn đoán lao

 

 

lần/năm

lần/năm

lần/năm

 

lần/năm

lần/năm

 

 

 

 

 

2

1

2

 

3

1

 

 

2

1

2

 

3

1

 

 

40%

40%

20%

 

40%

40%

 

 

0,8

0,4

0,4

 

1,2

0,4

5/ Cải tiến chuồng trại

25 bò cái sữa hỗ trợ xây 3 chuồng cải tiến

1000đ

 

350

350

20%

70

6/ Xử lý chất thải (Bể Biogaz)

( 25 bò cái sữa làm 3 túi hoặc xây 1 bể Biogaz)

1000đ

 

120

120

20%

24

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

HỖ TRỢ VẬT TƯ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI CẢI TẠO ĐÀN BÒ VÀNG VIỆT NAM

( Tính trên một bò cái phối có chửa )

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 62 /1999/QĐ-BNN-KNKL ngày 7 tháng 4 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT )

Loại vật tư

Đơn vị

Hiện đang sử dụng

Yêu cầu của ch/ trình

Mức chênh lệch

Tỷ lệ hỗ trợ chênh lệch(%)

Lượng vật tư hỗ trợ

1/ Vật tư thụ tinh nhân tạo

 

 

 

 

 

 

 - Tinh dịch

liều

 

2,0

2,0

40%

0,8

 - Nitơ lỏng

lít

 

2,0

2,0

40%

0,8

 - Dụng cụ TTNT

bộ

 

2,0

2,0

40%

0,8

 - Khấu hao bình Nitơ

1000đ

 

24

24

40%

9,6

2/ Hỗ trợ vốn mua bò đực giống ngoại, thuần hoặc lai nhảy trực tiếp

(năm đầu trong 3 năm thực hiện)

1000đ

 

200

200

40%

80,0

3/ Hỗ trợ thức ăn tinh cho bò đực giống

Kg

275

1200

925

20%

185

4/Hỗ trợ thức ăn tinh cho bò cái chửa đẻ

Kg

32

165

133

20%

26,5

5/ Vắc xin tiêm phòng

Phía bắc: (Thanh Hoá trở ra)

- Vắc xin Tụ huyết trùng

- Vắc xin Nhiệt thán

Phía nam: ( Nghệ An trở vào)

- Vác xin LMLM

 

 

lần/năm

lần/năm

 

lần/năm

 

 

 

 

 

 

2

2

 

3

 

 

2

2

 

3

 

 

40%

40%

 

40%

 

 

0,8

0,8

 

1,2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ-BNN/KNKL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/1999/QĐ-BNN/KNKL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/1999
Ngày hiệu lực07/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ-BNN/KNKL

Lược đồ Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/1999/QĐ-BNN/KNKL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Thế Dân
        Ngày ban hành07/09/1999
        Ngày hiệu lực07/09/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/1999/QĐ-BNN/KNKL định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật

            • 07/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực